کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ک‍ی‍ا، ص‍ادق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍ام‍ه‌ -ای‍ران‌
ک‍ال‌ ج‍ن‍گ‍ال‌ -ح‍ف‍اری‍ه‍ا( ب‍اس‍ت‍ان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌)
ن‍ق‍طوی‍ان‌
ادب‍ی‍ات‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -واژه‌ه‍ا و ع‍ب‍ارت‍ه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌،۴۱۶-۳۲۹ ؟ق‌ -.ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ف‍ارس‍ی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د،۴۴۰-۳۶۲ ق‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -واژه‌ ه‍ا و ع‍ب‍ارت‍ه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌
ف‍ارس‍ی‌ -گ‍وی‍ش‍ه‍ا -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
 
پدیدآور:
رض‍ای‍ی‌، ج‍م‍ال‌
ص‍ف‍ی‌ پ‍ور، ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌
ک‍ی‍ا، ص‍ادق‌
اب‍ن‌ م‍ع‍روف‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍خ‍ال‍ق‌
ک‍ی‍ا، م‍ح‍م‍دص‍ادق‌
 
ناشر:
اداره‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍ام‍ه‌
ان‍ج‍م‍ن‌ ای‍ران‍وی‍ج‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ زب‍ان‌ ای‍ران‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ ن‍ی‍ک‌
اس‍اطی‍ر
ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ اداره‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍ام‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای گردآوری گویشها
کیا، صادق ؛  تهران اداره فرهنگ عامه   ، ۱۳۴۰
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۹‬,‭۰۷۲‬,‭‌ک۹۱۴ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
واژه های گویشی ایرانی در نوشته های بیرونی
کیا، صادق ؛  [تهران ] شورای عالی فرهنگ و هنر   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۰‬,‭۰۸۵۳‬,‭‌ک۹۱۴و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شاهنامه و مازندران
کیا، صادق ؛  تهران اندیشه نیک   ، [۱۳۵۷]
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۱‬,‭‌ف۴۷۳‌ش/‌ن‌ک‬,‭۱۳۵۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آئین زناشوئی در آینه ورزان ،...
کیا، محمدصادق ؛  تهران انتشارات اداره فرهنگ عامه   ، ۱۳۴۱
شماره راهنما: ‭۳۹۰‬,‭۰۹۵۵‬,‭‌ک۹۱۴آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
واژه های معرب در کنزاللغات و منتخب اللغات
ابن معروف ، محمدبن عبدالخالق ؛  تهران فرهنگستان زبان ایران   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭ف‍ا/۷۳‬,‭‌ف‍لا۱۷۱‌ک،/‌م‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
واژه های معرب در منتهی الارب
صفی پور، عبدالرحیم بن عبدالکریم ؛  [تهران ] فرهنگستان زبان ایران   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭ف‍ا/۷۳‬,‭‌ص۷۵۶‌م،/‌م‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
چند نمونه از متن نوشته های پهلوی با واژه نامه و...
کیا، صادق ؛  تهران انجمن ایرانویج   ، ۱۳۱۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۰۷۳‬,‭‌ک۹۱۴‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
گزارش نوشته ها و پیکرهای کال جنگال
رضایی ، جمال ؛  تهران انجمن ایرانویج   ، ۱۳۲۰
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۰۴۳‬,‭ر۵۷۴‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تاج و تخت
کیا، محمدصادق ؛  تهران وزارت فرهنگ و هنر   ،
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۳‬,‭‌ک۹۱۴‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نقطویان یا پسیخانیان
کیا، محمدصادق ؛  تهران اساطیر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۸۸۹‬,‭‌ک۹۱۴‌ن‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک