کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۹۸۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ع‍رب‍ی‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ان‍س‍ان‌
اق‍ت‍ص‍اد -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ح‍اف‍ظه‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ران‍س‍وی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ ه‍م‍گ‍ان‍ی‌
زن‍اش‍وی‍ی‌
خ‍ان‍ه‌داری‌
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
م‍راج‍ع‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰م‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا
خ‍واب‍گ‍زاری‌
اق‍ت‍ص‍اد -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -چ‍ن‍دزب‍ان‍ه‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -ص‍رف‌ و ن‍ح‍و
ت‍رب‍ی‍ت‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ان‍دل‍س‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
زن‍دگ‍ی‌ پ‍س‌ از م‍رگ‌
 
پدیدآور:
ف‍ری‍دم‍ان‌، ج‍ورج‌
ک‍وج‍ک‌، ک‍وث‍رح‍س‍ی‍ن‌
دن‍ق‍ل‌، ام‍ل‌
ج‍رج‍ی‍س‌، ج‍اس‍م‌م‍ح‍م‍د
م‍ح‍م‍د، ع‍وض‌
ع‍ب‍اس‌، اح‍س‍ان‌
غ‍ال‍ب‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ژی‍د، آن‍دره‌ پ‍ل‌ گ‍ی‍وم‌
ه‍ن‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ع‍ل‍ی‍ه‌، م‍ح‍م‍دب‍ش‍ی‍ر
ب‍ی‍زان‍ی‌، ای‍زولا
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ال‍س‍ن‍دی‌، م‍رت‍ض‍ی‌ ال‍س‍ی‍د م‍ح‍س‍ن‌
ج‍ادال‍ل‍ه‌، ف‍وزی‌ ع‍ل‍ی‌
م‍خ‍زون‍ی‌، م‍ه‍دی‌
س‍ع‍ی‍د، م‍ح‍م‍د م‍ج‍ی‍د
ح‍ام‍د، ح‍ام‍د ع‍ب‍دال‍خ‍ال‍ق‌
م‍غ‍ن‍ی‍ه‌، اح‍م‍د
 
ناشر:
دارال‍م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ه‍لال‌
ع‍ال‍ی‌ ال‍ک‍ت‍ب‌
م‍رک‍ز ال‍ت‍وث‍ی‍ق‌ الاع‍لام‍ی‌ ل‍دول‌ ال‍خ‍ل‍ی‍ج‌ ال‍ع‍رب‍ی‌
دار ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ل‍ل‍م‍وس‍وع‍ات‌
دارال‍ب‍ش‍ی‍ر
دار و م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ه‍لال‌
دارق‍ت‍ی‍ب‍ه‌
دارال‍م‍طب‍وع‍ات‌ ال‍ج‍ام‍ع‍ی‍ه‌
داروم‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ه‍لال‌
دار اس‍ام‍ه‌
م‍ن‍ش‍ورات‌ ع‍وی‍دات‌
دارال‍م‍ع‍ارف‌ ب‍م‍ص‍ر
دارال‍ع‍وده‌، م‍دب‍ول‍ی‌
ال‍م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ل‍ل‍دراس‍ات‌ و ال‍ن‍ش‍ر
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ل‍ب‍ن‍ان‌
دار و م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ال‍ه‍لال‌
ع‍وی‍دات‌
دارال‍ث‍ق‍اف‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
تفسیرالاحلام
مغنیه ، احمد ؛  بیروت دار و مکتبه الهلال   ، ۱۹۸۵
شماره راهنما: ‭۱۳۵‬,‭۳‬,‭‌م۶۹۱‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جرائم الاشخاص و الاموال
محمد، عوض ؛  [القاهره ] دارالمطبوعات الجامعیه   ، ۱۹۸۵
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭‌م۳۳۸‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<الصحه = صحه >العامه و الرعایه الصحیه
جادالله ، فوزی علی ؛  قاهره دارالمعارف بمصر   ، ۱۹۸۵
شماره راهنما: ‭۶۱۴‬,‭‌ج۱۲۶‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<الاعمال = اعمال >الشعریه الکامله
دنقل ، امل ؛  بیروت دارالعوده ، مدبولی   ، ۱۹۸۵
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭د۷۱۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ الادب الاندلسی ، عصر سیاده قرطبه
عباس ، احسان ؛  بیروت دارالثقافیه   ، ۱۹۸۵
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭‌ع۲۷۵‌ت‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دیوان المدائح المنظومه ی العتره المظلومه
حسینی السندی ، مرتضی السید محسن ؛  دار اسامه   ، ۱۹۸۵
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌ح۵۸۲د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<الشعر=شعر >فی عهد المرابطین و الموحدین بالاندلس
سعید، محمد مجید ؛  بیروت دار العربیه للموسوعات   ، ۱۹۸۵
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۰۰۹‬,‭‌س۵۵۹‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<الادوات = ادوات >و الاجهزه المنزلیه
کوجک ، کوثرحسین ؛  قاهره عالی الکتب   ، ۱۹۸۵
شماره راهنما: ‭۶۴۰‬,‭‌ک۷۸۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فی النحو العربی قواعد و تطبیق علی المنهج العلمی الحدیث
مخزونی ، مهدی ؛  ۱۹۸۵
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۵‬,‭‌م۳۸۴‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<المعجم =معجم >الاقتصادی و التجاری ، انکلیزی -عربی
هنی ، مصطفی ؛  بیروت مکتبه لبنان   ، ۱۹۸۵
شماره راهنما: ‭۳۳۰‬,‭۰۳‬,‭‌ه۷۴۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<القاموس =قاموس >الاقتصادی ...
علیه ، محمدبشیر ؛  بیروت الموسسه العربیه للدراسات و النشر   ، ۱۹۸۵
شماره راهنما: ‭۳۳۰‬,‭۰۳‬,‭‌ع۸۷۱‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فی سبیل موسوعه نفسیه
غالب ، مصطفی ؛  بیروت دارومکتبه الهلال   ، ۱۹۸۵
شماره راهنما: ‭۱۲۸‬,‭‌غ۱۵‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
<المراجع = مراجع >و الخدمات المرجعیه فی مراکز التوثیق و المعلومات
جرجیس ، جاسم محمد ؛  بغداد مرکز التوثیق الاعلامی لدول الخلیج العربی   ، ۱۹۸۵
شماره راهنما: ‭۰۲۸‬,‭۷‬,‭‌ج۳۶۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<الحیاه = حیاه >بعدالموت خلود الروح
بیزانی ، ایزولا ؛  دمشق دارقتیبه   ، ۱۹۸۵
شماره راهنما: ‭۲۳۶‬,‭۲‬,‭‌ب۹۳۶‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
رساله فی سوسیو لوجیا العمل
فریدمان ، جورج ؛  بیروت منشورات عویدات   ، ۱۹۸۵
شماره راهنما: ‭۳۰۱‬,‭‌ف۶۹۷ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<الحیاه =حیاه >الزوجیه و علم النفس
غالب ، مصطفی ؛  بیروت دارالمکتبه الهلال   ، ۱۹۸۵
شماره راهنما: ‭۶۴۶‬,‭۷۸‬,‭‌غ۱۵‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
<الذاکره =ذاکره >
غالب ، مصطفی ؛  بیروت دارومکتبه الهلال   ، ۱۹۸۵
شماره راهنما: ‭۱۵۳‬,‭۱۵‬,‭‌غ۱۵ذ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<السامفونیا=سامفونیا >الراعویه
ژید، آندره پل گیوم ؛  بیروت عویدات   ، ۱۹۸۵
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۱۲‬,‭ژ۸۷‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
خذی بید طفلک الی الله
حامد، حامد عبدالخالق ؛  قاهره دارالبشیر   ، [۱۹۸۵]
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۶۴۴‬,‭‌ح۲۳۲‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
<الرسائل =رسائل >الادبیه و الاجتماعیه اسلوب سهل فی الکتابه
بیروت دار و مکتبه الهلال   ، ۱۹۸۵
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۶‬,‭ر۴۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2