کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ی‍زدی‍ان‌ ج‍ع‍ف‍ری‌، ج‍ع‍ف‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ردی‌ س‍ازی‌
م‍ج‍ازات‌ ت‍ب‍ع‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -ای‍ران‌
م‍ج‍ازات‌ ه‍ا
س‍اب‍ق‍ه‌ ک‍ی‍ف‍ری‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا
ت‍ش‍دی‍د م‍ج‍ازات‌
ع‍دال‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ری‌
 
پدیدآور:
ی‍زدی‍ان‌ ج‍ع‍ف‍ری‌، ج‍ع‍ف‍ر
ق‍وی‍دل‌، ف‍اطم‍ه‌
خ‍س‍روی‌، زی‍ب‍ا
ارب‍اب‍ی‌ ن‍وش‌ آب‍ادی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
م‍ح‍م‍دی‌ م‍ن‍ش‌، م‍ح‍م‍د
م‍وس‍وی‌، س‍ه‍ی‍ل‌
ن‍ص‍ی‍ری‌، ج‍واد
 
ناشر:
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
س‍خ‍ن‍وران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
چرایی و چگونگی مجازات
یزدیان جعفری ، جعفر ؛  تهران پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭‌ی۵۲‌چر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی حقوقی و جرم شناختی ثبت سجل کیفری :ضرورت ها چالش ها
محمدی منش ، محمد ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده علوم انسانی ، گروه حقوق ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲، ۵۱۷ ،CAL
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
تغییرات اهداف مجازات در حقوق جزای معاصر غرب
موسوی ، سهیل ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده علوم انسانی ، گروه حقوق ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۵۱۸ ،CAL
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
مجازات های تکمیلی و تبعی در حقوق کیفری ایران :اهداف ، مصادیق و چالش ها
خسروی ، زیبا ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده علوم انسانی ، گروه حقوق ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲، ۵۲۲ ،CAL
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی حقوقی -جرم شناختی نقش ناجا در مرحله ی پساکیفری
نصیری ، جواد ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده علوم انسانی ، گروه حقوق ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳، ۵۲۷ ،CAL
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
تغییرات تعدد و تکرار جرم در قانون جدید مجازات اسلامی
اربابی نوش آبادی ، مصطفی ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده علوم انسانی ، گروه حقوق ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳، ۵۳۱ ،CAL
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
نوآوری های قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری در حوزه فردی سازی
قویدل ، فاطمه ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده علوم انسانی ، گروه حقوق ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴، ۵۴۸ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مختصر حقوق کیفری عمومی :کلیات ، پدیده مجرمانه و واکنش جامعه در قبال آن
یزدیان جعفری ، جعفر ؛  تهران سخنوران   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌ی۵۲‌م‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک