کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۲۷
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍س‍ان‌
ری‍چ‍ارد دوم‌، ش‍اه‌ ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌،۱۴۰۰-۱۳۶۷ م‌ -.ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ ف‍ردوس‍ی‌ ت‍ب‍ری‍ز
م‍ات‍ری‍ال‍ی‍س‍م‌ دی‍ال‍ک‍ت‍ی‍ک‌
ای‍ران‌ -ارت‍ش‌ -ت‍اری‍خ‌
اس‍لام‌ -م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ت‍ف‍رق‍ه‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ق‍اج‍اری‍ان‌،۱۳۴۴-۱۱۹۳ ق‌.
زب‍ان‌ -روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
خ‍واب‌، ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌.
ت‍اری‍خ‌ ج‍ه‍ان‌
ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۶ ق‌
م‍ات‍ری‍ال‍ی‍س‍م‌
ف‍ارس‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ای‍ران‌ -اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴ - داس‍ت‍ان‌
ت‍س‍وای‍ک‌، اش‍ت‍ف‍ان‌،۱۹۴۲-۱۸۸۱ - خ‍اطرات‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
رف‍ی‍ق‌، اح‍م‍د
م‍ی‍رزا، ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر
خ‍ل‍ع‍ت‍ب‍ری‌ ت‍ن‍ک‍اب‍ن‍ی‌، اس‍دال‍ه‌
ی‍اس‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
ن‍ظام‍ی‌، اح‍م‍دب‍ن‌ ع‍م‍ر، ق‍رن‌۶ ق‌
طال‍ق‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ت‍س‍وای‍ک‌، اش‍ت‍ف‍ان‌
م‍ع‍ن‍وی‌، ع‍زال‍دی‍ن‌
دش‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ال‍ه‍ی‌، ح‍ک‍ی‍م‌
اران‍ی‌، ت‍ق‍ی‌
وی‍گ‍وت‍س‍ک‍ی‌، ل‍ی‌ی‍ف‌ س‍م‍ی‍ون‍ووی‍چ‌
ش‍م‍س‌ ف‍خ‍ری‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، ق‍رن‌
ک‍اوه‌، م‌ .ح‌
ش‍ک‍س‍پ‍ی‍ر، وی‍ل‍ی‍ام‌
آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌
ه‍وش‍ی‍ار، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر
ک‍ات‍ب‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌
ن‍ق‍ی‍ب‌
 
ناشر:
ش‍ف‍ق‌
ص‍ف‍ی‍ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌
ات‍ح‍اد
ف‍ره‍ن‍گ‌ خ‍ان‍ه‌ اس‍ف‍ار
ن‍ی‍م‍ا
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر ع‍ل‍م‍ی‌ و ش‍رک‍اء
زوار
رادی‍و ت‍ه‍ران‌
ن‍ش‍ر دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ اس‍لام‌ و ع‍س‍ک‍ری‌- اب‍راه‍ی‍م‌ ح‍ل‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ب‍ن‍گ‍اه‌ آذر
ب‍ن‍گ‍اه‌ م‍طب‍وع‍ات‍ی‌ س‍پ‍ه‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول آموزش و پرورش
هوشیار، محمدباقر ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۲۷
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱۹‬,‭‌ه۸۴۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برگزیده واژه نامه فارسی
شمس فخری اصفهانی ، قرن ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۲۷
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۳‬,‭‌ش۶۶۲‌م/‌ب‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ماتریالیسم -ایدالیسم -مکتب واسطه
آشتیانی ، جلال الدین ؛  [تهران ] اتحاد   ، ۱۳۲۷
شماره راهنما: ‭۱۴۶‬,‭۳‬,‭آ۵۵۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سالنامه دبیرستان فردوسی تبریز
یاسمی ، علی اکبر ؛  تبریز نشر دبیرستان   ، ۱۳۲۷
شماره راهنما: ‭۳۷۳‬,‭۵۵۳۲۲‬,‭‌ی۱۹‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
خواب و رویا از دیدگاه پزشکی
معنوی ، عزالدین ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۲۷
شماره راهنما: ‭۶۱۲‬,‭۸۲۱‬,‭‌م۶۷۸‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تراژدی ریچارد دوم
شکسپیر، ویلیام ؛  فرهنگ خانه اسفار   ، ۱۳۲۷
شماره راهنما: ‭۸۲۲‬,‭۳۳‬,‭‌ش۵۸۵‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ مختصر نثر فارسی
کاتبی ، حسینقلی ؛  تبریز شفق   ، ۱۳۲۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۸‬,‭۸۰۰۶‬,‭‌ک۱۲۱‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
چهار مقاله
نظامی ، احمدبن عمر، قرن ۶ ق ؛  تهران زوار   ، ۱۳۲۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۸‬,‭۸۲۳‬,‭‌ن۴۹۳‌چ‬,‭۱۳۲۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تفکر و زبان
ویگوتسکی ، لی یف سمیونوویچ ؛  تبریز نیما   ، ۱۳۲۷
شماره راهنما: ‭۳۷۲‬,‭۶‬,‭و۹۲۴‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
دنیای دیروز :خاطرات اشتفان تسوایگ
تسوایک ، اشتفان ؛  تهران بنگاه مطبوعاتی سپهر   ، ۱۳۲۷
شماره راهنما: ‭۸۳۳‬,‭۹۱۲‬,‭‌ت۵۷۶د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ایام محبس
دشتی ، علی ؛  تهران صفیعلیشاه   ، [۱۳۲۷]
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭د۵۷۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
جهان بینی مادی و جهان بینی ایده آلیستی
کاوه ، م .ح ؛  تهران ۱۳۲۷
شماره راهنما: ‭۱۴۶‬,‭۳۲‬,‭‌ک۳۳۲‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جنگل :دیوان خلعت بری
خلعتبری تنکابنی ، اسداله ؛  تهران ۱۳۲۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌خ۶۷۹‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
پسیکولوژی ( علم الروح )از سلسله علوم دقیقه
ارانی ، تقی ؛  تهران بنگاه آذر   ، ۱۳۲۷
شماره راهنما: ‭۱۵۰‬,‭‌ف‍لا۳۵۸‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
از گفتارهای دینی ، اجتماعی ، اخلاقی ، فلسفی ، تربیتی
طالقانی ، محمود ؛  تهران رادیو تهران   ، ۱۳۲۷
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۰۲‬,‭ط۲۲۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
با من به ارتش بیائید
الهی ، حکیم ؛  تهران ۱۳۲۷
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹‬,‭‌ف‍لا۷۴۹‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ نو( شامل حوادث دوره قاجاریه )
میرزا، جهانگیر ؛  تهران کتابخانه علی اکبر علمی و شرکاء   ، ۱۳۲۷
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸‬,‭‌م۹۳۴‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
کالبدشناسی توصیفی
تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۲۷
شماره راهنما: ‭۶۱۱‬,‭‌ک۲۵۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ملک جمشید :طلسم آصف و حمام بلور
نقیب ؛  تهران ۱۳۲۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌ن۵۹۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
بیوک تاریخ عمومی بشرتیک تکملات مدینه ، اجتماعیه ،سیاسیه و فکریه سی
رفیق ، احمد ؛  استانبول کتابخانه اسلام و عسکری - ابراهیم حلمی   ، ۱۳۲۷
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭ر۶۶۴‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2