کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۳۹
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اص‍ول‌ دی‍ن‌
ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌( ع‌)، ام‍ام‌ س‍وم‌،۶۱-۴ ق‌
ل‍ی‍واری‍ک‍س‍ون‌،- ۱۰۲۱؟
ای‍ران‌ - ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -ای‍ران‌
ام‍ث‍ال‌ و ح‍ک‍م‌
ع‍ب‍ادات‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۶ ق‌
اص‍ول‌ ف‍ق‍ه‌ ش‍ی‍ع‍ه‌
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌
ف‍ارس‍ی‌ -م‍ع‍ان‍ی‌ و ب‍ی‍ان‌
روزول‍ت‌، ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌، 2881 - 5491 . ری‍اس‍ت‌ ج‍ک‍ه‍وری‌ آم‍ری‍ک‍ا .س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ف‍ارس‍ی‌ -ت‍رج‍م‍ه‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
م‍ن‍طق‌
چ‍س‍م‍ان‌، ک‍اری‍ل‌،۱۹۶۰-۱۹۲۱ - خ‍اطرات‌ و ی‍ادداش‍ت‍ه‍ا
اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌ -م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ -م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
زن‍ان‌ -ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا
ص‍درال‍دی‍ن‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌،۱۰۵۰-۹۷۹ ق‌ -.اس‍ف‍ار ارب‍ع‍ه‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
ل‍ن‍دن‌، ج‍ک‌
ن‍واک‌، ام‍ی‍ل‌
چ‍س‍م‍ان‌، ک‍اری‍ل‌
م‍ش‍ک‍وه‌، م‍ح‍م‍د
م‍دن‍ی‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رس‍ول‌
ش‍ه‍اب‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
م‍ص‍ل‍ح‌، ج‍واد
ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،۶۷۲-۵۹۷ ق‌.
طی‍ب‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ب‍ام‍داد، ب‍درال‍م‍ل‍وک‌
ع‍طار، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌،۵۳۷ ؟- ۶۲۷ ؟ق‌
ق‍اض‍ی‌ س‍ع‍ی‍د ق‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍دس‍ع‍ی‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د م‍ف‍ی‍د
م‍ف‍خ‍م‌ پ‍ای‍ان‌، ل‍طف‌ال‍ل‍ه‌
ه‍ی‍ک‍اک‌، ل‍ورن‍ا
ن‍خ‍ع‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ه‍م‍ائ‍ی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ب‍رزگ‍ر، ف‍رام‍رز
ج‍ی‍ن‌ وی‌، ال‍ی‍زاب‍ت‌
ج‍رج‍ی‌، زی‍دان‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طب‍وع‍ات‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ م‍طب‍وع‍ات‌
زوار
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ خ‍ی‍ام‌
ب‍ن‍گ‍اه‌ م‍طب‍وع‍ات‍ی‌ گ‍وت‍ن‍ب‍رگ‌
ک‍ت‍اب‌ ک‍ی‍ه‍ان‌
م‍ح‍م‍د م‍دن‍ی‌ ک‍اش‍ان‍ی‌
ن‍ی‍ل‌
ک‍ان‍ون‌ م‍ع‍رف‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
پاتولژی بیماریهای زنان و مامائی و ارتباط بالینی و اندوکرینی آنها
نواک ، امیل ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۳۹
شماره راهنما: ‭۶۱۸‬,‭۱‬,‭‌ن۶۷۴‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
درآستانه مرگ
چسمان ، کاریل ؛  تهران کتاب کیهان   ، ۱۳۳۹
شماره راهنما: ‭۸۱۸‬,‭۵۴‬,‭‌چ۳۹د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرانکلین روزولت
هیکاک ، لورنا ؛  تهران نیل   ، ۱۳۳۹
شماره راهنما: ‭۹۷۳‬,‭۹۱۷‬,‭‌ه۹۵۳‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ آبادیهای ایران
مفخم پایان ، لطف الله ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۳۹
شماره راهنما: ‭۹۱۵‬,‭۵۰۰۳‬,‭‌م۶۹۷‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه عالی یا حکمت صدرالمتاهلین ، تلخیص و ترجمه کتاب اسفار
مصلح ، جواد ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۳۹
شماره راهنما: ‭۱۸۹‬,‭۱‬,‭‌ص۴۸۲‌ف‍لا/‌ش‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اسرار العبادات و حقیقه الصلوه
قاضی سعید قمی ، محمدسعیدبن محمد مفید ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۳۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۵‬,‭‌ق۷۳۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کلم الطیب در تقریر عقاید اسلام
طیب ، عبدالحسین ؛  تهران بنیاد فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۳۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۱۷۲‬,‭ط۹۶۸‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
گرگ دریا
لندن ، جک ؛  تهران کانون معرفت   ، ۱۳۳۹
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۲‬,‭‌ل۶۵۳‌گ‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<التنبیهات = تنبیهات >و الاشارات
ابن سینا، حسین بن عبدالله ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۳۹
شماره راهنما: ‭۱۸۱‬,‭۰۷‬,‭‌ف‍لا۱۶۴‌ت‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فاجعه کربلا :متضمن شرح کشته شدن حسین و یارانش در دشت کربلا...
جرجی ، زیدان ؛  تهران بنگاه مطبوعاتی گوتنبرگ   ، ۱۳۳۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۵۳۴‬,‭ز۸۴‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
رهبر خرد قسمت منطقیات
شهابی ، محمود ؛  تهران کتابخانه خیام   ، ۱۳۳۹
شماره راهنما: ‭۱۶۰‬,‭‌ش۷۵۱ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اخلاق محتشمی و سه رساله دیگراو
نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد،۶۷۲-۵۹۷ ق . ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۳۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۶۱‬,‭‌ن۴۶۸‌ف‍لا‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجمع النصایح
مدنی کاشانی ، عبدالرسول ؛  تهران محمد مدنی کاشانی   ، ۱۳۳۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۶۷‬,‭‌م۴۲۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تعلیم و تربیت دمکراسی در ایران
بامداد، بدرالملوک ؛  تهران شرکت مطبوعات   ، ۱۳۳۹
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۹۵۵‬,‭‌ب۲۶۸‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
معتقد الامامیه متن فارسی در کلام و اصول و فقه شیعی از سده هفتم
مشکوه ، محمد ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۳۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۱۲‬,‭‌م۵۸۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
وایکینگ ها
جین وی ، الیزابت ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۳۹
شماره راهنما: ‭۹۷۰‬,‭۰۱۳۰۹۲‬,‭‌ج۹۹۵و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
صناعات ادبی :فن بدیع و اقسام شعر فارسی
همائی ، جلال الدین ؛  تهران موسسه مطبوعاتی علمی   ، ۱۳۳۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹‬,‭‌ه۶۵۷‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
الهی نامه شیخ فریدالدین عطار نیشابوری با مراجعه به بیست و یک نسخه خطی از کتابخانه های ایران و اروپا
عطار، محمدبن ابراهیم ،۵۳۷ ؟- ۶۲۷ ؟ق ؛  تهران زوار   ، ۱۳۳۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۳‬,‭‌ع۶۶۷‌ف‍لا‌ل‬,‭۱۳۳۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
شاهکارهای ترجمه فارسی معاصر شامل برجسته ترین و زیباترین ترجمه های نیم قرن اخیر و گلچینی از آثار بیش از ۴۰ تن از معروفترین و مبرزترین مترجمان کشور با معرفی و توضیح و تحشیه لازم
برزگر، فرامرز ؛  تهران کانون معرفت   ، [۱۳۳۹]
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۸‬,‭‌ب۴۴۴‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای نگارش ، دستورنامه املای فارسی
نخعی ، حسین ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۳۹
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭ف‍ا/۰۴‬,‭‌ن۳۶۱ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3