کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -ای‍ران‌ -آم‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -ای‍ران‌ -آم‍ار
 
پدیدآور:
 
ناشر:
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آمارنامه کتابخانه ها
تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۰۲۷‬,‭۰۰۲۱‬,‭‌ی۲۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک