کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍ت‍اب‌ ن‍ی‍س‍ت‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌
ش‍ادروان‌، ع‍ب‍اس‌
م‍ی‍رش‍ک‍اک‌، ی‍وس‍ف‍ع‍ل‍ی‌
م‍وس‍وی‌ گ‍رم‍ارودی‌، ع‍ل‍ی‌
لاه‍وت‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ک‍رم‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
م‍ی‍رک‍ی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د
م‍ق‍دس‍ی‌، ش‍ه‍رام‌
ت‍ج‍ار، راض‍ی‍ه‌
ع‍زی‍زی‌، اح‍م‍د
ش‍ج‍اع‍ی‌، م‍ه‍دی‌
م‍ردان‍ی‌، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌
ح‍ک‍ی‍م‌ راب‍ط، خ‍س‍رو
م‍ع‍ل‍م‌ دام‍غ‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
س‍ب‍زواری‌، ح‍م‍ی‍د
وح‍ی‍دی‌، س‍ی‍م‍ی‍ن‍دخ‍ت‌
زی‍ادی‌، ع‍زی‍زال‍ل‍ه‌
ب‍رات‍ی‌پ‍ور، ع‍ب‍اس‌
ص‍ادق‍ی‌ رش‍اد، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‌ ن‍ی‍س‍ت‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
گزیده ادبیات معاصر
حکیم رابط، خسرو ؛  تهران کتاب نیستان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۲‬,‭۶۲‬,‭‌خ۷۴۳‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گزیده ادبیات معاصر
شادروان ، عباس ؛  تهران کتاب نیستان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۲‬,‭۶۲‬,‭‌ش۱۳۳‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
گزیده ادبیات معاصر
وحیدی ، سیمیندخت ؛  تهران کتاب نیستان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭و۴۶۳‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
گزیده ادبیات معاصر
کرمی ، حمید ؛  تهران کتاب نیستان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ک۴۶۹‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
گزیده ادبیات معاصر
معلم دامغانی ، علی ؛  [تهران ] کتاب نیستان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌م۶۷۳‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
گزیده ادبیات معاصرمجموعه شعر
زیادی ، عزیزالله ؛  تهران کتاب نیستان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭ز۸۲‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
گزیده ادبیات معاصر :مجموعه شعر
لاهوتی ، حسین ؛  تهران کتاب نیستان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ل۳۲۷‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
گزیده ادبیات معاصر
جعفریان ، محمدحسین ؛  تهران کتاب نیستان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ج۴۶۳‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
گزیده ادبیات معاصر
سبزواری ، حمید ؛  تهران کتاب نیستان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌س۲۷۷‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
گزیده ادبیات معاصر
شجاعی ، مهدی ؛  تهران کتاب نیستان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌ش۳۷۸‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
گزیده ادبیات معاصر :مجموعه داستان ( نوجوانان )
میرکیانی ، محمد ؛  تهران کتاب نیستان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌م۹۵۸‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
گزیده ادبیات معاصر
عزیزی ، احمد ؛  تهران کتاب نیستان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ع۵۸۸‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
گزیده ادبیات معاصر
براتی پور، عباس ؛  تهران کتاب نیستان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ب۳۹۲‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
گزیده ادبیات معاصر
مقدسی ، شهرام ؛  تهران کتاب نیستان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ق۷۷۲‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
گزیده ادبیات معاصر :مجموعه داستان
تجار، راضیه ؛  تهران کتاب نیستان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌ت۳۴۲‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
گزیده ادبیات معاصر
صادقی رشاد، علی اکبر ؛  تهران کتاب نیستان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ص ۲۱۸ ‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
گزیده ادبیات معاصر
میرشکاک ، یوسفعلی ؛  تهران کتاب نیستان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌م۹۳۹‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
گزیده ادبیات معاصر :مجموعه شعر
خمینی ، روح الله ؛  تهران کتاب نیستان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌خ۷۴۶‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
گزیده ادبیات معاصر
مردانی ، نصرالله ؛  تهران کتاب نیستان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌م۴۵۶‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
گزیده ادبیات معاصر
موسوی گرمارودی ، علی ؛  تهران کتاب نیستان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌م۸۴۲‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3