کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ی‍غ‍م‍ای‍ی‌، اق‍ب‍ال‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۵ ق‌
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ع‍اش‍ق‍ان‍ه‌ -ق‍رن‌۱۴ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ا
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ پ‍ه‍ل‍وان‍ی‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
اب‍وم‍س‍ل‍م‌ خ‍راس‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍ن‌ م‍س‍ل‍م‌،۱۳۷-۱۰۰ ق‌
ب‍ای‍زی‍د ب‍س‍طام‍ی‌، طی‍ف‍ور ب‍ن‌ ع‍ی‍س‍ی‌، ۱۸۸ - ۲۶۱ ق‌ -.س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌،۴۱۶-۳۲۹ ؟ق‌ -.ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌،۴۱۶-۳۲۹ ؟ق‌ .ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ت‍ل‍م‍اک‌( اس‍اطی‍ر ی‍ون‍ان‍ی‌ -)داس‍ت‍ان‌
ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌،۵۳۰ ؟-۶۱۴؟ق‌ .خ‍س‍رو و ش‍ی‍ری‍ن‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۶۷۲-۵۹۷ ق‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
ع‍ن‍ص‍رال‍م‍ع‍ال‍ی‌، ک‍ی‍ک‍اوس‌ ب‍ن‌ اس‍ک‍ن‍در، ق‍رن‌۵ ق‌
طرس‍وس‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ح‍س‍ن‌، ق‍رن‌ ۶ ق‌
ف‍ن‍ل‍ون‌، ف‍ران‍س‍وا دو س‍ال‍ی‍ن‍ی‍اک‌ دولام‍ون‌
ی‍غ‍م‍ای‍ی‌، اق‍ب‍ال‌
 
ناشر:
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر
گ‍وت‍ن‍ب‍رگ‌
ن‍ش‍ر آف‍ری‍ن‍ش‌
ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌
ت‍وس‌
ه‍ی‍رم‍ن‍د
اداره‌ ک‍ل‌ ن‍گ‍ارش‌ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ابومسلم نامه حماسه ابو مسلم خراسانی
طرسوسی ، محمدبن حسن ، قرن ۶ ق ؛  تهران گوتنبرگ   ،
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۴۲۳‬,‭‌ف‍لا۱۹۳/‌سط‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
عارف نامی بایزید بسطامی
یغمایی ، اقبال ؛  تهران توس   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۸۹۲۴‬,‭‌ب۳۱۳/‌س‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خداوند دانش و سیاست خواجه نصیرالدین طوسی
یغمایی ، اقبال ؛  تهران اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر   ، ۲۵۳۵
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۸۹۲۴‬,‭‌خ۷۸۲/‌س‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ز گفتار دهقان ... شاهنامه فردوسی به نظم و نثر
یغمایی ، اقبال ؛  تهران توس   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۱‬,‭‌ف۴۷۳‌ش/‌ن‌ی‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
هوسنامه خسرو و شیرین
یغمایی ، اقبال ؛  تهران توس   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۳‬,‭‌ن۴۸۹‌خ/‌ش‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تلماک
فنلون ، فرانسوا دو سالینیاک دولامون ؛  تهران توس   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۵‬,‭‌ف۸۶۹‌ت‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
طرفه ها
یغمایی ، اقبال ؛  [تهران ] نشر آفرینش   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۰۱‬,‭‌ی۶۱ط‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
گزیده قابوس نامه
عنصرالمعالی ، کیکاوس بن اسکندر، قرن ۵ ق ؛  تهران هیرمند   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۸‬,‭۸۲۲‬,‭‌ع۹۵۷ ،‌ق/‌ب‌ی‌غ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سردار سختکوش ابومسلم خراسانی
یغمایی ، اقبال ؛  تهران وزارت فرهنگ و هنر   ،
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۴۷۷‬,‭‌ف‍لا۱۹۳،/‌س‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مختصر راماین ، کهن ترین اثر حماسی هندوان
یغمایی ، اقبال ؛  تهران بنیاد فرهنگ ایران   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۲۱‬,‭و۲۷۲ر/‌ب‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
خلیج فارس
یغمایی ، اقبال ؛  تهران اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۷۳۵‬,‭‌ی۶۱‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
داستانهای عاشقانه ادبیات فارسی
یغمایی ، اقبال ؛  تهران هیرمند   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌ی۶۱د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
افرند
یغمایی ، اقبال ؛  [تهران ] توس   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌ی۶۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فردوسی طوسی
یغمایی ، اقبال ؛  اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۱‬,‭‌ف۴۷۳/‌س‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
داستانهای پهلوانی و عیاری ادبیات فارسی
یغمایی ، اقبال ؛  تهران هیرمند   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۰۸۳۵۳‬,‭‌ی۶۱د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک