کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : گ‍ل‍گ‍ش‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍راح‍ی‌ -دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
داروه‍ا -اث‍رات‌ م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ن‍خ‍اع‌ -ب‍ی‍ح‍س‍ی‌
زخ‍م‌ م‍ع‍ده‌ -ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
اح‍ادی‍ث‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ -ق‍رن‌ ۴ ق‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ -آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
خ‍ون‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ح‍اج‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
وی‍وی‍س‌، پ‍ل‌ م‍روی‍ن‌
م‍داوار، پ‍ی‍ت‍ر ب‍رای‍ن‌
رزه‌، خ‍وان‌
پ‍ی‍روان‌، ب‍ه‍زاد
ک‍ل‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ی‍ع‍ق‍وب‌
ج‍واه‍ری‌، ح‍س‍ن‌
ق‍ائ‍دی‌، رم‍ض‍ان‌
 
ناشر:
گ‍ل‍گ‍ش‍ت‌
ن‍ش‍ر گ‍ل‍گ‍ش‍ت‌
م‍رک‍ز ک‍ت‍اب‌ گ‍ل‍گ‍ش‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول کافی
کلینی ، محمدبن یعقوب ؛  تهران گلگشت   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۲۱۲‬,‭‌ک۶۶۹‌ف‍لا،‌م/‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اثرات متقابل داروها
پیروان ، بهزاد ؛  مرکز کتاب گلگشت   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۶۱۵‬,‭۷۰۴۵‬,‭‌پ۹۲۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سئوال و جواب در طب داخلی
نشر گلگشت   ،
شماره راهنما: ‭۶۱۰‬,‭۷۶‬,‭‌س۹۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بیحسی نخاعی
قائدی ، رمضان ؛  [تهران ] گلگشت   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭۶۱۷‬,‭۹۶۴‬,‭‌ق۳۲۹‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پاتولوژی ماکروسکوپی
رزه ، خوان ؛  تهران گلگشت   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۶۱۷‬,‭۰۷۵۰۲۸‬,‭ر۴۶۶ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
علم حیات :عقاید و تئوریهای نو در زیست شناسی
مداوار، پیتر براین ؛  [تهران ] گلگشت   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۵۷۴‬,‭۰۱‬,‭‌م۳۹۴‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول تکنیک های خون شناسی
جواهری ، حسن ؛  تهران گلگشت   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۱۵‬,‭‌ج۷۹۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
چه کنیم که دچار زخم معده و اثنی عشر نشویم
حاجبی ، محمد حسین ؛  تهران مرکز کتاب گلگشت   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۳۴۳۰۶۱‬,‭‌ح۱۳۵‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات و کلیات پزشکی
ویویس ، پل مروین ؛  تهران گلگشت   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۶۱۰‬,‭۳‬,‭د۹۹۲‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک