کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۹۷۶م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ع‍ق‍د ض‍م‍ان‌
ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
اخ‍لاق‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ای‍ل‍خ‍ان‍ان‌، ۶۵۱- ۷۵۶ ق‌
خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ی‌ ع‍رب‍ی‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، م‍ن‍طق‍ه‌ -س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌
گ‍ن‍اه‍ان‌ ک‍ب‍ی‍ره‌
ج‍رج‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ع‍زی‍ز، - ۳۹۲ ق‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۸ ق‌
 
پدیدآور:
ب‍دوی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌
طب‍اره‌، ع‍ف‍ی‍ف‌ ع‍ب‍دال‍ف‍ت‍اح‌
ب‍ون‍داری‍ف‌، ی‍وری‌ واس‍ی‍ل‍ی‍وی‍چ‌
زه‍اوی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌
ش‍وق‍ی‌، ی‍وس‍ف‌
ع‍اب‍د، ص‍ال‍ح‌ م‍ح‍م‍د
ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر، ن‍ورال‍دی‍ن‌
ش‍م‍س‌ م‍ن‍ش‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ه‍ن‍دوش‍اه‌، ق‍رن‌ ۱ ق‌
ش‍ی‍ش‍ر، ج‌.س‌
ق‍ل‍ق‍ی‍ل‍ه‌، ع‍ب‍ده‌ ع‍ب‍دال‍ع‍زی‍ز
 
ناشر:
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ الان‍ج‍ل‍و ال‍م‍ص‍ری‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ع‍ل‍وم‌ آس‍ی‍ای‍ی‌ م‍ی‍ان‍ه‌ و غ‍رب‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ک‍راچ‍ی‌
وک‍ال‍ه‌ ال‍م‍طب‍وع‍ات‌
دارال‍ع‍ل‍م‌ ل‍ل‍م‍لای‍ی‍ن‌
وزاره‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌
اداره‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‌
دان‍ش‌
ب‍ن‍گ‍اه‌ ن‍ش‍ری‍ات‌ پ‍روگ‍رس‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ن‍ه‍ض‍ه‌
دارال‍ج‍ل‍ی‍ل‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اسباب النقضاء العقد
شیشر، ج .س ؛  بیروت دارالجلیل   ، ۱۹۷۶م
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۰۷۴‬,‭‌ش۹۷۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برف داغ :رمان
بونداریف ، یوری واسیلیویچ ؛  مسکو بنگاه نشریات پروگرس   ، ۱۹۷۶م
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۷۳۴۴‬,‭‌ب۷۹۱‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<الخطایا=خطایا >فی نظر الاسلام
طباره ، عفیف عبدالفتاح ؛  بیروت دارالعلم للملایین   ، ۱۹۷۶م
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۶۴‬,‭ط۳۷۷‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دور القواسم فی الخلیج العربی
عابد، صالح محمد ؛  بغداد ۱۹۷۶م
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۷۰۴۳‬,‭‌ع۱۱۱د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
رساله ابن المنجم فی الموسیقی و کشف رموز کتاب الاغانی
شوقی ، یوسف ؛  قاهره وزاره الثقافه   ، ۱۹۷۶م
شماره راهنما: ‭۷۸۰‬,‭۹۱‬,‭‌ش۷۲۶ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شاه محمود بن میرزا فاضل چراس تاریخ
مسکو دانش   ، ۱۹۷۶م
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۶۳‬,‭‌ش۲۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کراسه الخط العربی :قواعد خط التعلیق
زهاوی ، خلیل ؛  یغداد مکتبه النهضه   ، ۱۹۷۶م
شماره راهنما: ‭۷۴۵‬,‭۶۱۹۹۲۷‬,‭ز۷۴‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<الاخلاق = اخلاق >النظریه
بدوی ، عبدالرحمن ؛  الکویت وکاله المطبوعات   ، ۱۹۷۶م
شماره راهنما: ‭۱۷۰‬,‭‌ب۳۷۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دستور الکاتب فی تعیین المراتب
شمس منشی ، محمد بن هندوشاه ، قرن ۱ ق ؛  تهران اداره انتشارات دانش   ، ۱۹۷۶م
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۶‬,‭۳۲‬,‭‌ش ۶۶۷ د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تذکره الشعرای
جهانگیر، نورالدین ؛  پاکستان موسسه تحقیقات علوم آسیایی میانه و غربی دانشگاه کراچی   ، ۱۹۷۶م
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹‬,‭‌ج۹۵۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<النقد = نقد>الادبی عند القاضی الجرجانی
قلقیله ، عبده عبدالعزیز ؛  [قاهره ] مکتبه الانجلو المصریه   ، ۱۹۷۶م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭‌ج۳۶۳/‌ن‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک