کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۲
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍س‍رای‍ی‌، س‍ی‍اوش‌، ۱۳۰۵- ۱۳۷۴ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
چ‍اق‍ی‌
زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌( ع‌)، ام‍ام‌ س‍وم‌، ۴ - ۶۱ ق‌
ورزش‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ خ‍ص‍وص‍ی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ -ای‍ران‌ -ک‍اش‍ان‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ -ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌
اب‍ن‌ ح‍ن‍ب‍ل‌، اح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۱۶۴ - ۲۴۱ ق‌ -.س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ورزش‍ه‍ای‌ ش‍ک‍م‌
ورزش‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا
ف‍ق‍ه‌ اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌
ب‍دن‍س‍ازی‌
ح‍ج‍اب‌
ورزش‌ -ای‍ران‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
 
پدیدآور:
ع‍ل‍ی‌ دوس‍ت‌ ق‍ه‍ف‍رخ‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
اس‍پ‍ن‍گ‍ل‍ر، ج‍ان‌ ات‍و
ه‍دای‍ت‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
م‍ع‍م‍اری‌، ژال‍ه‌
ب‍ه‍ارل‍وی‍ی‌، س‍م‍ی‍ه‌
رح‍م‍ان‍ی‌ ن‍ی‍ا، ف‍ره‍اد
ج‍ون‍ز، گ‍رت‌
ج‍اروی‌، گ‍ران‍ت‌
م‍ح‍م‍دی‌ ری‌ ش‍ه‍ری‌، م‍ح‍م‍د
زارع‌ ب‍ن‍ادک‍وک‍ی‌، س‍م‍ی‍ه‌
ع‍لام‍ه‌ ض‍م‍ی‍ر، زه‍را
ف‍رخ‌ ی‍ار، ح‍س‍ی‍ن‌
ش‍ی‍دا، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ع‍زام‌، ع‍ب‍دال‍ع‍زی‍زم‍ح‍م‍د
س‍ب‍ی‍ه‍ی‍ن‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌
وش‍ن‍وی‌، ق‍وام‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ک‍رم‍ر، وی‍ل‍ی‍ام‌ ج‌.
آج‍ورل‍و، م‍ص‍طف‍ی‌
م‍ع‍روف‌، ی‍ح‍ی‍ی‌
راس‌، ج‍ان‍ات‍ان‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ال‍زه‍راء (س‌)
دارال‍ح‍دی‍ث‌
ورزش‌
س‍م‍ت‌
ال‍زه‍راء
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ک‍اش‍ان‌
ش‍م‍ال‌ پ‍ای‍دار
ب‍ام‍داد ک‍ت‍اب‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ج‍ام‍ع‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌)
ح‍ت‍م‍ی‌
گ‍ن‍ج‌ ع‍رف‍ان‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
حجاب در اسلام
وشنوی ، قوام الدین محمد ؛  قم الزهراء   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۶۳۶‬,‭و۶۳۶‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فن ترجمه :اصول نظری و عملی ترجمه از عربی به فارسی و فارسی به عربی
معروف ، یحیی ؛  تهران سمت   ، ۱۳۹۲ , ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۸۰۲‬,‭‌م۶۶۴‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سایه های تخیل
شیدا، علیرضا ؛  قم گنج عرفان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ش۹۲۶‌س‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
احمدبن حنبل :حیاته و فقهه
عزام ، عبدالعزیزمحمد ؛  قاهره : دانشگاه الازهر ۱۳۹۲ق
شماره راهنما: ۱۳۹۲، ۲۳۴ ،HT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
<الوکاله = وکاله >فی الفقه الاسلامی
سبیهین ، محمدبن علی ؛  جده : دانشگاه ملک عبدالعزیز ۱۳۹۲-۹۳ق
شماره راهنما: ۱۳۹۲، ۲۷۴ ،IHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
صدخانه -صد پلان :ویژگی های معماری خانه های قدیمی در بافت های تاریخی ( اقلیم گرم و خشک )
فرخ یار، حسین ؛  کاشان دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد کاشان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۷۲۹‬,‭۹۳۶۲،/۰۹۵۵‬,‭‌ف۴۴۹‌صد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
فسخ قرارداد به علت عدم انجام تعهد
هدایتی ، ابوالفضل ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده علوم انسانی ، گروه حقوق ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲، ۷۸ ،PAL
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راه پیشرفت :بررسی و تحلیل ساختار و تشکیلات ورزش کشور
آجورلو، مصطفی ؛  تهران دانشگاه جامع امام حسین (ع )   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۷۹۶‬,‭۰۹۵۵‬,‭آ۲۲۳ر‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت ریسک در ورزش و تفریحات
اسپنگلر، جان اتو ؛  آمل شمال پایدار   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۷۹۶‬,‭۰۶۹‬,‭‌ف‍لا۴۷۳‌مر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر ورزش ، فرهنگ و جامعه
جاروی ، گرانت ؛  آمل شمال پایدار   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۳۰۶‬,‭۴۸۳‬,‭‌ج۱۳۹‌مر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
دانشنامه امام حسین علیه السلام :برپایه قرآن ، حدیث و تاریخ ( فارسی -عربی )
محمدی ری شهری ، محمد ؛  قم دارالحدیث   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۵۳‬,‭‌م۳۵۴د ط‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ساختار زبان شعر سیاوش کسرایی
علامه ضمیر، زهرا ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی ، گروه زبان و ادبیات فارسی ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲، ۱۲۳ ،LP
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اصل علنی بودن محاکمات کیفری
زارع بنادکوکی ، سمیه ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده علوم انسانی ، گروه حقوق ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲، ۵۱۶ ،CAL
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
متون تخصصی علوم ورزشی :توسعه مهارتهای خواندن و درک مطلب
معماری ، ژاله ؛  تهران دانشگاه الزهراء (س )   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۴۲۸‬,‭۰۲۴۷۹۶،/۶۴‬,‭‌م۶۷۶‌م‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی و تحلیل ویژگیهای دستوری کلیله و دمنه
بهارلویی ، سمیه ؛  کاشان :دانشگاه کاشان ، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی ، گروه زبان و ادبیات فارسی ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲، ۱۲۴ ،LP
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
متون تخصصی تربیت بدنی انگلیسی -فارسی شامل همه گرایش ها
علی دوست قهفرخی ، ابراهیم ؛  تهران بامداد کتاب   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۴۲۸‬,‭۰۲۴۷۹۶،/۶۴‬,‭‌ع۸۵۴‌م‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تمرینات قدرتی :راهنمای گام به گام پرورش اندام
جونز، گرت ؛  تهران ورزش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۶۱۳‬,‭۷۱۳‬,‭‌ج۸۷۵‌ت‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
بهینه سازی تمرین های قدرتی
کرمر، ویلیام ج . ؛  تهران حتمی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۶۱۳‬,‭۷۱۳‬,‭‌ک۴۶۵‌ب‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نمایش عضلات شکم ( تمرینات و برنامه های شش تکه کردن شکم )
راس ، جاناتان ؛  تهران ورزش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۶۱۳‬,‭۷۱۱‬,‭ر۱۸۶‌ن‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری و درمان چاقی
رحمانی نیا، فرهاد ؛  تهران حتمی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۳۹۸‬,‭ر۳۹۷‌پ‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9