کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ک‍رس‍ول‌، ج‍ان‌ دب‍ل‍ی‍و
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍رس‍ول‌، ج‍ان‌ دب‍ل‍ی‍و
ک‍رس‍ول‌، ج‍ان‌ دب‍ل‍ی‍و.
 
ناشر:
ص‍ف‍ار، اش‍راق‍ی‌
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ه‍رب‍ان‌ ن‍ش‍ر
ث‍ام‍ن‌ ال‍ح‍ج‍ج‌؛ ع‍ل‍م‌ و دان‍ش‌
آی‍ی‍ژ
ث‍ام‍ن‌ ال‍ح‍ج‍ج‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تکنیک های تحقیق تلفیقی
کرسول ، جان دبلیو ؛  تهران ثامن الحجج   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۰۰‬,‭۷۲‬,‭‌ک۴۵۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روش های تحقیق تلفیقی
کرسول ، جان دبلیو ؛  تهران ثامن الحجج ؛ علم و دانش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۰۰‬,‭۷۲‬,‭‌ک۴۵۳ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روش های پژوهش ترکیبی
کرسول ، جان دبلیو ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۰۰‬,‭۷۲‬,‭‌ک۴۵۳ر‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طرح پژوهش :رویکردهای کمی ، کیفی و شیوه ترکیبی
کرسول ، جان دبلیو ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭۳۰۰‬,‭۷۲‬,‭‌ک۴۵۳طد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روش و طرح تحقیق کیفی :انتخاب از میان پنج رویکرد تحقیق کیفی
کرسول ، جان دبلیو ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۳۰۰‬,‭۷۲‬,‭‌ک۴۵۳ر‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پویش کیفی و طرح پژوهش :انتخاب از میان پنج رویکرد( روایت پژوهی ، پدیدارشناسی ، نظریه داده بنیاد، قوم نگاری ، مطالعه موردی )
کرسول ، جان دبلیو. ؛  تهران صفار، اشراقی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭۳۰۰‬,‭۷۲‬,‭‌ک۴۵۳‌پد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک