کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ک‍ری‍س‍ت‍ی‌، آگ‍ات‍ا( م‍ی‍ل‍ر)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
 
پدیدآور:
ک‍ری‍س‍ت‍ی‌، آگ‍ات‍ا (م‍ی‍ل‍ر)
ک‍ری‍س‍ت‍ی‌، آگ‍ات‍ا(م‍ی‍ل‍ر)
ک‍ری‍س‍ت‍ی‌، آگ‍ات‍ا ( م‍ی‍ل‍ر)
ک‍ری‍س‍ت‍ی‌، آگ‍ات‍ا( م‍ی‍ل‍ر)
 
ناشر:
ف‍ک‍ر روز
ارغ‍وان‌
ن‍ش‍ر ارون‍د
ن‍ش‍ر روای‍ت‌
ج‍ام‍ی‌
م‍ه‍ت‍اب‌
ال‍م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
آنها به بغداد آمدند
کریستی ، آگاتا( میلر) ؛  تهران فکر روز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ک۴۸۸آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شاهد بی زبان
کریستی ، آگاتا(میلر) ؛  تهران فکر روز   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ک۴۸۸‌ش‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راز قصر چیم نیز
کریستی ، آگاتا(میلر) ؛  تهران فکر روز   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ک۴۸۸ر‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جنایت الفبایی
کریستی ، آگاتا(میلر) ؛  تهران فکر روز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ک۴۸۸‌ج‌ل‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بصمات الاصابع
کریستی ، آگاتا (میلر) ؛  بیروت المکتبه الثقافیه   ،
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ک۴۸۸‌ب‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<التضحیه = تضحیه >الکبری
کریستی ، آگاتا(میلر) ؛  بیروت المکتبه الثقافیه   ،
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ک۴۸۸‌ت‌ض‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شر تحت الشمس
کریستی ، آگاتا ( میلر) ؛  بیروت المکتبه الثقافیه   ،
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ک۴۸۸‌شر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
جریمه فی القصر
کریستی ، آگاتا( میلر) ؛  بیروت المکتبه الثقافیه   ،
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ک۴۸۸‌ج‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
جریمه فی القطار الارزق
کریستی ، آگاتا( میلر) ؛  بیروت المکتبه الثقافیه   ،
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ک۴۸۸‌ج‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<الجریمه = جریمه >الکامله
کریستی ، آگاتا( میلر) ؛  بیروت المکتبه الثقافیه   ،
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ک۴۸۸‌ج‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<القاتل = قاتل >الغامض
کریستی ، آگاتا( میلر) ؛  بیروت المکتبه الثقافیه   ،
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ک۴۸۸‌ق‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<الحب = حب >الذی قتل
کریستی ، آگاتا(میلر) ؛  بیروت المکتبه الثقافیه   ،
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ک۴۸۸‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
گربه ای در میان کبوترها
کریستی ، آگاتا(میلر) ؛  تهران ارغوان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ک۴۸۸‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ارثیه شوم
کریستی ، آگاتا( میلر) ؛  تهران مهتاب   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ک۴۸۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
برنده سرگردان
کریستی ، آگاتا( میلر) ؛  [تهران ] مهتاب   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ک۴۸۸‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
پرده
کریستی ، آگاتا( میلر) ؛  تهران جامی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ک۴۸۸‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
پوارو و جعبه مدرک
کریستی ، آگاتا( میلر) ؛  [تهران ] مهتاب   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ک۴۸۸‌پو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
توطئه در بغداد
کریستی ، آگاتا( میلر) ؛  [تهران ] نشر اروند   ، [۱۳۷۲؟]
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ک۴۸۸‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تراژدی در سه پرده
کریستی ، آگاتا( میلر) ؛  [تهران ] مهتاب   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ک۴۸۸‌تر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
جنایت از یاد رفته
کریستی ، آگاتا( میلر) ؛  نشر روایت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ک۴۸۸‌ج‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5