کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۹
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -ارزش‍ی‍اب‍ی‌
ای‍ران‌ -ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌)
م‍ادر -خ‍دم‍ات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
روح‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ری‍زپ‍ردازن‍ده‌ ای‍ن‍ت‍ل‌ 5808- ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ -اس‍م‍ب‍ل‍ی‌
ان‍س‍ان‌ م‍اق‍ب‍ل‌ ت‍اری‍خ‌
ق‍رآن‌ -ت‍رج‍م‍ه‌ -ت‍اری‍خ‌
ش‍ی‍ع‍ه‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌ و ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍وس‍ن‌ ل‍وورت‍و، پ‍ی‍ردوم‍ی‍ن‍ی‍ک‌
خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ی‌ ع‍رب‍ی‌
طب‍ری‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ج‍ری‍ر، ۲۲۴ - ۳۱۰ ق‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
ف‍ره‍ادم‍ی‍رزا ق‍اج‍ار، ۱۲۳۳ - ۱۳۰۵ ق‌ -ن‍ام‍ه‌ ه‍ا و ی‍ادب‍وده‍ا
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ا
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌،۴۱۶-۳۲۹ ؟ق‌ .ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
م‍ح‍م‍دی‌ ری‌ ش‍ه‍ری‌، م‍ح‍م‍د -خ‍اطرات‌
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌،۱۳۶۷-۱۳۵۹ - اس‍ن‍اد و م‍دارک‌
ان‍ص‍اری‌، م‍رت‍ض‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دام‍ی‍ن‌،۱۲۸۱-۱۲۱۴ ق‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
وای‍ت‌، آن‌ ت‍ری‌
ه‍ادس‍ن‌، درک‌، گ‍ردآورن‍ده‌
ص‍در، ح‍س‍ن‌
م‍وری‍س‌، ن‍وئ‍ل‌ م‍ال‍ک‍وم‌
س‍ل‍م‍اس‍ی‌ زاده‌، ج‍واد
ن‍وری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ش‍رم‍ن‌، ک‍ات‍ری‍ن‌
ف‍ره‍اد م‍ی‍رزا ق‍اج‍ار
م‍ح‍م‍دی‌ ری‌ ش‍ه‍ری‌، م‍ح‍م‍د
ب‍ارژاول‌، رن‍ه‌
ش‍وئ‍رل‍وئ‍ر، اوگ‍اس‍ت‌
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌ ق‍وچ‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
ع‍ل‍ی‍خ‍واه‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
رس‍ت‍گ‍ارف‍س‍ای‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
ان‍ص‍اری‌، م‍رت‍ض‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دام‍ی‍ن‌،۱۲۸۱-۱۲۱۴ ق‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ص‍ال‍ح‌
 
ناشر:
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍درس‍ه‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ن‍ی‍ل‍وف‍ر
الاع‍ل‍م‍ی‌
س‍روش‌
ات‍رک‌
ن‍ش‍رن‍ی‌
ع‍ل‍م‍ی‌
ب‍ع‍ث‍ت‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
ن‍وی‍د
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌
ن‍ه‍اد ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌
م‍ح‍راب‌ ق‍ل‍م‌
ح‍اذق‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ن‍ش‍ر م‍ه‍دی‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
برده آزادیبخش
شرمن ، کاترین ؛  تهران سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۳۲۰‬,‭۰۹۲‬,‭‌ش۴۳۱‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ترجمه قرآن در جهان
سلماسی زاده ، جواد ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۴‬,‭‌س۶۶۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
واژگان اصطلاحات ادبی فارسی -انگلیسی ، انگلیسی -فارسی
حسینی ، صالح ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸۰۳‬,‭‌ح۵۷۷و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۵۸ بااصلاحات سال ۱۳۶۸
تهران نهاد ریاست جمهوری   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۳۴۲‬,‭۵۵۰۲۳‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
یک صدف و ده مروارید :آثار کلاسیک جهان :مجموع ده اثر از ده نویسنده برجسته
هادسن ، درک ، گردآورنده ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۸۳۱‬,‭‌ه۱۵۲‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
منشات فرهاد میرزا معتمدالدوله
فرهاد میرزا قاجار ؛  تهران علمی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۸‬,‭۰۵‬,‭‌ف۶۳۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای ( 5808 هشتاد، هشتاد و پنج )
موریس ، نوئل مالکوم ؛  تهران سروش   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۰۰۵‬,‭۲‬,‭‌م۸۳۷ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تظاهر و تجسد ارواح
علیخواه ، محمدمهدی ؛  تهران نشر مهدی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۱۳۳‬,‭۸‬,‭‌ع۸۵۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مسافر بی احتیاط
بارژاول ، رنه ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۱۲‬,‭‌ب۱۷۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اسناد افتخار( نامه های مبادله شده بین روسای جمهوری ایران و عراق )
تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۴۳۰۸‬,‭‌ف‍لا۵۳۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
خاطرات سیاسی ۶۶- ۱۳۶۵
محمدی ری شهری ، محمد ؛  تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۴۰۹۲‬,‭‌م۳۵۴‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
یادنامه طبری :شیخ المورخین ابوجعفر محمد بن جریر طبری
سمینار بین المللی طبری ( ۱۳۶۸ :بابلسر) ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۹۲۴‬,‭ط۴۳۴/‌س‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آدمیان نخستین
وایت ، آن تری ؛  تهران سازمان انتشارات و آموزش انقلاب   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۹۳۰‬,‭۱‬,‭و۳۴۹آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آیه نگاری جزء سی ام قرآن مجید بخط ثلث
اسماعیلی قوچانی ، علی اکبر ؛  تهران محراب قلم   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۷۴۵‬,‭۶۱۹۹۲۷‬,‭‌ف‍لا۵۳۵آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اندازه گیری و ارزشیابی درتعلیم و تربیت
شوئرلوئر، اوگاست ؛  [تهران ] بعثت   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۲۶۴‬,‭‌ش۷۳۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت خانواده ، در زمینه مراقبتها و تغذیه مادر و کودک
نوری ، محمدرضا ؛  مشهد اترک   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۶۱۳‬,‭۰۴۲۴۴‬,‭‌ن۷۵۷‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
بیست و یک گفتار درباره شاهنامه و فردوسی
رستگارفسایی ، منصور ؛  شیراز نوید   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۱‬,‭‌ف۴۷۳‌ش/‌نر‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تاسیس الشیعه لعلوم الاسلامی
صدر، حسن ؛  طهران الاعلمی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۹۶‬,‭‌ص۴۷۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تشریح المطالب :شرح فارسی بر مکاسب
انصاری ، مرتضی بن محمدامین ،۱۲۸۱-۱۲۱۴ ق ؛  قم حاذق   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۷۲‬,‭‌ف‍لا۸۸۵‌م/‌شذ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تفکر درباره تحولات آینده آموزش و پرورش
تهران انتشارات مدرسه   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱‬,‭‌ت۶۲۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9