کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -ای‍ران‌ -دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا و واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -ای‍ران‌
دادگ‍اه‍ه‍ای‌ ان‍ق‍لاب‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -ای‍ران‌
اس‍ت‍رداد م‍ج‍رم‍ی‍ن‌
ح‍ق‍وق‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ف‍ران‍س‍ه‌
ث‍ب‍ت‌ -ای‍ران‌
وص‍ی‍ت‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ -ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
ای‍ران‌ -ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌)
ت‍خ‍ل‍ف‍ات‌ اداری‌ -ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ خ‍ص‍وص‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا
پ‍زش‍ک‍ی‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍ن‍ای‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍وی‍ن‌، پ‍روی‍ز
ص‍ان‍ع‍ی‌، پ‍روی‍ز
ج‍ع‍ف‍ری‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر
م‍ح‍س‍ن‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ع‍ب‍ادی‌، ش‍ی‍ری‍ن‌
ج‍ع‍ف‍ری‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌، م‍ح‍م‍د ج‍ع‍ف‍ر
ض‍ی‍ای‍ی‌ ب‍ی‍گ‍دل‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
م‍دن‍ی‌، ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌
ح‍ج‍ت‍ی‌ اش‍رف‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
ش‍ه‍ری‌، غ‍لام‍رض‍ا
ای‍ب‍راه‍م‍س‍ن‌، دی‍وی‍د
ع‍ب‍اس‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ک‍ات‍ب‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌
م‍ح‍م‍دپ‍ور، اس‍ک‍ن‍در
ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی ، وصیت
جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۵۴‬,‭‌ج۴۷۳‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل قضائی از قوانین جزائی
محمدپور، اسکندر ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌م۳۵۴‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی کیفری
ایبراهمسن ، دیوید ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۳/۳۶۴‬,‭‌ف‍لا۹۵۶ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای عمومی
صانعی ، پرویز ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۲-۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭‌ص۳۴۶‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حقوق ثبت
حجتی اشرفی ، غلامرضا ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۴۳۸‬,‭‌ح۳۵۶‌ح‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ حقوق فرانسه -فارسی
کاتبی ، حسینقلی ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭۰۳‬,‭‌ک۱۲۱‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین اساسی -مدنی
تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۳۴۲‬,‭۵۵۰۲۳‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آیین دادرسی تخلفات اداری
علی آبادی ، علی ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۳-۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۰۲۳۲،/۵۵‬,‭‌ع۸۳۴آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
استرداد مجرمین
عباسی ، محمود ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۴۸۸‬,‭‌ع۲۹۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ترمینولوژی حقوق حاوی اصطلاحات رشته های حقوق ، علوم سیاسی و اقتصادی و تاریخ حقوق و رشته های مختلف فقه اسلامی
جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۲-۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭۰۳‬,‭‌ج۴۷۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت
جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۵۷-۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۳‬,‭‌ج۴۷۳د‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بین المللی خصوصی
مدنی ، جلال الدین ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭۹‬,‭‌م۴۲۱‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بین الملل عمومی
ضیایی بیگدلی ، محمدرضا ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭‌ض۸۳‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
حقوق پزشکی
عبادی ، شیرین ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۴۱۰۲۶۳‬,‭‌ع۲۷۳‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی رهن و صلح
جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵‬,‭‌ج۴۷۳‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی عقد کفالت
جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵‬,‭‌ج۴۷۳‌ح‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی عقد حواله
جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ،
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵‬,‭‌ج۴۷۳‌ح‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در رابطه با قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
شهری ، غلامرضا ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۴‬,‭‌ش۸۲۴‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی ۶ ، عقود معین ( یک )شامل بیع ، بیع شرط، معاوضه ، اجاره ، جعاله ، قرض ، صلح ، مضاربه
نوین ، پرویز ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۷-۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵‬,‭‌ن۸۳۹‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
دوره حقوق جزای عمومی
محسنی ، مرتضی ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۵- ۱۳۷۶ - ۱۳۸۲ -۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌م۳۲۵د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6