کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۴۰
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر آزاد -ق‍رن‌۱۴
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
ن‍م‍از
م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،۶۷۲-۶۰۴ ق‌.
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۵ ق‌
ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ ای‍ران‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۶ ق‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ق‍رن‌۱۸ م‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
ق‍اف‍ی‍ه‌
ای‍ران‌ -آم‍ار
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۱۳ ق‌.
ف‍ارس‍ی‌ -گ‍وی‍ش‍ه‍ا -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
 
پدیدآور:
س‍راج‌، م‍ح‍ب‍وب‌
دف‍و، دان‍ی‍ل‌
ن‍اص‍ر خ‍س‍رو
زوزن‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ اح‍م‍د،۴۸۶ ق‌
م‍س‍ت‍ع‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌
غ‍م‍ام‌ ه‍م‍دان‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ف‍ی‍ض‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ش‍اه‌ م‍رت‍ض‍ی‌
وب‍س‍ت‍ر، ج‍ی‍ن‌
رازان‍ی‌، اب‍وت‍راب‌
ه‍م‍ی‍ن‍گ‍وی‌، ارن‍س‍ت‌
ک‍ی‍ا، ص‍ادق‌
ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌
ک‍اف‍ک‍ا، ف‍ران‍ت‍س‌
دی‍ک‍ن‍ز، چ‍ارل‍ز
ه‍م‍ائ‍ی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌
ک‍ال‍دول‌، ارس‍گ‍ی‍ن‌
خ‍ی‍ام‍پ‍ور، ع‍ب‍دال‍رس‍ول‌
 
ناشر:
اداره‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍ام‍ه‌
وزارت‌ ک‍ش‍ور
س‍ازم‍ان‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا
طه‍وری‌
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ ده‍خ‍دا
چ‍اپ‌ گ‍ه‍ر
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ اف‍س‍ت‌
م‍ع‍رف‍ت‌
ن‍ی‍ل‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌
ف‍روغ‍ی‌
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ ب‍اس‍ت‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای گردآوری گویشها
کیا، صادق ؛  تهران اداره فرهنگ عامه   ، ۱۳۴۰
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۹‬,‭۰۷۲‬,‭‌ک۹۱۴ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
هفت پیکر
نظامی ، الیاس بن یوسف ؛  تهران سازمان کتابهای جیبی   ، ۱۳۴۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۳‬,‭‌ن۴۸۹‌ه‬,‭۱۳۴۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آمار عمومی گزارش خلاصه سرشماری عمومی کشور در سال ۱۳۳۵
تهران وزارت کشور   ، ۱۳۴۰
شماره راهنما: ‭۳۱۵‬,‭۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۶آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شعر و موسیقی و ساز و آواز در ادبیات فارسی
رازانی ، ابوتراب ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۴‬,‭ر۱۷۳‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نمونه های شعر آزاد ۴۸ اثر از ۱۸ شاعر نو
تهران سازمان کتابهای جیبی   ، ۱۳۴۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ن۶۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دلی در تندباد هوسی
مستعان ، حسینقلی ؛  چاپ گهر   ، ۱۳۴۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌م۵۳۴د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نماز، ترجمه الصلوه
فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ؛  تهران شرکت سهامی افست   ، ۱۳۴۰
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۵۳‬,‭‌ف۹۷۴‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مولانای بلخی و پدرش تاثیر معارف بر مثنوی معنوی
سراج ، محبوب ؛  کابل ۱۳۴۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌م۸۴۹/‌س‌سر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کتاب المصادر
زوزنی ، حسین بن احمد،۴۸۶ ق ؛  مشهد کتابفروشی باستان   ، ۱۳۴۰
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭ف‍ا/۷۳‬,‭ز۶۹‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ادبیات ایران از قدیمیترین عصر تاریخی تا عصر حاضر
همائی ، جلال الدین ؛  تهران فروغی   ، ۱۳۴۰-
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۰۰۰۹‬,‭‌ه۶۵۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ سخنوران
خیامپور، عبدالرسول ؛  تبریز ۱۳۴۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹‬,‭‌خ۹۵۸‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پانزده قصیده از حکیم ناصرخسرو قبادیانی از روی قدیمیترین نسخه خطی
ناصر خسرو ؛  تهران طهوری   ، ۱۳۴۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۲‬,‭‌ن۱۶۴د،/‌ب‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بابا لنگ دراز
وبستر، جین ؛  تهران کتابهای جیبی   ، ۱۳۴۰
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۲‬,‭و۳۸۶‌بد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
به راه خرابات در چوب تاک
همینگوی ، ارنست ؛  تهران سازمان کتابهای جیبی   ، ۱۳۴۰
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ه۶۹۵‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
خورشید همچنان می دمد
همینگوی ، ارنست ؛  تهران سازمان کتابهای جیبی   ، ۱۳۴۰
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ه۶۹۵‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
جاده تنباکو
کالدول ، ارسگین ؛  تهران معرفت   ، ۱۳۴۰
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ک۲۵۴‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
روبنسون کروزئه
دفو، دانیل ؛  تهران کتابفروشی دهخدا   ، ۱۳۴۰
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۵‬,‭د۵۸۸ر‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آرزوهای بزرگ
دیکنز، چارلز ؛  [تهران ] نیل   ، ۱۳۴۰
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۸‬,‭د۹۴۲آ‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
دیوان غمام همدانی و مختصری از شرح حال مولانا غمام همدانی
غمام همدانی ، محمد ؛  کتابفروشی ابن سینا   ، ۱۳۴۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۵‬,‭‌غ۷۸د‬,‭۱۳۴۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
قصر
کافکا، فرانتس ؛  [تهران ] فروغی   ، ۱۳۴۰
شماره راهنما: ‭۸۳۳‬,‭۹۱۲‬,‭‌ک۲۴۶‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3