کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ی‍ادگ‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍اپ‍ل‍ئ‍ون‌ اول‌، ام‍پ‍رات‍ور ف‍ران‍س‍ه‌،۱۸۲۱-۱۷۶۹ - ت‍ب‍ع‍ی‍د،۱۸۲۱-۱۸۱۵ - داس‍ت‍ان‌
ف‍ران‍س‍ه‌ -ت‍اری‍خ‌ -ان‍ق‍لاب‌،۱۷۹۹-۱۷۸۹ - داس‍ت‍ان‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ران‍س‍وی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
ج‍ن‍گ‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ دوم‌،۱۹۴۵-۱۹۳۹ - ف‍ران‍س‍ه‌ -ن‍ه‍ض‍ت‍ه‍ای‌ م‍ق‍اوم‍ت‌
 
پدیدآور:
م‍وروا، آن‍دره‌
اول‍ی‍وی‍ه‌، داری‍ا
ک‍ورن‌گ‍ول‍د، رال‍ف‌
دوم‍ا، آل‍ک‍س‍ان‍در
رم‍ی‌،۱۹۵۱-۱۹۰۴ ، م‍س‍ت‍ع‍ار
دوم‍ا، ال‍ک‍س‍ان‍در
دوک‍ب‍را، م‍وری‍س‌
 
ناشر:
ی‍ادگ‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
چنین مادر، چنین پسر
دوما، الکساندر ؛  یادگار   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۸‬,‭د۷۹۴‌چ‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خاطراتی از یک امپراتور
کورن گولد، رالف ؛  [تهران ] یادگار   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۹‬,‭‌ک۸۱۸‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
گروه آهنین :رمان تاریخی
دوما، آلکساندر ؛  تهران یادگار   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۸‬,‭د۷۹۴‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شاهزاده خانم محکوم
اولیویه ، داریا ؛  [تهران ] یادگار   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ف‍لا۹۳۷‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
زندگی جدی و شوخی
دوکبرا، موریس ؛  [تهران ] یادگار   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۱۴‬,‭د۷۷۳ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ جنگ پنهانی
رمی ،۱۹۵۱-۱۹۰۴ ، مستعار ؛  تهران یادگار   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۹۴۰‬,‭۵۳۴۴‬,‭ر۷۲۱‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ماشین خواندن افکار
موروا، آندره ؛  تهران یادگار   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌م۸۳۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک