کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د ارج‍م‍ن‍د ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍س‍ان‌
خ‍وان‍دن‌( آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌)
روان‌ درم‍ان‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ -ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ -روان‌ درم‍ان‍ی‌
خ‍دم‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
رف‍ت‍ار -ت‍غ‍ی‍ی‍ر و ت‍ع‍دی‍ل‌
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ س‍ن‍ج‌ چ‍ن‍د وج‍ه‍ی‌ م‍ی‍ن‍ه‌ س‍وت‍ا
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌ درم‍ان‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
داروه‍ای‌ روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌
رف‍ت‍ار درم‍ان‍ی‌ ع‍ق‍لان‍ی‌ و ع‍اطف‍ی‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌ درم‍ان‍ی‌ -طرح‍واره‌
ه‍ی‍ل‍گ‍ارد، ارن‍س‍ت‌ روپ‍ی‍ک‍وت‌، ۱۹۰۴ -. - زم‍ی‍ن‍ه‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌ درم‍ان‍ی‌
م‍ش‍اوره‌
روان‌ درم‍ان‍ی‌ خ‍ان‍واده‌
 
پدیدآور:
درای‍دن‌، وی‍ن‍دی‌
ک‍ی‌، دی‍وی‍د ال‌.
م‍اس‌، ب‍رن‍ارد
چ‍ورپ‍ی‍ت‍ا، ب‍روس‌ اف‌.
ج‍ان‌ ب‍زرگ‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
ک‍ل‍ی‍ب‍ورن‌، ج‍ی‍م‍ز
اوب‍رس‍ت‌، ارس‍ولا ای‌.
آذر، م‍اه‍ی‍ار
ف‍ری‍ش‌، م‍ای‍ک‍ل‌ ب‍ی‌.
گ‍راه‍ام‌، ج‍ان‌ راب‍رت‌
س‍ل‍ی‍گ‍م‍ن‌، م‍ارت‍ی‍ن‌ ای‌ .پ‍ی‌.
اس‍ت‍ب‍ن‍ی‍ک‍ی‌، م‍ارک‌ ا.
اس‍ن‍ل‌، ری‍چ‍ارد اس‌.
ی‍ان‍گ‌، ج‍ف‍ری‌
پ‍روت‌، ت‍ام‍پ‍س‍ن‌
ج‍ول‍ی‍ن‌، راب‍رت‌ ام‌.
گ‍ل‍در، م‍ای‍ک‍ل‌ گ‍راه‍ام‌
 
ناشر:
ن‍س‍ل‌ ف‍ردا ارج‍م‍ن‍د ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
ارج‍م‍ن‍د ن‍س‍ل‌ ف‍ردا ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
رش‍د، ارج‍م‍ن‍د، ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د، ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د، ارج‍م‍ن‍د، ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د ن‍س‍ل‌ ف‍ردا ارج‍م‍ن‍د
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د ارج‍م‍ن‍د ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
ارج‍م‍ن‍د ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
زمینه روانشناسی هیلگارد
تهران رشد، ارجمند، کتاب ارجمند، نسل فردا   ، ۱۳۸۱- ۱۳۸۹ -۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۱۵۰‬,‭‌ه۹۶۷ز‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
داروهای رایج روانپزشکی برگرفته از کتاب مرجع روانپزشکی evisneherpmoC
آذر، ماهیار ؛  تهران ارجمند کتاب ارجمند نسل فردا   ، ۱۳۸۲-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۶۱۵‬,‭۷۸۸‬,‭آ۲۷۶د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طرح واره درمانی ( راهنمای کاربردی برای متخصصین بالینی )
یانگ ، جفری ؛  تهران کتاب ارجمند ارجمند نسل فردا   ، ۱۳۸۶-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۵۸‬,‭‌ی۲۷ط‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
رفتاردرمانی شناختی :راهنمای کاربردی در درمان اختلالهای روانی
تهران ارجمند کتاب ارجمند نسل فردا   ، ۱۳۸۸-۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی بالینی
اسنل ، ریچارد اس . ؛  تهران کتاب ارجمند نسل فردا   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۶۱۱‬,‭‌ف‍لا۵۳۸آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
درمان شناختی -رفتاری اضطراب در کودکان :رویکرد واحد پردازه ای
چورپیتا، بروس اف . ؛  تهران کتاب ارجمند ارجمند نسل فردا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۶۱۸‬,‭۹۲۸۹۱۴۲‬,‭‌چ۷۶د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روانپزشکی آکسفورد
گلدر، مایکل گراهام ؛  تهران ارجمند کتاب ارجمند نسل فردا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۹‬,‭‌گ۵۴۷ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مهارت های ارتباط موثر برای مشاغل یاری دهنده ( مشاوران ، مددکاران ، روان شناسان ، روانپزشکان ، وکلا، مدیران و)...
ماس ، برنارد ؛  تهران ارجمند کتاب ارجمند نسل فردا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۶۱‬,‭۳۲‬,‭‌م۱۴۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی
فریش ، مایکل بی . ؛  تهران ارجمند کتاب ارجمند نسل فردا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۹۱۴۲‬,‭‌ف۷۱۸ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
روان درمانی و مشاوره با کودکان و نوجوانان ( نظریه ها و کاربردهای عملی در مدارس و مراکز درمانی )
پروت ، تامپسن ؛  تهران کتاب ارجمند ارجمند نسل فردا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۶۱۸‬,‭۹۲۸۹۱۴‬,‭‌پ۳۸۲ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مهارت های پایه در خانواده درمانی از مصاحبه اولیه تا خاتمه درمان
تهران کتاب ارجمند، ارجمند، نسل فردا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۹۱۵۶‬,‭‌م۸۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی شخصیت و آسیب شناسی روانی
گراهام ، جان رابرت ؛  تهران نسل فردا ارجمند کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۱۵۵‬,‭۲۸۳‬,‭‌گ۲۸۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی شناختی -رفتاری تغییر عادت
کلیبورن ، جیمز ؛  تهران ارجمند کتاب ارجمند نسل فردا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۱۵۳‬,‭۸۵‬,‭‌ک۶۶۲ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت روانی و روان پزشکی کودک و نوجوان
کی ، دیوید ال . ؛  تهران کتاب ارجمند، ارجمند، نسل فردا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۶۴۹‬,‭۱‬,‭‌ک۹۱۳‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع داروهای روانپزشکی و مواد موثر بر روان ( آثار، کاربردها و عوارض جانبی )
جولین ، رابرت ام . ؛  تهران کتاب ارجمند ارجمند نسل فردا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۶۱۵‬,‭۷۸۸‬,‭‌ج۸۷۳ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی روانی
سلیگمن ، مارتین ای .پی . ؛  تهران کتاب ارجمند، ارجمند، نسل فردا   ، ۱۳۸۹-۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۹‬,‭‌س۶۸۱آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مهارت های مطالعه در دانشگاه
جان بزرگی ، مسعود ؛  تهران ارجمند نسل فردا کتاب ارجمند   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۳۰۲۸۱‬,‭‌ج۱۸۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
روان درمانی آدلری
اوبرست ، ارسولا ای . ؛  تهران ارجمند کتاب ارجمند نسل فردا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۹۱۴‬,‭‌ف‍لا۹۱۹ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فرسودگی از همدلی ( التیام ذهن ، جسم و روح مشاوران حرفه ای )
استبنیکی ، مارک ا. ؛  تهران کتاب ارجمند ارجمند نسل فردا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۱۵۸‬,‭۳‬,‭‌ف‍لا۴۷۸‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مشاوره و رفتاردرمانی عقلانی -عاطفی
درایدن ، ویندی ؛  تهران کتاب ارجمند نسل فردا ارجمند   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۹۱۴۲‬,‭د۴۲۱‌مر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5