کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : گ‍وی‍ش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ف‍وک‍و، م‍ی‍ش‍ل‌، ۱۹۲۶- ۱۹۸۴ - ت‍ج‍دد
زب‍ان‌ پ‍ه‍ل‍وی‌ -م‍ت‍ن‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
ق‍اس‍م‍ی‌، ی‍ارم‍ح‍م‍د
ع‍ری‍ان‌، س‍ع‍ی‍د
 
ناشر:
گ‍وی‍ش‌
س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ش‍ور (پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌)، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ زب‍ان‌ و گ‍وی‍ش‌
گ‍وی‍ش‌ ن‍و
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی مدرنیته از نگاه فوکو و هابرماس
قاسمی ، یارمحمد ؛  ایلام گویش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۱۰۷‬,‭‌ق۱۹۹آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زبور پهلوی ( متن پهلوی ، حرفنویسی ، آوانویسی ، ترجمه فارسی و یادداشت ها)
عریان ، سعید ؛  تهران سازمان میراث فرهنگی کشور (پژوهشگاه )، پژوهشکده زبان و گویش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۰‬,‭۰۶‬,‭‌ع۵۵۴ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اینکوترمز۲۰۰۰
سازمان تجارت جهانی اتاق بازرگانی بین الملل ؛  تهران گویش نو   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک