کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : گ‍ل‍چ‍ی‍ن‌ م‍ع‍ان‍ی‌، اح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ش‍ه‍ر آش‍وب‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
س‍اق‍ی‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ق‍رآن‌ -رس‍م‌ال‍خ‍ط و ک‍ت‍اب‍ت‌
ص‍ائ‍ب‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌،۱۰۱۶ ؟- ۱۰۸۶ ؟ق‌ -.واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌ -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ن‍س‍خ‍ه‌ ه‍ای‌ خ‍طی‌ -ای‍ران‌ -م‍ش‍ه‍د -ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
س‍ب‍ک‌ وق‍وع‌
طن‍ز ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۹ ق‌
 
پدیدآور:
گ‍ل‍چ‍ی‍ن‌ م‍ع‍ان‍ی‌، اح‍م‍د
گ‍ل‍چ‍ی‍ن‌ م‍ع‍ان‍ی‌،اح‍م‍د
گ‍ل‍چ‍ی‍ن‌م‍ع‍ان‍ی‌، اح‍م‍د
ف‍خ‍رال‍زم‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ن‍ب‍ی‌ ب‍ن‌ خ‍ل‍ف‌
ک‍اش‍ف‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌،- ۹۱۰ق‌
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
اداره‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
ن‍ش‍ر روای‍ت‌
ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌
س‍ن‍ائ‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
اق‍ب‍ال‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ (م‍ش‍ه‍د)
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
م‍ا
پ‍اژن‍گ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مضامین مشترک در شعر فارسی
گلچین معانی ، احمد ؛  تهران پاژنگ   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۸‬,‭‌گ۵۳۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فهرست کتب خطی کتابخانه آستان قدس رضوی
آستان قدس رضوی ؛  مشهد اداره کتابخانه کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی   ، ۱۳۴۶-۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۰۱۱‬,‭۳۱‬,‭آ۵۲۷‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای گنجینه قرآن
گلچین معانی ، احمد ؛  مشهد انتشارات آستان قدس رضوی   ، ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵‬,‭‌گ۵۳۸ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تذکره میخانه
فخرالزمانی ، عبدالنبی بن خلف ؛  تهران اقبال   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹‬,‭‌ف۲۷۸‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تذکره پیمانه در ذکر ساقی نامه ها و احوال و آثار ساقی نامه سرایان
گلچین معانی ، احمد ؛  تهران سنائی   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹۳‬,‭‌گ۵۳۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
گلزار معانی
گلچین معانی ، احمد ؛  تهران ما   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۸۰۶۲‬,‭‌گ۵۳۸‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کاروان هند در احوال و آثار شاعران عصر صفوی که به هندوستان رفته اند
گلچین معانی ،احمد ؛  تهران آستان قدس رضوی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹‬,‭‌گ۵۳۸‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تذکره های فارسی
گلچین معانی ، احمد ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹۰۱۶‬,‭‌گ۵۳۸‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
لطائف الطوائف
کاشفی ، حسین بن علی ،- ۹۱۰ق ؛  تهران اقبال   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۷‬,‭۳۳‬,‭‌ک۱۹۷‌ل‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اشعار صائب
گلچین معانی ، احمد ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۴‬,‭‌ص۳۵۲د،/‌م‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مکتب وقوع در شعر فارسی
گلچین معانی ، احمد ؛  تهران بنیاد فرهنگ ایران   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۴۰۹‬,‭‌گ۵۳۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مکتب وقوع در شعر فارسی
گلچین معانی ، احمد ؛  مشهد دانشگاه فردوسی (مشهد)   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۴۰۹‬,‭‌گ۵۳۸‌م‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
دیوان گلچین
گلچین معانی ، احمد ؛  [تهران ] ما   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌گ۵۳۸د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
شهر آشوب در شعر فارسی
گلچین معانی ، احمد ؛  تهران نشر روایت   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌گ۵۳۸‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک