کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۷
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍رآن‌ -ک‍ش‍ف‌الای‍ات‌
م‍س‍وول‍ی‍ت‌( ح‍ق‍وق‌)
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
ای‍ران‌ -ج‍غ‍راف‍ی‍ا
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا و ج‍رم‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌،۱۳۶۸-۱۲۸۰ - آث‍ار ادب‍ی‌
ت‍خ‍ل‍ف‍ات‌ اداری‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ .ای‍ران‌
ک‍ل‍م‍ات‌ ق‍ص‍ار
ف‍ق‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ری‌ -ق‍رن‌۱۴
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌( ع‌)، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-۴۰ ق‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌،۱۳۶۸-۱۲۸۰ - ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ف‍ش‍ار روان‍ی‌
ب‍ازرگ‍ان‌، م‍ه‍دی‌،۱۳۷۳-۱۲۸۶ - خ‍اطرات‌
ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دس‌ -ک‍ش‍ف‌ ال‍ل‍غ‍ات‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر
اح‍ادی‍ث‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ -ق‍رن‌ ۴ ق‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌ -ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌،۱۳۶۸-۱۲۸۰ - ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
 
پدیدآور:
ح‍س‍ن‌ زاده‌، ق‍اس‍م‌
ق‍ی‍ص‍ری‌ راون‍دی‌، اص‍غ‍ر
اس‍ت‍ورا
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ن‍ژاد، ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌
ش‍اک‍راردک‍ان‍ی‌، رض‍ا
ف‍لاح‌ زاده‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ق‍رآن‌ .ف‍ارس‍ی‌ .ع‍رب‍ی‌
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
س‍اع‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
م‍ی‍رج‍ل‍ی‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د
ک‍ل‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ی‍ع‍ق‍وب‌
ج‍ع‍ف‍ری‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
ب‍ه‍روز، اک‍ب‍ر
م‍وم‍ن‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
م‍ه‍رب‍ان‌، ن‍ادر
ه‍اک‍س‌، ج‍ی‍م‍ز
ن‍ج‍ات‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا، گ‍ف‍ت‍گ‍و ک‍ن‍ن‍ده‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ج‍ه‍اد
گ‍ل‍گ‍ش‍ت‌
م‍ول‍ف‌
م‍وس‍س‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
ای‍م‍ان‌
م‍ه‍رب‍ان‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ال‍ه‍ادی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)
ح‍ق‍وق‌
دادگ‍س‍ت‍ر
ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د م‍ی‍رج‍ل‍ی‍ل‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌
م‍ج‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ج‍د
رش‍د
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)
ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ اس‍لام‍ی‍ه‌
اس‍اطی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
دستهای سبز :جنگ ادبی ویژه نوجوانان
جعفری ، ابوالفضل ؛  تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام الخمینی (س )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۸۳۵۱‬,‭‌ج۴۶۲د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
جرایم ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی ( نقدی بر جنبه های کیفری قانون اصلاحی سال ۱۳۷۲)
قیصری راوندی ، اصغر ؛  تهران : دانشگاه تهران - مجتمع آموزشی عالی قم ۱۳۷۷-۷۸
شماره راهنما: ۱۳۷۷، ۱۳۱ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خاطرات بازرگان شصت سال خدمت و مقاومت
نجاتی ، غلامرضا، گفتگو کننده ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۴۲۰۹۲‬,‭‌ب۲۱۳/‌س‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کشکول مهربان مجموعه ای از نکات شیرین و خواندنی
مهربان ، نادر ؛  [تهران ] مهربان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۰۸۹‬,‭ف‍ا‬,‭‌م۸۷۳‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قاموس کتاب مقدس
هاکس ، جیمز ؛  [تهران ] اساطیر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۲۲۰‬,‭ف‍ا/۵‬,‭‌ه۳۱۴‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
چمن آفتاب
شاکراردکانی ، رضا ؛  مولف   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ش۱۷۸‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مسئولیت مدنی
حسینی نژاد، حسینقلی ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۰۲‬,‭‌ح۶۱۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
قرآن کریم با ترجمه و تفسیر فارسی و خواص سور و آیات و تجوید
قرآن .فارسی .عربی ؛  تهران علمیه اسلامیه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۴۱‬,‭‌ق۴۹۳‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول کافی
کلینی ، محمدبن یعقوب ؛  تهران گلگشت   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۲۱۲‬,‭‌ک۶۶۹‌ف‍لا،‌م/‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تنیدگی یا استرس بیماری جدید تمدن
استورا ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۹‬,‭‌ف‍لا۴۹۱‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پایگاه علم جغرافیا در ایران
مومنی ، مصطفی ؛  تهران فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۹۱۵‬,‭۵‬,‭‌م۸۵۲‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
علی و زمامداران ، یا موضع گیریهای حضرت علی علیه السلام در رابطه با خلفای سه گانه
میرجلیلی ، علی محمد ؛  قم علی محمد میرجلیلی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۵۱‬,‭‌م۹۲۹‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران حقوق   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵۰۲۳۲‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آمار در علوم اجتماعی با کاربرد نرم افزار cp/sspS+در پژوهش های اجتماعی
ساعی ، علی ؛  تهران موسسه نشر جهاد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۵۱۹‬,‭۵۰۲۴۳۰۲۸۵‬,‭‌س۱۸۱آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بشر در پرتو تحولات بین المللی
تهران دادگستر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۲۳‬,‭۴‬,‭‌حد۶۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز اپراتوری کامپیوتر
حسن زاده ، قاسم ؛  تهران ایمان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۰۰۴‬,‭۰۷‬,‭‌ح۵۲۶‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ادبیات عرب
بهروز، اکبر ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭‌ب۸۵۲‌ت‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ادبیات انقلاب ، انقلاب ادبیات :مجموعه مقالات کنگره ...
کنگره بررسی تاثیر امام خمینی و انقلاب بر ادبیات معاصر( ۱۳۷۷ :اصفهان ) ؛  [تهران ] موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۶۲‬,‭‌خ۷۴۶‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آن سفر کرده
تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۶‬,‭آ۸۵۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آموزش فقه ( :۷۲درس )احکام سطح عالی
فلاح زاده ، محمدحسین ؛  قم دفتر نشر الهادی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۴۲‬,‭‌ف۸۲۹آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9