کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۹۸۲م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ا و ق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ ع‍رب‍ی‌
اب‍ن‌ ح‍اج‍ب‌، ع‍ث‍م‍ان‌ ب‍ن‌ ع‍م‍ر، ۶۴۶-۵۷۰ ق‌ -.ال‍ک‍اف‍ی‍ه‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ت‍ف‍اس‍ی‍ر(س‍وره‌ ان‍ف‍ال‌)
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌
ع‍روض‌ ع‍رب‍ی‌
ب‍زه‍ک‍اران‌ و م‍ج‍رم‍ی‍ن‌ -س‍ودان‌
اص‍ول‌ ف‍ق‍ه‌ ش‍ی‍ع‍ه‌
ح‍ر ری‍اح‍ی‌، - ۶۱ق‌
پ‍ی‍م‍ان‌ ک‍م‍پ‌ دی‍وی‍د،۱۹۷۸-
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ق‍رن‌ ۱۶ م‌ -. ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ع‍رب‍ی‌
 
پدیدآور:
رووف‌، ع‍دن‍ان‌
ع‍ق‍اد، ع‍ب‍اس‌ م‍ح‍م‍ود
ق‍ب‍رص‍ی‌، ع‍اطف‌
ج‍ام‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍ن‌ اح‍م‍د، ۸۱۷ - ۸۹۸ ق‌
ع‍ب‍دال‍واح‍د، ع‍ب‍دال‍رزاق‌
ش‍ک‍س‍پ‍ی‍ر، وی‍ل‍ی‍ام‌
ص‍ل‍ی‍ب‍ا، ج‍م‍ی‍ل‌
ج‍ودت‌، ص‍ال‍ح‌
ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر
ع‍ب‍دال‍ح‍ک‍ی‍م‌، ش‍وق‍ی‌
اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، ف‍ه‍د
آدل‍ر، آل‍ف‍رد
آل‌ ک‍اش‍ف‌ ال‍ع‍ظاء، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
اس‍ب‍ر، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
دارال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ل‍ب‍ن‍ان‍ی‍ه‌
دارال‍ع‍وده‌
م‍وس‍س‍ه‌ ال‍دراس‍ات‌ ال‍ف‍ل‍س‍طی‍ن‍ی‍ه‌
ای‍ف‌ ل‍ل‍طب‍اع‍ه‌ و ال‍ن‍ش‍ر
دار و م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ه‍لال‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍وطی‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ الاع‍ل‍م‍ی‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌
دارال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ل‍ب‍ن‍ان‍ی‌
ال‍دارال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ل‍ل‍م‍وس‍وع‍ات‌
دارال‍ع‍دوه‌
دارال‍ج‍ل‍ی‍ل‌
دارال‍ت‍ع‍ارف‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
فی ظلال سوره الانفال دراسه موضوعیه موسعه
شمس الدین ، محمدجعفر ؛  بیروت دارالتعارف للمطبوعات   ، ۱۹۸۲م
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۸‬,‭‌ش۶۴۷‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<العصاب = عصاب :>بحث فی علم النفس
آدلر، آلفرد ؛  بیروت دار و مکتبه الهلال   ، ۱۹۸۲م
شماره راهنما: ‭۱۵۰‬,‭آ۲۶۲‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<الموسوعه = موسوعه >المختصره الاحکام القتل فی القانون السودانی ۱۹۸۰-۱۹۰۰
بیروت دارالجلیل   ، ۱۹۸۲م
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۳۹۶۲۴‬,‭‌م۸۲۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اشباح الاصیل
عقاد، عباس محمود ؛  بیروت دارالعدوه   ، ۱۹۸۲م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌ع۷۳۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<الاعمال = اعمال >الشعریه الکاملیه لیالیی الهرام
جودت ، صالح ؛  بیروت دارالعوده   ، ۱۹۸۲م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌ج۸۲۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ما بعد البعد
عقاد، عباس محمود ؛  بیروت دارالعوده   ، ۱۹۸۲م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌ع۷۳۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
من یومیات السید علی سعید روایه
رووف ، عدنان ؛  بیروت ایف للطباعه و النشر   ، ۱۹۸۲م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶‬,‭ر۸۵۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
معجم علم العروض
اسبر، محمد ؛  بیروت دارالعوده   ، ۱۹۸۲م
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌ف‍لا۴۶۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
قصائد و مقطوعات
عقاد، عباس محمود ؛  بیروت دارالعوده   ، ۱۹۸۲م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌ع۷۳۵‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
وهج الظهیره
عقاد، عباس محمود ؛  بیروت دارالعوده   ، ۱۹۸۲م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌ع۷۳۵و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
هدیه الکروان
عقاد، عباس محمود ؛  بیروت دارالعوده   ، ۱۹۸۲م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌ع۷۳۵‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
یقظه الصباح
عقاد، عباس محمود ؛  بیروت دارالعوده   ، ۱۹۸۲م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌ع۷۳۵‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
<المعجم = معجم >الفلسفی بالالفاظ العربیه و الفرنسیه و الانکلیزیه و اللاتینیه
صلیبا، جمیل ؛  بیروت دارالکتاب اللبنانیه   ، ۱۹۸۲م
شماره راهنما: ‭۱۰۳‬,‭‌ص۸۱۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<الفوائد = فوائد >الضیائیه شرح کافیه ابن الحاجب
جامی ، عبدالرحمن بن احمد، ۸۱۷ - ۸۹۸ ق ؛  بغداد مکتبه الوطیه   ، ۱۹۸۲م
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۵‬,‭‌ف‍لا۱۶۲‌ک،/‌ش‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<الحر=حر >الریاحی مشرحیه شعریه فی ثلاثه فصول
عبدالواحد، عبدالرزاق ؛  بیروت الدارالعربیه للموسوعات   ، ۱۹۸۲م
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۵۳۷‬,‭‌ح۴۲۲/‌س‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
موسوعه الفلکلوروالاساطیرالعربیه
عبدالحکیم ، شوقی ؛  بیروت دارالعوده   ، ۱۹۸۲م
شماره راهنما: ‭۳۹۸‬,‭۲۰۹۲۷‬,‭‌ع۳۲۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
قصه اشتاد
شکسپیر، ویلیام ؛  بیروت دارالکتاب اللبنانی   ، ۱۹۸۲م
شماره راهنما: ‭۸۲۲‬,‭۳۳‬,‭‌ش۵۸۵‌ق‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اصل الشیعه و اصولها
آل کاشف العظاء، محمدحسین ؛  بیروت موسسه الاعلمی للمطبوعات   ، ۱۹۸۲م
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۱۲‬,‭آ۷۴۹،‌ف‍لا‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
<الاثار = آثار >الاقتصادیه لاتفاق کامب دیفید
قبرصی ، عاطف ؛  بیروت موسسه الدراسات الفلسطینیه   ، ۱۹۸۲م
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۰۴۸‬,‭‌ق۳۸۸آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
<النیل =نیل >یجری شمالا النواطیر
اسماعیل ، فهد ؛  بیروت دارالعوده   ، ۱۹۸۲م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶‬,‭‌ف‍لا۵۳۲‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5