کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۴۳۲ق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‌ و داس‍ت‍ان‌ ن‍وی‍س‍ی‌ -ه‍س‍ت‍ه‌ اص‍ل‍ی‌، طرح‌ و غ‍ی‍ره‌
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
زب‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
آق‍اب‍زرگ‌ طه‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍دم‍ح‍س‍ن‌، ۱۲۵۵ - ۱۳۴۸ ق‌ -.ال‍ذری‍ع‍ه‌ ال‍ی‌ ت‍ص‍ان‍ی‍ف‌ ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌
ادب‍ی‍ات‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌ -.ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ت‍ف‍اس‍ی‍ر اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌ -ق‍رن‌ ۹ ق‌
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌ -.ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ان‍دل‍س‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -ن‍ح‍و
 
پدیدآور:
م‍ع‍وش‌، س‍ال‍م‌
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌ ع‍ل‍وی‌، ح‍اف‍ظ
ظل‌، ح‍وری‍ه‌
اب‍ن‌ م‍ل‍ق‍ن‌، ع‍م‍رب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌
ب‍ش‍ت‍اوی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌
ع‍ب‍ی‍د، م‍ح‍م‍دص‍اب‍ر
ش‍ب‍ان‍ه‌، ح‍س‍ن‌ م‍ح‍م‍ود
خ‍ل‍ی‍ف‍ه‌، ب‍س‍م‍ه‌
م‍وس‍ی‌، ان‍ورع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د
روض‍ات‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ع‍ال‍م‌ ال‍ک‍ت‍ب‌
دار ن‍ی‍ن‍وی‌
ع‍ال‍م‌ ال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ح‍دی‍ث‌
دارال‍ف‍ت‍ح‌ ل‍ل‍دراس‍ات‌ و ال‍ن‍ش‍ر
الاک‍ادی‍م‍ی‍ون‌ ل‍ل‍ن‍ش‍ر و ال‍ت‍وزی‍ع‌
دارال‍ن‍ه‍ض‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌
ن‍ی‍ن‍وی‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌، م‍ت‍ح‍ف‌ و م‍رک‍ز وث‍ائ‍ق‌ م‍ج‍ل‍س‌ ال‍ش‍وری‌ الاس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تکمله الذریعه الی تصانیف الشیعه
روضاتی ، محمدعلی ؛  تهران مکتبه ، متحف و مرکز وثائق مجلس الشوری الاسلامی   ، ۱۴۳۲ق
شماره راهنما: ‭۰۱۳‬,‭آ۶۴۲ذ‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<التداولیات = تداولیات :>علم استعمال اللغه
اسماعیلی علوی ، حافظ ؛  اردن عالم الکتب الحدیث   ، ۱۴۳۲ق
شماره راهنما: ‭۴۱۰‬,‭‌ف‍لا۵۳۵‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<الحنین = حنین >و الالم فی الشعر الاندلسی
خلیفه ، بسمه ؛  بیروت دارالنهضه العربیه   ، ۱۴۳۲ق
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۰۰۹‬,‭‌خ۶۹۱‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<الادب = ادب >العربی الحدیث :نماذج و نصوص
معوش ، سالم ؛  بیروت دارالنهضه العربیه   ، ۱۴۳۲ق
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۶۰۹‬,‭‌م۶۷۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر غریب القرآن
ابن ملقن ، عمربن علی ؛  بیروت عالم الکتب   ، ۱۴۳۲ق
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۷۲۴‬,‭‌ف‍لا۱۷۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<التشکیل = تشکیل >الشعری :الصنعه و الرویا
عبید، محمدصابر ؛  دمشق دار نینوی   ، ۱۴۳۲ق
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶۰۹‬,‭‌ع۴۳۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
علم الاجتماع الادبی "...( منهج "سوسیولوجی فی " القراءه "و" النقد)"
موسی ، انورعبدالحمید ؛  قاهره دارالنهضه العربیه   ، ۱۴۳۲ق
شماره راهنما: ‭۸۰۱‬,‭۹۵‬,‭‌م۸۴۱‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<الفضاء = فضاء>فی الروایه العربیه الجدیده :مخلوقات الاشواق الطائر لادوارد الخراط نموذجا
ظل ، حوریه ؛  دمشق نینوی   ، ۱۴۳۲ق
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۳‬,‭ظ۵۸‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<المسرح = مسرح >و القضایا المعاصره
بشتاوی ، یحیی ؛  عمان الاکادیمیون للنشر و التوزیع   ، ۱۴۳۲ق
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۲۰۹‬,‭‌ب۵۶۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ظاهره الاتساع فی النحو العربی
شبانه ، حسن محمود ؛  اردن دارالفتح للدراسات و النشر   ، ۱۴۳۲ق
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۵‬,‭‌ش۳۴۹ظ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک