کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۲۴
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د،۴۴۰-۳۶۲ ق‌ -.س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -م‍غ‍ول‌ ت‍ا ص‍ف‍وی‍ه‌ -۹۰۷-۶۱۶ ق‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
زب‍ان‌ روس‍ی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
 
پدیدآور:
پ‍وش‍ک‍ی‍ن‌، آل‍ک‍س‍ان‍در س‍رگ‍ی‌ ی‍وی‍چ‌
خ‍وان‍دم‍ی‍ر، غ‍ی‍اث‌ال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ ه‍م‍ام‌ال‍دی‍ن‌
ده‍خ‍دا، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
م‍س‍ع‍ود، م‍ح‍م‍د
ق‍ه‍رم‍ان‍ی‌، ش‍رف‌ ال‍دی‍ن‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ج‍اوی‍دان‌
اداره‌ ک‍ل‌ ن‍گ‍ارش‌
پ‍ی‍ام‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ چ‍اپ‌
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ ب‍روخ‍ی‍م‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع روسی بفارسی :متضمن ۴۰۰۰ لغت و اصطلاحات مختلف
قهرمانی ، شرف الدین ؛  [تهران ] کتابفروشی بروخیم   ، ۱۳۲۴
شماره راهنما: ‭۴۹۱‬,‭ف‍ا/۳۷‬,‭‌ق۹۳۲‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دوبرووسکی
پوشکین ، آلکساندر سرگی یویچ ؛  تهران پیام   ، ۱۳۲۴
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۷۳۳‬,‭‌پ۸۱۵د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بهار عمر
مسعود، محمد ؛  نشر جاویدان   ، ۱۳۲۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌م۵۵۱‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شرح حال نابغه شهیر ایران ابوریحان محمد بن احمد خوارزمی بیرونی
دهخدا، علی اکبر ؛  اداره کل نگارش   ، ۱۳۲۴
شماره راهنما: ‭۵۲۰‬,‭۹۲‬,‭‌ف‍لا۱۸۷/‌سد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
رجال کتاب حبیب السیر
خواندمیر، غیاث الدین بن همام الدین ؛  طهران شرکت سهامی چاپ   ، ۱۳۲۴
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۶‬,‭‌خ۷۹۸‌ت‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک