کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۰
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌،۱۳۶۸-۱۲۸۰ - ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ان‍س‍ان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
ش‍ام‍ل‍و، اح‍م‍د،۱۳۷۹-۱۳۰۴ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ع‍رف‍ان‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
اح‍ادی‍ث‌ ش‍ی‍ع‍ه‌
س‍ن‍ج‍ش‌ و ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ در آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
ت‍خ‍ی‍ل‌ در ک‍ودک‍ان‌
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ن‍روژی‌ -ق‍رن‌۱۹
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌،۱۳۶۸-۱۲۸۰ - ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ن‍ب‍وت‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
ک‍ودک‍ان‌ -ورزش‍ه‍ا
م‍ح‍ق‍ق‌ س‍ب‍زواری‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د م‍وم‍ن‌۱۰۹۰-۱۰۱۷ ق‌ -.س‍ی‍اس‍ت‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ران‍س‍وی‌ -ق‍رن‌۲۰
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌،۱۳۶۸-۱۲۸۰ - ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍طال‍ب‌
ش‍ی‍ع‍ه‌-ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌،۱۳۶۸-۱۲۸۰ - س‍ال‍گ‍رده‍ا
طلاق‌
 
پدیدآور:
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌
داس‍ت‍ان‍ی‌ ب‍ی‍رک‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
آم‍ات‌، پ‍ل‌
داف‍ی‌، ب‍رن‍ادت‌
ل‍ک‌ زای‍ی‌، ن‍ج‍ف‌
ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
ای‍ب‍س‍ن‌، ه‍ن‍ری‍ک‌
پ‍ورج‍وادی‌، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌
م‍ه‍ن‍دس‌، ام‍ی‍رع‍ب‍اس‌
ت‍وال‌، ف‍ران‍س‍وا
دی‍رک‍س‌، ه‍ان‍س‌
خ‍ان‌ آب‍ادی‌، م‍ری‍م‌
ف‍ل‍ک‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
رب‌-گ‍ری‌ی‍ه‌، آل‍ن‌
اب‍ن‌ ش‍ع‍ب‍ه‌، ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ق‍رن‌
ن‍ادرپ‍ور، م‍ح‍م‍درض‍ا
 
ناشر:
ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌
ال‍طی‍ار
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌
س‍ت‍اد ب‍زرگ‍داش‍ت‌ ی‍ک‍ص‍دم‍ی‍ن‌ س‍ال‌ م‍ی‍لاد ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)
ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ ن‍ش‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍ازم‍ان‌ ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍اء و م‍رب‍ی‍ان‌
ه‍رم‍س‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ ع‍ال‍م‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍دب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
ن‍ش‍ر ف‍ردا
م‍ن‍ش‍ورات‌ ال‍م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ و ال‍م‍طب‍ع‍ه‌ ال‍ح‍ی‍دری‍ه‌
ق‍ق‍ن‍وس‌
م‍رواری‍د
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
برسد به دست دختر شاه پریون
مهندس ، امیرعباس ؛  قم الطیار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌م۸۹۶‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی به شعر شاملو
فلکی ، محمود ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ش۲۱۳/‌ن‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تطبیقی دلایل افت تحصیلی از دیدگاه مدیران و دانش آموزان مقطع راهنمایی منطقه جرقویه علیاء در سال تحصیلی ۱۳۷۹۰۸۰
جمشیدی ، ابوالفضل ؛  دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۲۱، ۳۰۲، ک‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تطبیقی عوامل موثر بر عقب ماندگی ذهنی کودکان عادی ( مجتمع شهید آیت الله دستغیب و دبستان کمیل )شهرستان لنگرود در سال تحصیلی ۱۳۸۰-۸۱
دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۳۸، ۳۰۲،ک‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
ساخت و هنجاریابی آزمون تشخیصی ریاضی ویژه سال اول دبیرستان دانش آموزان دختر شهر کاشان سال تحصیلی ۱۳۷۹-۸۰
خان آبادی ، مریم ؛  تهران : دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۳۸۰، ۱ ،SDE
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
عملکردها و فعالیتهای سال امام خمینی ( ره )
داستانی بیرکی ، علی ؛  تهران ستاد بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی (ره )   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۶‬,‭د۱۹۲‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بانوی دریایی ( نمایشنامه در پنج پرده )
ایبسن ، هنریک ؛  اصفهان نشر فردا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۸۳۹‬,‭۸۲۲۶‬,‭‌ف‍لا۹۵۶‌بر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تحف العقول عن آل الرسول
ابن شعبه ، حسن بن علی ، قرن ؛  نجف منشورات المکتبه و المطبعه الحیدریه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۲۱۲‬,‭‌ف‍لا۱۶۴‌ت‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
در هزار تو
رب -گری یه ، آلن ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۱۴‬,‭ر۳۳۸د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اشراق و عرفان ( مقاله ها و نقدها)
پورجوادی ، نصرالله ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۸۰۸‬,‭‌پ۶۳۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای ورزشی والدین
مشهد شرکت به نشر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۷۲‬,‭۸۶‬,‭ر۲۹۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
انسان شناسی فلسفی
دیرکس ، هانس ؛  تهران هرمس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۱۲۸‬,‭د۹۲۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ژئوپلیتیک تشیع
توال ، فرانسوا ؛  تهران دانشگاه شهیدبهشتی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۵۳‬,‭‌ت۷۶۳ژ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اندیشه سیاسی محقق سبزواری
لک زایی ، نجف ؛  قم بوستان کتاب قم   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۹۸‬,‭‌م۳۳۱/‌س‌ل‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نبوت از دیدگاه امام خمینی ( س )
خمینی ، روح الله ؛  تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س )   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۶‬,‭‌خ۷۴۶‌نر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
رویارویی با تمهیدات معاصر در اندیشه امام خمینی ( ره ....)
همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی ( س ) ؛  تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س )   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۶‬,‭‌ه۶۴۲ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اصطلاحنامه در حوزه موضوعی امام خمینی
نادرپور، محمدرضا ؛  تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۰۱۶‬,‭۹۵۵۰۹۶‬,‭‌ن۱۳۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تشویق خلاقیت و تخیل در کودکان
دافی ، برنادت ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۱۵۵‬,‭۴۱۳‬,‭د۲۱۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
پیامدهای طلاق برای کودکان و بزرگسالان
آمات ، پل ؛  تهران انتشارات سازمان انجمن اولیاء و مربیان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۰۶‬,‭۸۹‬,‭آ۷۸۱‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
چه چیز واقعاارزش دارد
تهران اندیشه عالم   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۶۱۰‬,‭‌چ۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9