کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۰۴
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا -ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا -ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
ب‍ت‌پ‍رس‍ت‍ی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۱۳ ق‌.
 
پدیدآور:
ک‍ردس‍ت‍ان‍ی‌، م‍اه‌ ش‍رف‌ خ‍ان‍م‌
ت‍ن‍ی‍ر، م‍ح‍م‍دطاه‍ر
 
ناشر:
وزارت‌ م‍ع‍ارف‌، اداره‌ ک‍ل‌ ان‍طب‍اع‍ات‌
م‍ح‍م‍د رم‍ض‍ان‍ی‌
م‍طب‍ع‍ه‌ ش‍وروی‌
م‍طب‍ع‍ه‌ م‍ج‍ل‍س‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دیوان ماه شرف خانم کردستانی ، متخلصه به مستوره
کردستانی ، ماه شرف خانم ؛  تهران مطبعه شوروی   ، ۱۳۰۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۵‬,‭‌ک۴۴۸د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتاب بت پرستی و مسیحیت کنونی
تنیر، محمدطاهر ؛  [تهران ] محمد رمضانی   ، ۱۳۰۴
شماره راهنما: ‭۲۹۱‬,‭۲۱۸‬,‭‌ت۷۶۱‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
مجله فارسی
 
 
آینده :مجله سیاسی و ملی با قسمتهای تاریخی ، ادبی ، اجتماعی ، اقتصادی و غیره
طهران مطبعه مجلس   ، ۱۳۰۴
شماره راهنما: ۹۹۴آ ،۵ / ،۰ ف‍ا۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
مجله فارسی
 
 
تعلیم و تربیت
تهران وزارت معارف ، اداره کل انطباعات   ، ۱۳۰۴
شماره راهنما: ۶۱۳ت‌ ،۵ / ،۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک