کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۷-۷۸
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍اری‍خ‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا و ج‍رم‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ع‍م‍وم‍ی‌
 
پدیدآور:
ذوال‍ف‍ق‍ار، آرش‌
ب‍ولاغ‌، م‍ح‍م‍ود
ق‍ی‍ص‍ری‌ راون‍دی‌، اص‍غ‍ر
ش‍ادم‍ان‌ ف‍ر، م‍ح‍م‍د رض‍ا
ه‍اش‍م‌ ل‍و، ام‍ی‍ر
م‍وس‍وی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ف‍ری‍دون‍ی‌، ب‍رات‍ع‍ل‍ی‌
رم‍ض‍ان‌ ن‍ی‍ا، ع‍ل‍ی‌ ن‍ق‍ی‌
م‍وس‍وی‌، س‍ه‍ی‍لا
ه‍دای‍ت‍ی‌، م‍ه‍ری‌
گ‍ل‌ پ‍رور، ح‍س‍ن‌
م‍س‍ع‍ودی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
م‍ی‍رخ‍ل‍ی‍ل‍ی‌ پ‍ور، ف‍ری‍ب‍رز
س‍وری‌، اس‍دال‍ل‍ه‌
ح‍ج‍ت‍ی‌، ف‍ران‍ک‌
ت‍ق‍ی‌ خ‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
س‍ل‍ی‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ره‍ب‍ر، اک‍ب‍ر
ع‍طارزاده‌، س‍ع‍ی‍د
ب‍ه‍رم‍ان‌، زه‍را
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
جرایم ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی ( نقدی بر جنبه های کیفری قانون اصلاحی سال ۱۳۷۲)
قیصری راوندی ، اصغر ؛  تهران : دانشگاه تهران - مجتمع آموزشی عالی قم ۱۳۷۷-۷۸
شماره راهنما: ۱۳۷۷، ۱۳۱ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
تحصیل منفعت از معاملات دولتی تحلیل و بررسی ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات )
تقی خانی ، علی ؛  تهران : دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ۱۳۷۷-۷۸
شماره راهنما: ۱۳۷۷، ۱۵۱ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی در صدور احکام کیفری
میرخلیلی پور، فریبرز ؛  تهران : دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ۱۳۷۷-۷۸
شماره راهنما: ۱۳۷۷، ۱۶۱ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
اعتبار امر مختوم جزایی
ذوالفقار، آرش ؛  تهران : دانشگاه تهران ، دانشکده حقوق ، مجتمع آموزش عالی قم ۱۳۷۷-۷۸
شماره راهنما: ۱۳۷۷، ۲۱۷ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
عوامل خانوادگی ارتکاب جرم
موسوی ، علیرضا ؛  تهران : دانشگاه تهران ، مجتمع آموزش عالی قم ۱۳۷۷-۷۸
شماره راهنما: ۱۳۷۷، ۱۴۱ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
رفتارشناسی بزه بررسی روان -جامعه شناختی رفتار مجرمانه
مسعودی ، محمد علی ؛  تهران : دانشگاه تهران ، مجتمع آموزش عالی قم ۱۳۷۷-۷۸
شماره راهنما: ۱۳۷۷، ۲۳۸ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تطبیقی مسوولیت کیفری و دادرسی اطفال در حقوق ایران و انگلیس
گل پرور، حسن ؛  تهران : دانشگاه تهران ، مجتمع آموزش عالی قم ۱۳۷۷-۷۸
شماره راهنما: ۱۳۷۷، ۲۳۱ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی فقهی -حقوقی جرم سرقت با نگرش به حقوق انگلستان
شادمان فر، محمد رضا ؛  تهران : دانشگاه تهران ، مجتمع آموزش عالی قم ۱۳۷۷-۷۸
شماره راهنما: ۱۳۷۷، ۲۳۹ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تطبیقی عوامل مانع مسوولیت کیفری در حقوق جزای ایران و انگلیس
هاشم لو، امیر ؛  تهران : دانشگاه تهران ، مجتمع آموزش عالی قم ۱۳۷۷-۷۸
شماره راهنما: ۱۳۷۷، ۲۶۵ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
تعدی مامورین دولتی نسبت به اموال دولتی
رهبر، اکبر ؛  تهران : دانشگاه تهران ، مجتمع آموزش عالی قم ۱۳۷۷-۷۸
شماره راهنما: ۱۳۷۷، ۲۵۱ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
مبانی حکم عمد اشتباه در شخص و شخصیت در قتل و ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی :بررسی تطبیقی در مذاهب پنج گانه اسلامی و نظامهای حقوقی ایران ، مصر، لبنان و کامن لا
سلیمی ، علی ؛  تهران : دانشگاه تهران ، مجتمع آموزش عالی قم ۱۳۷۷-۷۸
شماره راهنما: ۱۳۷۷، ۲۶۹ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
جرایم مالی کارمندان دولت
حجتی ، فرانک ؛  تهران : دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، گروه حقوق عمومی ۱۳۷۷-۷۸
شماره راهنما: ۱۳۷۷، ۲ ،AL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
دادگاه بین المللی کیفری جنایتکاران جنگی یوگسلاوی سابق
بولاغ ، محمود ؛  تهران : دانشگاه تهران ، مجتمع آموزش عالی قم ۱۳۷۷-۷۸
شماره راهنما: ۱۳۷۷، ۲۹۱ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
اندیشه سیاسی اخوان الصفا
فریدونی ، براتعلی ؛  تهران : دانشگاه تهران ۱۳۷۷-۷۸
شماره راهنما: ۱۳۷۷، ۳ ،OP
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه بین میزان سواد والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره ابتدایی منطقه ۷ آموزش و پرورش شهر تهران
بهرمان ، زهرا ؛  مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان شهید باهنر تهران ۱۳۷۷-۷۸
شماره راهنما: ۷۰۶، ۳۱۶ ، ک‌/س‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر کلاس آموزش خانواده بر پیشرفت تحصیلی فرزندان دختر مقطع دبیرستانی منطقه ۱۲ آموزش و پرورش تهران
هدایتی ، مهری ؛  مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان شهید باهنر تهران ۱۳۷۷-۷۸
شماره راهنما: ۷۱۹، ۳۱۶ ، ک‌/س‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نقش تصوف و صوفیگری در اعتلا و انحطاط سلسله صفوی
سوری ، اسدالله ؛  تهران : وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، پژوهشکده تاریخ ۱۳۷۷-۷۸
شماره راهنما: ۱۳۷۷، ۲ ،IH
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
سقط جنین از دیدگاه اسلام
موسوی ، سهیلا ؛  تهران : دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ، دانشکده الهیات و معارف اسلامی ، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ۱۳۷۷-۷۸
شماره راهنما: ۱۳۷۷، ۸ ،IHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اصل تناسب میان جرم و مجازات و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران
عطارزاده ، سعید ؛  تهران : دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ، گروه حقوق جزا و جرم شناسی ۱۳۷۷-۷۸
شماره راهنما: ۱۳۷۷، ۴۱۴ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
جهاد از دیدگاه فقها و دلایل آنها
رمضان نیا، علی نقی ؛  تهران : دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ۱۳۷۷-۷۸
شماره راهنما: ۱۳۷۷، ۱۹ ،IHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2