کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌
ف‍ی‍روزش‍اه‌ ت‍غ‍ل‍ق‌، ۷۰۹- ۷۹۰ ؟ق‌
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ق‍رن‌ ۱۶ م‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ آل‍م‍ان‍ی‌ -ق‍رن‌۱۹
م‍ح‍م‍د(ص‌)، پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-۱۱ ق‌ - داس‍ت‍ان‌
ق‍رآن‌ -ش‍ان‌ ن‍زول‌
ح‍ری‌، ع‍ب‍اس‌،۱۳۱۵ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ران‍س‍وی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ل‍طی‍ف‍ه‌، ه‍ج‍و و طن‍ز
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌( ع‌)، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-۴۰ ق‌
راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌
ش‍ع‍ر طن‍زآم‍ی‍ز ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۱۴ ق‌
اس‍لام‌ -ت‍اری‍خ‌ -از آغ‍از ت‍ا۴۱ ق‌
ت‍ف‍اس‍ی‍رش‍ی‍ع‍ه‌
ان‍درزن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌
ق‍رآن‌ -ب‍رگ‍زی‍ده‌ ه‍ا -ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
ق‍رآن‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ع‍رب‍ی‌
م‍رگ‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ -اس‍لام‌
زال‍وه‍ا -م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ع‍ف‍ی‍ف‌، ش‍م‍س‌ س‍راج‌
م‍ن‍اف‍ی‌ ان‍اری‌، س‍الار
پ‍روس‍ت‌، گ‍ی‍ل‍ب‍رت‌
ق‍ن‍ب‍ری‌، ام‍ی‍د
س‍ن‍ت‌ اگ‍زوپ‍ری‌، آن‍ت‍وان‌ دو
اص‍ف‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د
دان‍ش‌ ک‍ی‍ا، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
اب‍وس‍ع‍د، اح‍م‍د
ب‍ی‍رس‌، آم‍ب‍روز
ع‍رب‍ی‍ان‌، رح‍ی‍م‌
راغ‍ب‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ن‍ی‍چ‍ه‌، ف‍ری‍دری‍ش‌ وی‍ل‍ه‍ل‍م‌
ی‍ث‍رب‍ی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌
ب‍ل‍وری‍ان‌، لادن‌
ش‍ک‍س‍پ‍ی‍ر، وی‍ل‍ی‍ام‌
ع‍طاری‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
ش‍ب‍ر، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ح‍اج‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د
س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، ن‍ادر
پ‍ورب‍اف‍ران‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
طرح‌ آی‍ن‍ده‌
ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
س‍م‍ت‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍گ‍اه‌
س‍ن‍ج‍ش‌
ع‍ی‍اران‌
ه‍رم‍س‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌
م‍رت‍ض‍وی‌
ی‍س‍طرون‌
ال‍ن‍ج‍اج‌
ع‍ل‍م‌
ن‍ش‍ت‍ا
پ‍ورش‍اد
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ن‍ج‍اح‌
ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ن‍ش‍ر ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌
اس‍اطی‍ر
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
آس‍ی‍م‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه ، معرفت و حقیقت :گزیده ای از یادداشتهای نیچه در باب معرفت شناسی ، فلسفه و فرهنگ
نیچه ، فریدریش ویلهلم ؛  تهران هرمس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۱۹۳‬,‭‌ن۸۸۲‌ف‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دراسات فی القرآن الکریم
اصفی ، علی محمد ؛  نجف مکتبه النجاح   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۲‬,‭آ۵۹۲د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بهارستان طنز
حاجی حسینی ، محمد ؛  تهران طرح آینده   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ح۱۶۹‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مرگ از دیدگاه اسلام و پرسش ها و پاسخ های نخستین شب مرگ
بلوریان ، لادن ؛  تهران پورشاد   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۴‬,‭‌ب۶۶۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ با تفسیر لغوی و ادبی قرآن
راغب اصفهانی ، حسین بن محمد ؛  تهران مرتضوی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۳‬,‭ر۲۳۱‌م‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ شیطان دوزبانه
بیرس ، آمبروز ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۸۱۷‬,‭۴‬,‭‌ب۹۳۳‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
زالو درمانی
پوربافرانی ، علی ؛  قم نشتا   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۶۱۵‬,‭۸۹‬,‭‌پ۶۱۲ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بررسی آثار ترجمه شده اسلامی
منافی اناری ، سالار ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۴‬,‭‌م۷۷۷‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
محمد(ص )پیام آور عدل و آزادی
یثربی ، یحیی ؛  تهران علم   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۳‬,‭‌ی۳۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر القرآن الکریم
شبر، عبدالله ؛  قاهره النجاج   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۷۲۶‬,‭‌ش۳۵۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
جمال کعبه
دانش کیا، محمد حسین ؛  قم دفتر نشر معارف   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۱۲‬,‭د۲۴۴‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
شازده کوچولو
سنت اگزوپری ، آنتوان دو ؛  تهران انتشارات نگاه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۱۲‬,‭‌س۷۶۲‌ش‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
هر طور که بخواهید
شکسپیر، ویلیام ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۸۲۲‬,‭۳۳‬,‭‌ش۵۸۵‌هد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ فیروزشاهی
عفیف ، شمس سراج ؛  تهران اساطیر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۹۵۴‬,‭۰۲۳۶۰۹۲‬,‭‌ف۹۵۱/‌س‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ تفصیلی اصطلاحات و تعبیرات عربی
ابوسعد، احمد ؛  تهران عیاران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۳‬,‭‌ف‍لا۱۸۸‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر عباس حری
قنبری ، امید ؛  تهران انجمن آثار و مفاخر فرهنگی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۰۲۰‬,‭۹۲‬,‭‌ح۴۳۳/‌س‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اولین های مولا علی ( ع : )عشق نامه
عطاری کرمانی ، عباس ؛  تهران آسیم   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۵۱‬,‭‌ع۶۷۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مثل ها -داستان ها و نکته های مدیریتی
عربیان ، رحیم ؛  تهران نشر کیفیت   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۹۸‬,‭ف‍ا/۹‬,‭‌ع۵۳۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نظارت و راهنمایی آموزشی
سلیمانی ، نادر ؛  تهران سنجش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۲‬,‭‌س۶۹۱‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت دانش
پروست ، گیلبرت ؛  تهران یسطرون   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۴۰۳۸‬,‭‌پ۳۸۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9