کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۹
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ادی‍ان‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ا
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
ج‍رای‍م‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
م‍س‍ائ‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -ای‍ران‌ -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ق‍رآن‌ -ت‍ج‍وی‍د
ن‍ش‍ان‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌( پ‍زش‍ک‍ی‌)
دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا و واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -ای‍ران‌
ک‍اش‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۴ ق‌
س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ -ف‍س‍اد
م‍ح‍رم‍ات‌ اس‍لام‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -واژگ‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
ع‍م‍اد، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
ص‍ال‍ح‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
س‍اطع‌، م‍ح‍م‍ود
س‍ق‍ا، م‍ص‍طف‍ی‌
ی‍وس‍ف‍ی‌، س‍واره‌
ب‍رام‍ب‍رگ‌، م‍اری‌
ش‍ک‍اری‌، ش‍ی‍وا( رق‍ی‍ه‌)
ب‍وک‍ر، ج‍ان‌ وس‍ت‍ردی‍ل‌
اق‍ب‍ال‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
چ‍وپ‍را، دی‍پ‍ک‌
م‍وس‍وی‌ ب‍ل‍ده‌، م‍ح‍س‍ن‌
رش‍ی‍دی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د
زن‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ق‍رض‍اوی‌، ی‍وس‍ف‌
ع‍ب‍اس‌ زادگ‍ان‌، م‍ح‍م‍د
ح‍ل‍ب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
ک‍رب‍اس‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
آق‍اپ‍وری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
س‍ای‍ه‌ گ‍س‍ت‍ر
دارال‍ف‍ک‍ر
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌
پ‍ردازش‌
ال‍م‍ک‍ت‍ب‌ الاس‍لام‍ی‌
ج‍ن‍گ‍ل‌ ج‍اودان‍ه‌
طلای‍ه‌
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دع‍وت‌
ج‍م‍ال‌
پ‍ی‍ک‍ان‌
ق‍رن‍ی‌
ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ان‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
م‍ه‍ر س‍ب‍ح‍ان‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
<الحلال = حلال >و الحرام فی الاسلام
قرضاوی ، یوسف ؛  بیروت المکتب الاسلامی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۷۴‬,‭‌ق۵۷۷‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رنگارنگ
عماد، علی اکبر ؛  تبریز قرنی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۰۳۹‬,‭‌غ۸۷۳ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حلیه القرآن :قواعد تجوید مطابق با روایت حفض از عاصم
موسوی بلده ، محسن ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۱‬,‭‌م۸۴۲‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با علوم قرآنی
حلبی ، علی اصغر ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۵۵۴۰۹۵۵‬,‭‌ح۷۷۷آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ تطبیقی کنایات عربی -فارسی براساس معجم التراکیب والعبارات الاصطلاحیه العربیه -احمد ابوسعد
اقبالی ، عباس ؛  قم جمال   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭ف‍ا/۷۳‬,‭‌ف‍لا۶۶۸‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مختار الشعر الجاهلی
سقا، مصطفی ؛  بیروت دارالفکر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۱۰۸‬,‭‌س۵۹۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی :مجموعه علوم تربیتی ۳ شامل شرح -نکته -تست همراه با سوالات و پاسخ کنکور سراسری ۸۹
رشیدی ، جمشید ؛  تهران مهر سبحان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭ر۵۵۱‌م‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی رشد ۱ و۲ : مجموعه علوم تربیتی ۳ شامل شرح -نکته -تست همراه با سوالات و پاسخ کنکور سراسری ۸۹
یوسفی ، سواره ؛  تهران مهر سبحان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ی۸۵رر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فساد اداری
عباس زادگان ، محمد ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۵۳‬,‭۴۶‬,‭‌ع۲۸۱‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نیروی بیکران و خواب آرام
چوپرا، دیپک ؛  تهران پیکان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۰۴۷‬,‭‌چ۷۴‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کتاب شناسی آسیبهای اجتماعی
کرباسی ، محمدعلی ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۰۱۶‬,‭۳۶۱۱۰۹۵۵‬,‭‌ک۴۲۹‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی صرف و نحو
تهران پردازش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌م‌ص۲۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد مطالعات زنان
شکاری ، شیوا( رقیه ) ؛  تهران جامعه شناسان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ش۵۷۶‌م‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان تخصصی ( علوم اجتماعی ، پژوهشگری ، مطالعات زنان )
آقاپوری ، حسین ؛  تهران جامعه شناسان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭آ۶۴۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
شرکت مدنی
صالحی ، محمدرضا ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده علوم انسانی ، گروه حقوق خصوصی ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۴۴ ،PAL
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ادیان جهان
بوکر، جان وستردیل ؛  قزوین سایه گستر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۲۹۱‬,‭‌ب۷۸۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
کاشان در گذار سیاحان و ایران شناسان
ساطع ، محمود ؛  تهران دعوت   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۹۳۶۲‬,‭‌س۱۶۷‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل ۱۱۰۰ واژه که باید دانست
برامبرگ ، ماری ؛  تهران جنگل جاودانه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۴۲۸‬,‭۱‬,‭‌ب۳۹۹ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری
زندی ، محمدرضا ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۱۶۸‬,‭ز۶۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
شاهنامه :نسخه برگردان از روی نسخه کتابت اواخر سده هفتم و اوایل سده هشتم هجری قمری ( کتابخانه شرقی ، وابسته به دانشگاه سن ژوزف بیروت ، شماره 34.CN(
فردوسی ، ابوالقاسم ؛  تهران طلایه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۱‬,‭‌ف۴۷۳‌ش‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9