کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍ت‍اب‌ م‍اد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ -ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍ارج‍ی‍ان‌ -ف‍ارس‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- دس‍ت‍ور
ک‍ودک‍ان‌ -- ن‍اه‍ن‍ج‍اری‍ه‍ای‌ رف‍ت‍اری‌
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
م‍ادر -خ‍دم‍ات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا، اص‍لاح‍ه‍ا و اش‍ت‍ب‍اه‍ه‍ا
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍رق‌ -ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
م‍ع‍ان‍ی‌ و ب‍ی‍ان‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ -ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -ف‍ع‍ل‌ -ج‍دول‍ه‍ا و ن‍م‍وداره‍ا
س‍رطان‌ -پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ت‍رج‍م‍ه‌
ل‍وگ‍ر
ع‍رف‍ان‌ -م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ک‍ودک‍ان‌ -روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ام‍لاء
 
پدیدآور:
ک‍زازی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌
ص‍ف‍وی‌، ک‍ورش‌
س‍ی‌ ی‍رز، وی‍ل‍ی‍ام‌
آذری‌، غ‍لام‍رض‍ا
ف‍رزان‌ پ‍ی‌، رض‍ا
م‍ک‌ ل‍ی‌، ورا
م‍ن‍ی‍ن‍گ‌، م‍ارل‍ی‍ن‌
دی‍وی‍س‌، راب‍رت‌
ب‍رت‍ون‌، س‍م‍ی‍وئ‍ل‌ ه‍ول‍روی‍د
ش‍ی‍ن‍دل‍ن‌، ری‍م‍ون‍د
داگ‍لاس‌، ج‍و
ه‍رش‌، س‍ی‍م‍ور
ح‍ائ‍ری‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ گ‍ردآورن‍ده‌
ب‍ال‍ت‍ز
ه‍ی‍ت‍ن‌، ج‍ان‌ ب‍رای‍ان‌
وی‍ن‍گ‍ی‍ت‌، پ‍ی‍ت‍ر
ف‍اول‍ر، وی‍ل‍ی‍ام‌ اس‍ت‍ی‍وارت‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز؛ ک‍ت‍اب‌ م‍اد
ک‍ت‍اب‌ م‍اد
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز، ک‍ت‍اب‌ م‍اد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
زنان ، مدیریت و رهبری :مهارتهای رهبری سازمانی برای زنان
منینگ ، مارلین ؛  تهران نشر مرکز، کتاب ماد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۴‬,‭‌م۸۱۸ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز برنامه نویسی بیسیک
هرش ، سیمور ؛  تهران کتاب ماد   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۰۰۱‬,‭۶۴۲‬,‭‌ه۵۱۱‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آشنائی با زبان برنامه نویسی لوگر
آذری ، غلامرضا ؛  تهران نشر مرکز، کتاب ماد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۰۰۵‬,‭۹ل‌/۱۳۳‬,‭آ۳۲۷آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
هفت گفتار درباره ترجمه
صفوی ، کورش ؛  تهران نشر مرکز، کتاب ماد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۴۱۸‬,‭۰۲‬,‭‌ص۷۳۹‍ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
املای انگلیسی
برتون ، سمیوئل هولروید ؛  تهران نشر مرکز، کتاب ماد   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۴۲۱‬,‭۵۲‬,‭‌ب۴۲۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<۱۵۰=صد و پنجاه [ >صد و پنجاه ]اصطلاح انگلیسی
مک لی ، ورا ؛  تهران نشر مرکز، کتاب ماد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭۱‬,‭‌م۷۴۱‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کاربردی اصطلاحات انگلیسی
هیتن ، جان برایان ؛  تهران کتاب ماد   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭۱‬,‭‌ه۹۲۲‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
زیباشناسی سخن پارسی
کزازی ، جلال الدین ؛  تهران نشر مرکز، کتاب ماد   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۴۲‬,‭‌ک۵۳۴ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
متون عرفانی فارسی :گزیده هایی از کشف المحجوب هجویری ، رسالات و مناجات خواجه عبدالله انصاری ...و غزلهایی از سنایی ، عطار، مولوی ، حافظ
حائری ، محمدحسن گردآورنده ؛  تهران نشر مرکز، کتاب ماد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۸۳۸‬,‭‌ح۲۵۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
دانشنامه پزشکی
وینگیت ، پیتر ؛  تهران نشر مرکز، کتاب ماد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۶۱۰‬,‭۳‬,‭و۹۸۵د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آلرژی :شناخت و درمان
دیویس ، رابرت ؛  تهران نشر مرکز، کتاب ماد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۹۷‬,‭د۹۹۲آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مشکلات رفتاری کودکان :ارزیابی و چاره جویی
داگلاس ، جو ؛  تهران نشر مرکز، کتاب ماد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۶۱۸‬,‭۹۲۸۹۱۴۲‬,‭د۲۱۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
الکتریسیته چگونه تولید می شود
بالتز ؛  تهران نشر مرکز، کتاب ماد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۶۲۱‬,‭۳۱۲۱‬,‭‌ب۲۵۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
رشد و شخصیت کودک
تهران مرکز؛ کتاب ماد   ، ۱۳۶۸- ۱۳۷۷ -۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۶۴۹‬,‭۱‬,‭ر۵۳۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<۲۰۱=دویست و یک [ >دویست و یک ]فعل عربی و صرف آنها در همه صیغه ها
شیندلن ، ریموند ؛  تهران نشر مرکز، کتاب ماد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۵‬,‭‌ش۹۲۲د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
شناخت سرطان :پیشگیری و مقابله
فرزان پی ، رضا ؛  تهران نشر مرکز، کتاب ماد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۹۹۴۰۵۲‬,‭‌ف۴۸۷‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
بیسیک گام به گام برای دانش آموزان
آذری ، غلامرضا ؛  تهران نشر مرکز، کتاب ماد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۰۰۵‬,‭۹ب‌/۲۶۲‬,‭آ۳۲۷‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مادر و پرورش فرزند
سی یرز، ویلیام ؛  تهران کتاب ماد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۶۴۹‬,‭۱۲۲‬,‭‌س۹۹۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کتاب تمرین کاربرد اصطلاحهای انگلیسی :مکمل فرهنگ کاربردی اصطلاحات انگلیسی
هیتن ، جان برایان ؛  تهران نشر مرکز، کتاب ماد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۴۲۸‬,‭ف‍ا/۲۴‬,‭‌ه۹۲۲‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
واژه انگلیسی مناسب
فاولر، ویلیام استیوارت ؛  تهران نشر مرکز، کتاب ماد   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۴۲۵‬,‭‌ف ۱۹۴ و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2