کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ودک‍ان‌ ت‍ی‍زه‍وش‌ -آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ودک‍ان‌ ت‍ی‍زه‍وش‌ -روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ ت‍ی‍زه‍وش‌ -آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ان‍دی‍ش‍ه‌ و ت‍ف‍ک‍ر خ‍لاق‌( آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌)
ک‍ودک‍ان‌ ت‍ی‍زه‍وش‌ -ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -ای‍ران‌
ک‍ودک‍ان‌ ت‍ی‍زه‍وش‌ آل‍م‍ان‌ -آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ ت‍ی‍زه‍وش‌
ک‍ودک‍ان‌ ت‍ی‍زه‍وش‌ -آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
 
پدیدآور:
اس‍ت‍رن‍ب‍رگ‌، راب‍رت‌
م‍ی‍ک‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
پ‍ی‍رت‍و، ج‍ی‍ن‌
س‍ی‍ف‌ن‍راق‍ی‌، م‍ری‍م‌
م‍ش‍ک‍ی‍ن‌ ق‍ل‍م‌، س‍ع‍ی‍د
س‍ی‍دع‍ب‍اس‌ زاده‌، م‍ی‍رم‍ح‍م‍د
س‍ی‍ف‌ ن‍راق‍ی‌، م‍ری‍م‌
پ‍ارک‌، ب‍ورل‍ی‌
ب‍ارت‍ن‌ ورف‍ر، اچ‌
ه‍ارت‌، ف‍ران‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
آوای‌ ن‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ن‍ور
ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
ارس‍ب‍اران‌
روان‌
دان‍ژه‌
س‍م‍پ‍اد
روان‌ س‍ن‍ج‍ی‌
چ‍اپ‍ار ف‍رزان‍گ‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش و پرورش کودکان استثنایی ( رشته علوم تربیتی )
سیف نراقی ، مریم ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۴۰۹۵۵،/۱۵۵‬,‭‌س۹۴۹آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با تعلیم و تربیت کودکان تیزهوش
سیدعباس زاده ، میرمحمد ؛  جهاد دانشگاهی (دانشگاه ارومیه )
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۹۵‬,‭‌س۹۱۶آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
رشد و پرورش استعدادهای ذهنی ( ۳۰۰تست هوش برای تیزهوشان )
مشکین قلم ، سعید ؛  تهران چاپار فرزانگان   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۹۵‬,‭‌م۵۸۳ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تیزهوشان در مدرسه " تیزهوشی -شخصیت -بازده تحصیلی "
هارت ، فرانسین ؛  تهران دانشگاه شهید بهشتی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۹۵‬,‭‌ه۱۷۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی تیزهوشان از منابع آلمانی زبان هوش ، خلاقیت ، استعدادهای خاص ، رقابت
بارتن ورفر، اچ ؛  تهران سمپاد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۰۱۶‬,‭۳۷۱۹۵۰۹۴۳‬,‭‌ب۱۶۴‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دانش آموزان تیزهوش در مدارس عادی
پارک ، بورلی ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۹۵‬,‭‌پ۱۵۶د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شناسایی و پرورش استعدادهای درخشان ۶۵ برنامه عملی برای پرورش استعدادها
پارک ، بورلی ؛  تهران روان سنجی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۹۵‬,‭‌پ۱۵۶‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تیزهوشی تعاریف و مفاهیم
استرنبرگ ، رابرت ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۹۵‬,‭‌ف‍لا۴۸۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
رشد و آموزش کودکان و بزرگسالان با استعداد
پیرتو، جین ؛  تهران روان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۹۵۰۹۷۳‬,‭‌پ۸۹۷ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی
سیف نراقی ، مریم ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۱۵۵‬,‭۴۵۵‬,‭‌س۹۴۹ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
خلاقیت و تفکر( روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان تیزهوش و خلاق )
میکانی ، عباس ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱۵۷‬,‭‌م۹۷۵‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک