کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۴۱۵ق‌=۱۳۷۳
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ه‍دوی‍ت‌ -ان‍ت‍ظار -م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا -ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ اطلاع‍ات‌ (ش‍رک‍ت‌ ای‍ران‍چ‍اپ‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
مجله فارسی
 
 
انتظار
تهران موسسه اطلاعات (شرکت ایرانچاپ )   ، ۱۳۷۳=۱۴۱۵ق
شماره راهنما: ۸۵۶ال‍ف‌ ،۴۶۲۰۵ / ،۲۹۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک