کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -ای‍ران‌ -راه‍ن‍م‍اه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -ای‍ران‌ -راه‍ن‍م‍اه‍ا
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -خ‍دم‍ات‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ -ای‍ران‌ -راه‍ن‍م‍اه‍ا
 
پدیدآور:
 
ناشر:
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍رک‍ز اس‍ن‍اد وم‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ طرح‌ ه‍ای‌ م‍ل‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای واحدهای تولید کننده اطلاعات در ایران
تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز اسناد ومدارک علمی   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭۰۲۵‬,‭۵۲۰۹۵۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۶ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فهرستگان کتابخانه ها
تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طرح های ملی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۰۲۷‬,‭۰۰۲۵‬,‭‌ی۲۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک