کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ک‍وه‍ن‌، ل‍وئ‍ی‍س‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
آم‍ار آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍وه‍ن‌، ل‍وئ‍ی‍س‌
ک‍ان‌، ج‍ان‌ -ل‍وئ‍ی‍س‌
 
ناشر:
رش‍د
دارال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ج‍دی‍د ال‍م‍ت‍ح‍ده‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آمار در علوم تربیتی و تربیت بدن
کوهن ، لوئیس ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۰۰۱‬,‭۴۲۲‬,‭‌ک۸۶۵آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<الکلام = کلام >السامی :نظریه فی الشعریه
کان ، جان -لوئیس ؛  بیروت دارالکتاب الجدید المتحده   ، ۲۰۱۳م
شماره راهنما: ‭۸۰۹‬,‭۱‬,‭‌ک۳۱۳‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک