کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : گ‍ات‍ری‌، دب‍ل‍ی‍و.ک‍ی‌.س‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ی‍ون‍ان‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ق‍دی‍م‌ -ت‍اری‍خ‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ی‍ون‍ان‌ - ت‍اری‍خ‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ی‍ون‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ی‍ون‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
گ‍ات‍ری‌، دب‍ل‍ی‍و .ک‍ی‌ .س‍ی‌
گ‍ات‍ری‌، دب‍ل‍ی‍و.ک‍ی‌.س‍ی‌
گ‍ات‍ری‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ک‍ی‍ت‌ چ‍ی‍م‍ب‍رز
گ‍ات‍ری‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ک‍ی‍ت‌ چ‍م‍ب‍رز
 
ناشر:
ف‍ک‍ر روز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ فلسفه یونان
گاتری ، دبلیو .کی .سی ؛  تهران فکر روز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۱۸۰‬,‭۹۳۸‬,‭‌گ۱۲۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فلاسفه ی یونان از طالس تا ارسطو
گاتری ، دبلیو.کی .سی ؛  تهران فکر روز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۱۸۰‬,‭۹۳۸‬,‭‌گ۱۲۳‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آلکمایون .کسنوفانس
گاتری ، ویلیام کیت چیمبرز ؛  تهران فکر روز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۱۸۰‬,‭‌گ۱۲۳آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
امپدکلس
گاتری ، ویلیام کیت چیمبرز ؛  تهران فکر روز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۱۸۰‬,‭‌گ۱۲۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
الیاییان :پارمنیدس .زنون .ملیسوس
گاتری ، ویلیام کیت چمبرز ؛  تهران فکر روز   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۱۸۰‬,‭‌گ۱۲۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
امپدکلس :تاریخ و زندگی .دیدگاه های فلسفی
گاتری ، ویلیام کیت چمبرز ؛  تهران فکر روز   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۱۸۰‬,‭‌گ۱۲۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
افلاطون :لذت - آفرینش جهان
گاتری ، ویلیام کیت چمبرز ؛  تهران فکر روز   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۱۸۰‬,‭‌گ۱۲۳‌ف‍لا‌ل‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سوفسطاییان
گاتری ، ویلیام کیت چمبرز ؛  تهران فکر روز   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۱۸۰‬,‭‌گ۱۲۳‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
افلاطون :محاورات میانی
گاتری ، ویلیام کیت چمبرز ؛  تهران فکر روز   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۱۸۰‬,‭‌گ۱۲۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک