کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ک‍دی‌، ن‍ی‍ک‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ق‍اج‍اری‍ان‌،۱۳۴۴-۱۱۹۳ ق‌ -.ت‍ح‍ری‍م‌ ت‍ن‍ب‍اک‍و،۱۳۰۹ ق‌.
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ -۱۳۵۷ - ع‍ل‍ل‌
ای‍ران‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ق‍اج‍اری‍ان‌، ۱۱۹۳- ۱۳۴۴
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۵۷ - ، ع‍ل‍ل‌
 
پدیدآور:
دل‍ی‍رپ‍ور، پ‍روی‍ز
ک‍دی‌، ن‍ی‍ک‍ی‌
م‍ت‍ی‌، رودی‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌
ال‍ه‍دی‌
ک‍وی‍ر
ق‍ل‍م‌
ق‍ق‍ن‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ایران دوران قاجار و برآمدن رضاخان ( ۱۳۰۴-۱۱۷۵)
کدی ، نیکی ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸‬,‭‌ک۴۱۵‌ف‍لا‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ایرانشناسی در اروپا و ژاپن
متی ، رودی ؛  تهران الهدی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۰۷۲‬,‭‌م۲۵۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ریشه های انقلاب ایران
کدی ، نیکی ؛  تهران قلم   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۳‬,‭‌ک۴۱۵ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تحریم تنباکو در ایران
کدی ، نیکی ؛  تهران کتابهای جیبی   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۶‬,‭‌ک۴۱۵‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نتایج انقلاب ایران
کدی ، نیکی ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۸۵-۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۳‬,‭‌ک۴۱۵‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی سیاسی شکاف های اجتماعی ( بررسی های موردی )
دلیرپور، پرویز ؛  تهران کویر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۰۶‬,‭۲‬,‭د۶۵۹‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک