کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ک‍ی‍ان‍وش‌، م‍ح‍م‍ود
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰
ژاپ‍ن‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ژاپ‍ن‍ی‌ -ق‍رن‌۱۹ م‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
ن‍ق‍د ادب‍ی‌
ه‍اوای‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ -ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ادب‍ی‍ات‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ش‍ع‍ر آف‍ری‍ق‍ای‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
 
پدیدآور:
ک‍ی‍ان‍وش‌، م‍ح‍م‍ود
س‍ه‌زر، ام‍ه‌
آلاب‍ان‍ت‍زا، دی‍گ‍ن‍وده‌
ل‍وئ‍ی‍س‌، اس‍ک‍ار
ف‍ردی‍ن‍ان‍دک‍ن‌
ک‍ی‍ان‍وش‌، م‍ح‍م‍ود،۱۳۱۳ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
ب‍ک‍ت‌، س‍ام‍وئ‍ل‌
ک‍ی‍ان‍وش‌، م‍ح‍م‍ود،۱۳۱۳ - گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
اش‍ت‍ای‍ن‌ب‍ک‌، ج‍ان‌ ارن‍س‍ت‌
وآن‌، ژوزف‍ی‍ن‌
ف‍ورگ‍ارد، آث‍ول‌
ف‍وگ‍ارد، آث‍ول‌
 
ناشر:
آگ‍اه‌
ن‍ش‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌
رز
آذر
ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
[آگ‍اه‌]
ش‍ب‍اوی‍ز
گ‍ردون‍ه‌ ت‍اری‍خ‌
ن‍ی‍ل‌
ت‍لاش‌
ام‍ی‍د
ان‍دی‍ش‍ه‌؛ ق‍طره‌
اداره‌ ک‍ل‌ ن‍گ‍ارش‌ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
بازگشت به زادبوم
سه زر، امه ؛  [تهران ] [آگاه ]   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۸۴۱‬,‭۹۱۴‬,‭‌س۸۴۸‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سی زوئه بانسی مرده است ، نمایشنامه در یک پرده
فورگارد، آثول ؛  تهران نشر اندیشه   ، [۱۳۵۶]
شماره راهنما: ‭۸۲۲‬,‭۹۱۴‬,‭‌ف۸۸۹‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قدما و نقد ادبی
کیانوش ، محمود ؛  تهران رز   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۴‬,‭‌ک۹۳۲‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بررسی شعر و نثر فارسی معاصر :در آثاری از جلال آل احمد[ ...و دیگران ]
کیانوش ، محمود ؛  تهران رز   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۹‬,‭‌ک۹۳۲‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شکوفه حیرت و شبستان ساده و غمناک ...
کیانوش ، محمود ؛  [تهران ] شباویز   ، ۱۳۴۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ک۹۳۲‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
به خدای ناشناخته
اشتاین بک ، جان ارنست ؛  تبریز تلاش   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ف‍لا۵۴۵‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
از کیکاوس تاکیخسرو سیاهی
کیانوش ، محمود ؛  [تهران ] اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌ک۹۳۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شعر آفریقا، شعر سیاه
کیانوش ، محمود،۱۳۱۳ - گردآورنده و مترجم ؛  تهران نیل   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۸۹۶‬,‭۱۲‬,‭‌ک۹۳۲‌ش‬,‭۱۳۵۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سرزمین و مردم ژاپن
وآن ، ژوزفین ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭۹۵۲‬,‭و۲۹۷‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پروانه های سپید :چهل و چهار اثر از بیست و سه نویسده بزرگ جهان
کیانوش ، محمود،۱۳۱۳ - ، گردآورنده ؛  تهران آذر   ، ۱۳۴۵
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۸‬,‭‌گ۹۳۲‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آنها زنده اند :در دو پرده
فوگارد، آثول ؛  تهران نیل   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ‭۸۲۲‬,‭۹۱۴‬,‭‌ف۸۸۹آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مالون میمیرد
بکت ، ساموئل ؛  نیل   ، [۱۳۵۰]
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ب۵۹۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راهی به کشور آفتاب
فردیناندکن ؛  گردونه تاریخ   ،
شماره راهنما: ‭۸۹۵‬,‭۶۳۴‬,‭‌ف۴۸۲ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
سلام و خداحافظ
فوگارد، آثول ؛  تهران اندیشه ؛ قطره   ، ۱۳۵۵-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۸۲۲‬,‭‌ف۸۸۹‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
هاوائی
لوئیس ، اسکار ؛  [تهران ] نیل   ، [۱۳۴۰]
شماره راهنما: ‭۹۹۶‬,‭۹‬,‭‌ل۸۲۳‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
نظم ، فضیلت و زیبایی ( تاملاتی در هنر و ادبیات )
کیانوش ، محمود ؛  تهران آگاه   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸۰۱‬,‭‌ک۹۳۱‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
شعر کودک در ایران نقد و بررسی
کیانوش ، محمود ؛  تهران آگاه   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹۳۵۲‬,‭‌ک۹۳۲‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آنسوی پرچین و هشت داستان دیگر
تهران امید   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۸۳‬,‭آ۸۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
از کیکاووس تا کیخسرو آفتاب
کیانوش ، محمود ؛  تهران اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر   ، [۱۳۵۴]
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌ک۹۳۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
برف و خون
آلابانتزا، دیگنوده ؛  تهران آگاه   ، ۲۵۳۶
شماره راهنما: ‭۸۶۳‬,‭۶۴‬,‭آ۶۹۸‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2