کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ه‍اش‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -ای‍ران‌
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ج‍زائ‍ی‌ -ای‍ران‌
چ‍ک‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -ای‍ران‌
ش‍وراه‍ا -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ه‍اش‍م‌
 
ناشر:
ب‍ه‍ن‍ام‍ی‌
ف‍ردوس‍ی‌
خ‍ی‍ام‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نحوه رسیدگی به جرائم در دادگستری
یعقوبی ، عبدالهاشم ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵۰۵‬,‭‌ی۵۹‌ن‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نحوه رسیدگی به جرائم چک و دعاوی چک و سفته در دادگستری و اجرای ثبت
یعقوبی ، عبدالهاشم ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۹۶‬,‭‌ی۵۹‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ هفت ستون :راهنمای رسیدگی به جرائم و تعیین مجازاتها
یعقوبی ، عبدالهاشم ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۰-۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌ی۵۹‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین مربوط به انتخابات شوراهای روستا، بخش ، شهر و شهرک :مشتمل بر قوانین و آئین نامه های اجرایی مربوط به تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی روستا، بخش ، شهر و شهرک
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران خیام   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۴۲‬,‭۵۵۰۹‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روش رسیدگی عملی به پرونده ها در شعب سازمان تعزیرات حکومتی
یعقوبی ، عبدالهاشم ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌ی۵۹ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک