کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۹۶۱م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌اس‍لام‍ی‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۳ ق‌ -.ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
اس‍لام‌ - ف‍رق‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
اش‍ع‍ری‌، س‍ع‍د ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، - ۳۰۱ق‌
آم‍دی‌، ح‍س‍ن‌ ب‍ش‍ر
خ‍وری‌، ب‍ش‍اره‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌( الاخ‍طل‌ ال‍ص‍غ‍ی‍ر)
اب‍ن‌ رش‍د، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د،۵۹۵-۵۲۰ ق‌
 
ناشر:
دارال‍م‍ع‍ارف‌
دارال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ع‍رب‍ی‌
ع‍طای‍ی‌
م‍طب‍ع‍ه‌ ک‍اث‍و ل‍ی‍ک‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شعر الاخطل الصغیر
خوری ، بشاره عبدالله ( الاخطل الصغیر) ؛  بیروت دارالکتاب العربی   ، ۱۹۶۱م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌خ۸۵۱‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<المقالات =مقالات >و الفرق
اشعری ، سعد بن عبدالله ، - ۳۰۱ق ؛  طهران عطایی   ، ۱۹۶۱م
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۵۳‬,‭‌ف‍لا۵۵۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فصل المقال و تقریر ما بین الشریعه و الحکمه من الاتصال
ابن رشد، محمد بن احمد،۵۹۵-۵۲۰ ق ؛  بیروت مطبعه کاثو لیکیه   ، ۱۹۶۱م
شماره راهنما: ‭۱۸۹‬,‭۱‬,‭‌ف‍لا۱۶۳‌ف‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<الموازنه = موازنه >بین شعرابی تمام و البحتری
آمدی ، حسن بشر ؛  مصر دارالمعارف   ، ۱۹۶۱م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۴‬,‭‌ف‍لا۱۸۴د،/‌ن‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک