کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍لاه‍ب‍رداری‌ و ک‍لاه‍ب‍رداران‌ -ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍لاه‍ب‍رداری‌ و ک‍لاه‍ب‍رداران‌ -ای‍ران‌
ج‍ع‍ل‌
ک‍لاه‍ب‍رداری‌ و ک‍لاه‍ب‍رداران‌ -ای‍ران‌ -م‍ق‍ررات‌ ک‍ی‍ف‍ری‌
ک‍لاه‍ب‍رداری‌ و ک‍لاه‍ب‍رداران‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
 
پدیدآور:
س‍الاری‌ ش‍ه‍رب‍اب‍ک‍ی‌، م‍ی‍رزام‍ه‍دی‌
م‍ق‍ص‍ودی‌، س‍ه‍راب‌
ب‍اق‍ری‌، س‍ع‍ی‍د
م‍ح‍م‍دزاده‌، ش‍ه‍رام‌
ش‍راه‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
زاه‍دی‌، ع‍اطف‍ه‌
ح‍ب‍ی‍ب‌ زاده‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر
 
ناشر:
س‍ن‍ج‍ش‌
آث‍ار ان‍دی‍ش‍ه‌
م‍ی‍زان‌
ف‍ردوس‌
ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
دادگ‍س‍ت‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کلاهبرداری در نظم حقوقی کنونی
شراهی ، علی ؛  تهران آثار اندیشه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵۰۲۶۳‬,‭‌ش۴۱۱‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کلاهبرداری و جرایم مشابه در حقوق ایران
حبیب زاده ، محمدجعفر ؛  تهران سنجش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵۰۲۶۳‬,‭‌ح۲۸۹‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مسائل حقوقی پیرامون جرم کلاهبرداری ، مصادیق ، قوانین آراء وحدت رویه ، نظریات مشورتی ...
باقری ، سعید ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵۰۲۶۳‬,‭‌ب۲۴۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کیفری اختصاصی کلاهبرداری و ارکان متشکله آن شامل بدیع ترین مسائل و مبتنی بر مسائل تحلیلی و استدلالی بر اساس مبانی فقهی و قوانین موضوعه
سالاری شهربابکی ، میرزامهدی ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۰۲۶۳،/۵۵‬,‭‌س۲۱۱‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران
حبیب زاده ، محمدجعفر ؛  تهران دادگستر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۰۲۶۳،/۵۵‬,‭‌ح۲۸۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جعل و کلاهبرداری
محمدزاده ، شهرام ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۰۲۶۳،/۵۵‬,‭‌م۳۴۶‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کلاهبرداری در رویه قضایی
زاهدی ، عاطفه ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵۰۲۶۳‬,‭ز۲۱‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل جرم جعل و پایه ها و مبانی کشف آن
مقصودی ، سهراب ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۱۶۳‬,‭‌م۷۲۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک