کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ م‍دارس‌ -ای‍ران‌ -ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا و م‍راج‍ع‍ان‌ -ای‍ران‌ -آم‍وزش‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -ای‍ران‌
ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ -داده‌پ‍ردازی‌ -ای‍ران‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -ای‍ران‌ -آم‍ار
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -ای‍ران‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -ای‍ران‌ -راه‍ن‍م‍اه‍ا
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -خ‍دم‍ات‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ -ای‍ران‌ -راه‍ن‍م‍اه‍ا
 
پدیدآور:
م‍ی‍ره‍ادی‌، ت‍وران‌( خ‍م‍ارل‍و)
ه‍م‍ای‍ون‍ف‍رخ‌، رک‍ن‌ال‍دی‍ن‌
دی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ص‍ب‍ا، ای‍رج‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر، اداره‌ ک‍ل‌ ن‍گ‍ارش‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍رک‍ز اس‍ن‍اد وم‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا، م‍وزه‌ه‍ا و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ طرح‌ ه‍ای‌ م‍ل‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب و کتابخانه های شاهنشاهی ایران
همایونفرخ ، رکن الدین ؛  تهران وزارت فرهنگ و هنر، اداره کل نگارش   ، [۱۳۴۶]
شماره راهنما: ‭۰۲۷‬,‭۰۵۵‬,‭‌ه۶۵۱‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای واحدهای تولید کننده اطلاعات در ایران
تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز اسناد ومدارک علمی   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭۰۲۵‬,‭۵۲۰۹۵۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۶ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شیوه بهره گیری از کتابخانه و منابع آن ( آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری )
صبا، ایرج ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۵۵۴۰۹۵۵‬,‭‌ص۳۶۲‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آمارنامه کتابخانه ها
تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۰۲۷‬,‭۰۰۲۱‬,‭‌ی۲۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فهرستگان کتابخانه ها
تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طرح های ملی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۰۲۷‬,‭۰۰۲۵‬,‭‌ی۲۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دو گفتار( کتابخانه آموزشگاهی و نقش آن در ایجاد عادت به مطالعه )
میرهادی ، توران ( خمارلو) ؛  ۱۳۵۷([تهران ]: مهدیه )
شماره راهنما: ‭۰۲۷‬,‭۸۲۵۵‬,‭‌م۹۶۵د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم و روشهای ذخیره و بازیابی اطلاعات در نظامهای کامپیوتری کتابخانه های ایران
دیانی ، محمدحسین ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۰۲۵‬,‭۳۳۰۲۸۵۰۹۵۵‬,‭د۸۹۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی و موزه ها مشهد ۱ و ۲ خرداد۱۳۸۳
همایش آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها، مراکز اطلاع رسانی و موزه ها( ۱۳۸۳ :مشهد) ؛  مشهد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۰۲۵‬,‭۵۶‬,‭‌ه۶۴۲آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک