کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۵۷
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍رب‍ه‌س‍ان‍ان‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطه‌،۱۳۲۷-۱۳۲۴ ق‌.
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
ق‍ی‍ام‌ ت‍واب‍ی‍ن‌
ی‍زد -ت‍اری‍خ‌
پ‍ول‌
ح‍ی‍وان‍ه‍ای‌ دری‍ای‍ی‌ خ‍طرن‍اک‌
راف‍ائ‍ل‌،۱۵۲۰-۱۴۸۳ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
م‍ی‍م‍ون‍ه‍ای‌ آدم‌ ن‍م‍ا
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۱ ق‌
ف‍ی‍ل‍ه‍ا
خ‍رس‍ه‍ا
اس‍لام‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
ه‍دای‍ت‌، ص‍ادق‌،۱۳۳۰-۱۲۸۱ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ادب‍ی‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ -ای‍ران‍ی‌ و ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ت‍ورگ‍ن‍ی‍ف‌، ای‍وان‌ س‍رگ‍ی‌ ی‍ووی‍چ‌، ۱۸۱۸- ۱۸۸۳ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
روس‍ی‍ه‌ ش‍وروی‌ -س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌
زی‍ب‍ای‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -ص‍رف‌ و ن‍ح‍و
 
پدیدآور:
ش‍پ‍رد، گ‍ردون‌ ب‍ردوک‌
س‍ام‍اراک‍ی‍س‌، آن‍ت‍وان‌
ب‍ی‍ض‍ون‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ت‍وان‍ائ‍ی‍ان‌ ف‍رد، ح‍س‍ن‌
اخ‍وان‌ ث‍ال‍ث‌، م‍ه‍دی‌
غ‍ف‍وری‌، ع‍ل‍ی‌
ن‍اپ‍ی‌ ی‍ر، پ‍رو
ک‍ات‍ب‌ ی‍زدی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌
ت‍ان‍ر، اوگ‍دن‌
طال‍ب‍وف‌، ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌ ب‍ن‌ اب‍وطال‍ب‌
ع‍ل‍ی‍زاده‌، ج‍واد
خ‍راپ‍چ‍ن‍ک‍و .م‌.
دوزی‍ر، ت‍وم‍اس‌ا.
چ‍رن‍ی‍ش‍ف‍س‍ک‍ی‌، ن‍ی‍ک‍لای‌گ‍اوری‍ل‍ووی‍چ‌
ص‍ورت‍گ‍ر، ک‍وک‍ب‌ ( ص‍ف‍اری‌)
ص‍ائ‍ب‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌،۱۰۸۶-۱۰۱۶ ق‌
لام‍ارت‍ی‍ن‌، آل‍ف‍ون‍س‌ م‍اری‌ ل‍وئ‍ی‌ دو
 
ناشر:
آگ‍اه‌
رز
دان‍ش‌ ن‍و
دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍اری‍خ‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌
ح‍ک‍م‍ت‌
م‍ی‍لاد
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍راه‍ان‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌
دان‍ش‌ن‍و
س‍ح‍ر
ت‍وک‍ا
ع‍طای‍ی‌
ت‍ش‍ی‍ع‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
افسانه ها و داستانهای ایرانی در ادبیات انگلیسی ( در سده های هجدهم و نوزدهم میلادی تا سال ۱۸۵۹ :) پژوهشی در ادبیات تطبیقی
صورتگر، کوکب ( صفاری ) ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۸۰۹‬,‭‌ص۹۱۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نقطه ضعف
ساماراکیس ، آنتوان ؛  تهران آگاه   ، [۱۳۵۷]
شماره راهنما: ‭۸۸۹‬,‭۳۳۴‬,‭‌س۲۳۶‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
زندگی می گوید :اما باید زیست ، باید زیست ، باید زیست
اخوان ثالث ، مهدی ؛  تهران توکا   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ف‍لا۳۱۷ز‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تصویر هدایت
علیزاده ، جواد ؛  تهران عطایی   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌ه۴۴۷/‌س‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قیام توابین ( سلیمان بن ضرد الخزائی )
بیضون ، ابراهیم ؛  تهران حکمت   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۸۲‬,‭‌ب۹۴۷‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فردیت خلاق هنرمند :براساس نقد آثار تورگنیف -داستایوسکی -گورکی )
خراپچنکو .م . ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۷۳‬,‭‌خ۴۱۹‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات :انسان خداگونه ای در تبعید...
قم تشیع   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۰۸‬,‭‌م۲۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آزادی و سیاست
طالبوف ، عبدالرحیم بن ابوطالب ؛  تهران سحر   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۶۰۹۲۴‬,‭ط۱۸۹آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
خرسها و گوشتخواران دیگر
تانر، اوگدن ؛  تهران دانش نو   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۵۹۹‬,‭۷۴‬,‭‌ت۲۶۷‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
دیوان صائب
صائب تبریزی ، محمدعلی ،۱۰۸۶-۱۰۱۶ ق ؛  تبریز دانشکده ادبیات و علوم انسانی موسسه تاریخ و فرهنگ ایران   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۴‬,‭‌ص۳۵۲د‬,‭۱۳۵۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
رابطه هنر با واقعیت از دیدگاه زیبائی شناسی
چرنیشفسکی ، نیکلای گاوریلوویچ ؛  تهران رز   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۷۰۱‬,‭۱۷‬,‭‌چ۳۷ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
رافائل
لامارتین ، آلفونس ماری لوئی دو ؛  تهران شرکت سهامی کتابهای جیبی   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۷۵۹‬,‭۵‬,‭ر۲۳۴/‌س‌ل‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
شیرها و گربه سانان دیگر
تهران دانش نو   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۵۹۹‬,‭۷۴۴۲۸‬,‭‌ش۹۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فیلها و دیگر غول پیکران زمین
تهران دانش نو   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۵۹۹‬,‭۶۱‬,‭‌ف۹۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کوسه ها و جانوران خطرناک دریایی
دوزیر، توماس ا. ؛  تهران دانش نو   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۵۹۷‬,‭۰۶۵‬,‭د۷۶۲‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مرغان طوفان
شپرد، گردون بردوک ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۹۴۷‬,‭۰۸۴۲‬,‭‌ش۳۶۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
میمونها و آدم نماها
ناپی یر، پرو ؛  تهران دانش نو   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۵۹۹‬,‭۸۸‬,‭‌ن۱۱۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
بیائید زبان قرآن را یاد بگیریم
غفوری ، علی ؛  تهران موسسه انتشارات فراهانی   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۵‬,‭‌غ۵۷‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
پول ، نظریات پیشرفته ( :همراه با بحثی پیرامون ربا)
توانائیان فرد، حسن ؛  میلاد   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۳۳۲‬,‭۴‬,‭‌ت۷۶۷‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ جدید یزد
کاتب یزدی ، احمد بن حسین ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۹۲‬,‭‌ک۱۲۱‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9