کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ک‍ی‌ م‍ن‍ش‌، ع‍ب‍اس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،۶۷۲-۶۰۴ ق‌ .ش‍م‍س‌ ت‍ب‍ری‍زی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
م‍ح‍م‍د( ص‌)، پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-۱۱ق‌ .ش‍ع‍ر
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ م‍وس‍ی‌( ع‌)، ام‍ام‌ ه‍ش‍ت‍م‌،۲۰۲-۱۵۳ ق‌ -.ش‍ع‍ر
ش‍ع‍ر م‍ذه‍ب‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ا
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴ - ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ک‍ی‌ م‍ن‍ش‌، ع‍ب‍اس‌
ن‍ورب‍خ‍ش‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ش‍اه‍رخ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ش‍اه‍رخ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود، ، گ‍ردآورن‍ده‌
 
ناشر:
اس‍وه‌
اطلاع‍ات‌
ک‍ی‍ه‍ان‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌
داری‍ن‍وش‌
زوار
س‍ن‍ای‍ی‌
پ‍اژن‍گ‌؛ اطلاع‍ات‌
ان‍ج‍م‍ن‌ ق‍ل‍م‌ ای‍ران‌
ک‍ت‍اب‌ ن‍ی‍س‍ت‍ان‌
س‍وره‌ م‍ه‍ر
ت‍ک‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ع‍روج‌
س‍ع‍دی‌
پ‍اژن‍گ‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌؛ ف‍ص‍ل‌ پ‍ن‍ج‍م‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آذرخش ، مجموعه شعر
کی منش ، عباس ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ک۹۶۸آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پرتو عرفان :شرح اصطلاحات عرفانی کلیات شمس
کی منش ، عباس ؛  [تهران ] سعدی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌م۸۴۹‌ش/‌م‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
صبوحی زدگان :قصیده های دهه اول و دوم انقلاب اسلامی
نوربخش ، مرتضی ؛  تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی   ، ۳۱۶ص
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲۰۸‬,‭‌ن۷۲۲‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سیمای محمد در آئینه شعر فارسی
شاهرخی ، محمود، ، گردآورنده ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲۰۸۳۵۱‬,‭‌ش۲۵۵‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
صلای غم :تضمین دوازده بند محتشم کاشانی
کی منش ، عباس ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ؛ فصل پنجم   ، ۱۳۶۶-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ک۹۶۸‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فراز مسند خورشید
کی منش ، عباس ؛  تهران پاژنگ   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ک۹۶۸‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
قبله هفتم :مجموعه شامل آثار شاعران درباره امام رضا( ع )مدایح و مراثی
کی منش ، عباس ؛  قم اسوه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲۰۸۳۵‬,‭‌م۵۷۶‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه شعر
کی منش ، عباس ؛  تهران کتاب نیستان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ک۹۶۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
خلوت انس :شرح احوال و آثار و مکاتبات ادبی تنی چند از شعرای معاصر
کی منش ، عباس ؛  تهران پاژنگ ؛ اطلاعات   ، ۱۳۶۸- ۱۳۸۸ -۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲۰۹‬,‭‌ک۹۶۸‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
شب ، همه شب
کی منش ، عباس ؛  تهران دارینوش   ، ۱۳۸۱- ۱۳۸۲ -۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ک۹۶۸‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کهکشان آبی :گزیده اشعار
کی منش ، عباس ؛  تهران تکا   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ک۹۶۸‌ک‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پنجره ای به آفتاب ( مجموعه شعر)
کی منش ، عباس ؛  تهران سوره مهر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ک۹۶۸‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
گزینه ای از مثنویها، غزلیات ، رباعیات
کی منش ، عباس ؛  تهران انجمن قلم ایران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ک۹۶۸‌گز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اوج پرواز
کی منش ، عباس ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ک۹۶۸‌ف‍لاو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آینه رجاء شامل آثار شاعران درباره امام رضا علیه السلام ؛ مدایح و مراثی
کی منش ، عباس ؛  تهران اسوه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۸۳۱،/۶۲‬,‭‌ک۹۶۸آ‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آینه صبر :شامل مدایح و مراثی شاعران درباره زینب کبری علیهاالسلام
شاهرخی ، محمود ؛  تهران اسوه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۸۳۱،/۶۲‬,‭‌ش۲۵۵آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
سرود زندگی
کی منش ، عباس ؛  تهران زوار   ، ۱۳۴۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ک۹۶۸‌سر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
همیشه در قلب منی مادر
کی منش ، عباس ؛  تهران سنایی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ک۹۶۸‌ه‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مصرع اول
کی منش ، عباس ؛  تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، موسسه چاپ و نشر عروج   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ک۹۶۸‌م‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک