کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۷
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ب‍اس‍ت‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا و ج‍رم‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍وان‍ان‌ -ای‍ران‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اددان‍ان‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ش‍ه‍ی‍د اول‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ک‍ی‌، ۷۳۴ - ۷۸۶ ق‌ -.ال‍ل‍م‍ع‍ه‌ ال‍دم‍ش‍ق‍ی‍ه‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۸ ق‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۱۱ ق‌
م‍س‍ت‍ی‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ورزش‌ م‍دارس‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
رادی‍و -پ‍خ‍ش‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
زن‍ان‌ در ادب‍ی‍ات‌
اع‍ت‍ص‍ام‍ی‌، پ‍روی‍ن‌، ۱۲۸۵- ۱۳۲۰ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ن‍ظام‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌
ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ق‍اج‍اری‍ان‌، ۱۱۹۳- ۱۳۴۴
ع‍ل‍وم‌ ق‍رآن‌ و ح‍دی‍ث‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
دارک‌، ک‍ن‌
ک‍ری‍م‌ پ‍ور، ح‍س‍ن‌
چ‍اوش‌ اک‍ب‍ری‌، رح‍ی‍م‌
ک‍لارک‌، اس‍ت‍ی‍و
ن‍ب‍وی‌، م‍ح‍م‍د
ج‍زای‍ری‌، ع‍ب‍اس‌
وال‍ی‌، ن‍رج‍س‌
زراع‍ت‌، ع‍ب‍اس‌
خ‍ج‍س‍ت‍ه‌، ح‍س‍ن‌
ه‍ای‍ل‍ب‍رون‍ر، راب‍رت‌
س‍ن‍ج‍رک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍ده‍اش‍م‌ ب‍ن‌ ح‍ی‍در
ک‍اظم‍ی‌ پ‍ور،ع‍ب‍دال‍م‍ح‍م‍د
ان‍ص‍اری‌، س‍ع‍ی‍د ب‍ن‌ اوس‌،۲۱۵-۱۱۹ ق‌
ده‍خ‍دا، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
ک‍رس‍ول‌، ج‍ان‌ دب‍ل‍ی‍و
رم‍ض‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
س‍رب‍ن‍دی‌، ع‍ل‍ی‌
ک‍دی‌، ن‍ی‍ک‍ی‌
ن‍وب‍ه‍ار، رح‍ی‍م‌
ب‍درال‍دی‍ن‌ چ‍اچ‍ی‌
 
ناشر:
دارال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ع‍رب‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌، م‍وزه‌ و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌
طرح‌ آی‍ن‍ده‌
ب‍ه‍ن‍ام‍ی‌
س‍م‍ت‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر ک‍اش‍ان‌؛ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌، م‍وزه‌ و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ف‍ک‍رس‍ازان‌
پ‍ی‍ک‍ان‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
ق‍ق‍ن‍وس‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ث‍ال‍ث‌
خ‍لاق‌؛ پ‍ل‌
چ‍ش‍م‍ه‌ آف‍ت‍اب‌
اوح‍دی‌
ث‍ام‍ن‌ ال‍ح‍ج‍ج‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
تکنیک های تحقیق تلفیقی
کرسول ، جان دبلیو ؛  تهران ثامن الحجج   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۰۰‬,‭۷۲‬,‭‌ک۴۵۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ایران دوران قاجار و برآمدن رضاخان ( ۱۳۰۴-۱۱۷۵)
کدی ، نیکی ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸‬,‭‌ک۴۱۵‌ف‍لا‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بزرگان اقتصاد :زندگانی ، زمانه ، و عقاید فیلسوفان این جهانی
هایلبرونر، رابرت ؛  تهران سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۳۰‬,‭۰۹۲‬,‭‌ه۴۱۵‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
زن شعر خداست
سربندی ، علی ؛  تهران پیکان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۰۰۸۳۵۲‬,‭‌س۴۳۷ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روش تدریس تربیت بدنی در مدارس
نبوی ، محمد ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۷۲‬,‭۸۶۰۴۴‬,‭‌ن۲۶۹ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر جامعه شناسی رادیو
خجسته ، حسن ؛  تهران طرح آینده   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۰۲‬,‭۲۳۴۴‬,‭‌خ۳۴۱د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نگرشی بر قانون مجازات اسلامی مستی
جزایری ، عباس ؛  شهر کرد چشمه آفتاب   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌ج۳۹۱‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
دیوان سنجرکاشانی
سنجرکاشانی ، محمدهاشم بن حیدر ؛  کاشان ؛ تهران فرهنگ و هنر کاشان ؛ کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۴‬,‭‌س۷۶۶د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
چرند و پرند
دهخدا، علی اکبر ؛  سمنان خلاق ؛ پل   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۸‬,‭۸۶‬,‭د۸۳۵‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت استراتژیک سیستم های اطلاعاتی :رهیافتی جامع
کلارک ، استیو ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۴۰۱۲‬,‭‌ک۶۱۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
نسل ایکس بررسی جامعه شناختی نسل جوان ایرانی
کاظمی پور،عبدالمحمد ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۰۵‬,‭۲۳۰۹۵۵‬,‭‌ک۲۳۴‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
حکیم بانوی شعر فارسی زندگی و شعر پروین اعتصامی
چاوش اکبری ، رحیم ؛  تهران ثالث   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶‬,‭‌ف‍لا۵۹۴،/‌س‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
درماندگان عشق
کریم پور، حسن ؛  تهران اوحدی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌ک۴۹۵د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<النوادر=نوادر >فی اللغه
انصاری ، سعید بن اوس ،۲۱۵-۱۱۹ ق ؛  بیروت دارالکتاب العربی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۳‬,‭‌ف‍لا۸۸۵‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آزمونهای متون حقوقی ( انگلیسی )همراه با پاسخ های تستی و تشریحی از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۷ قابل استفاده دانشجویان حقوق ، علوم اجتماعی و داوطلبان کارشناسی ارشد
رمضانی ، محمود ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭ر۷۱۶‌م‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فقه استدلالی شرح کامل کتاب " الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ( تالیف شهیدثانی )همراه با متن اصلی مبحث نکاح
زراعت ، عباس ؛  تهران فکرسازان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۴۲‬,‭‌ش۸۴۶‌ل،/‌شز‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
حقوق کیفری حوزه عمومی ، حوزه خصوصی
نوبهار، رحیم ؛  تهران : دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷، ۳۸۶ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه ی دیدگاههای فیض کاشانی و علامه طباطبایی در مباحث علوم قرآنی با تکیه بر سه مبحث اساسی ( انزال و تنزیل ، جمع و تدوین ، تفسیر و تاویل )
والی ، نرجس ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده علوم انسانی ، گروه علوم قرآن و حدیث ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷، ۱۹ ،KHT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نظری باستان شناسی
دارک ، کن ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۹۳۰‬,‭۱۰۱‬,‭د۱۷۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
دیوان بدر چاچی
بدرالدین چاچی ؛  تهران کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۲‬,‭‌ب۳۶۱د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9