کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ردان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ردان‌ -خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌ -ت‍اری‍خ‌
ع‍راق‌ -س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
ک‍ردان‌
ش‍ی‍ع‍ه‌ -ع‍راق‌ -ک‍ردس‍ت‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌
ک‍ردان‌ -ت‍اری‍خ‌
ای‍لات‌ و ع‍ش‍ای‍ر -ای‍ران‌ -ک‍ردس‍ت‍ان‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ک‍ردان‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
 
پدیدآور:
ادم‍ون‍دز، س‍ی‍س‍ی‍ل‌ج‍ان‌
خ‍ل‍ج‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ب‍ص‍ری‌، م‍ی‍ر
طری‍ح‍ی‌، م‍ح‍م‍دس‍ع‍ی‍د
ح‍ی‍رت‌ س‍ج‍ادی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د
ع‍ل‍ی‌، ح‍ام‍د م‍ح‍م‍ود ع‍ی‍س‍ی‌
ک‍ن‍ان‌، درک‌
ک‍ی‍خ‍س‍روی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ق‍ان‍ع‍ی‌ ف‍رد، ع‍رف‍ان‌
رش‍ی‍د ی‍اس‍م‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا،۱۲۷۴ ؟
اورن‍گ‌، م‍راد
 
ناشر:
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ م‍دب‍ول‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ و ادب‍ی‍ات‌ ک‍ردی‌
روزب‍ه‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌: ت‍ه‍ران‌: ب‍اغ‌ ن‍و
ع‍ل‍م‌
دارن‍ی‍ن‍وی‌
دارال‍ک‍ت‍اب‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌، ه‍ن‍ر و ارت‍ب‍اطات‌
ع‍طائ‍ی‌
خ‍ط س‍وم‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کردها، ترکها، عربها
ادموندز، سیسیل جان ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۷‬,‭‌ف‍لا۳۳۸‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<المشکله =مشکله >الکردیه فی الشرق الاوسط منذ بدایتها حتی سنه ۱۹۹۱
علی ، حامد محمود عیسی ؛  مکتبه مدبولی   ، ۱۹۹۲م
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۱۵۹۷،/۰۰۴۹‬,‭‌ع۸۳۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کرد و پیوستگی نژادی و تاریخی او
رشید یاسمی ، غلامرضا،۱۲۷۴ ؟ ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۹۸۴‬,‭ر۵۵۶‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کرد در دایره المعارف اسلام
ارومیه مرکز نشر فرهنگ و ادبیات کردی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۴۲‬,‭‌ک۴۴۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کرد شناسی
اورنگ ، مراد ؛  تهران ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۱۵۹۷،/۰۰۴‬,‭‌ف‍لا۹۲۶‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کرد و کردستان
کنان ، درک ؛  تهران عطائی   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۱۵۹۷،/۰۰۴‬,‭‌ک۷۳۴‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مصیبت کرد بودن
کیخسروی ، عبدالله ؛  تهران خط سوم   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۰۰۴۹۱۵۹۷‬,‭‌ک۹۵۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ایلها( ایلات )و عشایر کردستان
حیرت سجادی ، عبدالحمید ؛  سنندج دانشگاه کردستان : تهران : باغ نو   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۹۸۴‬,‭‌ح۹۷۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اعلام الکرد
بصری ، میر ؛  لندن ۱۹۹۱م
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۱۵۹۷،/۰۰۴۹‬,‭‌ب۵۷۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<المکتبه =مکتبه >التقدمیه الکردیه
بیروت دارالکتاب   ، ۱۹۹۰م
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۱۵۹۷،/۰۰۴۹‬,‭‌م۷۳۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پس از ۶۰ سال زندگی و خاطرات جلال طالبانی
قانعی فرد، عرفان ؛  تهران علم   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۷۰۴‬,‭‌ق۳۱۲‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<الشیعه = شیعه >الاکراد :الکوردفیلیه
طریحی ، محمدسعید ؛  دمشق دارنینوی   ، ۱۴۳۴ق
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۵۶۷۴۷،/۵۳۰‬,‭ط۵۵۹‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های اجتماعی مجازی و هویت کردی
خلجی ، محمد ؛  تهران پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭۳۰۳‬,‭۴۸۳۳‬,‭‌خ۶۶۹‌ش‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک