کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۹۹۶
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا، اص‍لاح‍ه‍ا و اش‍ت‍ب‍اه‍ه‍ا
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، اح‍م‍د،۱۳۷۳-۱۳۲۴ - پ‍ی‍ام‍ه‍ا و س‍خ‍ن‍ران‍ی‍ه‍ا
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -ت‍اری‍خ‌
ق‍ض‍اوت‌ -ل‍ب‍ن‍ان‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ۱۲۸۰- ۱۳۶۸ - وص‍ی‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
خ‍ری‍د و ف‍روش‌( ف‍ق‍ه‌)
ق‍رآن‌ و ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دس‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -ل‍ی‍ب‍ی‌
دک‍ارت‌، رن‍ه‌،۱۶۵۰-۱۵۹۶
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۳ ق‌
ح‍س‍ن‌ ب‍ص‍ری‌،۱۱۰-۲۱ ق‌
اع‍راب‌ و اس‍رائ‍ی‍ل‌ -رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌
م‍ن‍طق‌ -دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌،۱۳۶۸-۱۲۸۰ - پ‍ی‍ام‌ه‍ا و س‍خ‍ن‍ران‍ی‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ج‍ن‍ف‍اوی‌، اح‍م‍د م‍ص‍طف‍ی‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ ال‍ل‍ه‌
ه‍ی‍ک‍ل‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‍ی‍ن‌
ب‍ح‍ت‍ری‌، ول‍ی‍د ب‍ن‌ ع‍ب‍ی‍د،۲۸۴-۲۰۶ ق‌
ت‍ق‍ی‌ال‍دی‍ن‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌
ف‍رح‍ات‌، ج‍رم‍ان‍وس‌
اس‍دی‌، م‍خ‍ت‍ار
خ‍ل‍ی‍ف‍ه‌، ش‍ع‍ب‍ان‌ ع‍ب‍دال‍ع‍زی‍ز
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، اح‍م‍د
ع‍ب‍اس‌، ع‍ب‍دال‍م‍ن‍ع‍م‌
ح‍س‍ن‍ی‍ن‌، ف‍ی‍اض‌ ع‍ب‍دال‍م‍ن‍ع‍م‌
ب‍وک‍ای‌، م‍وری‍س‌
ع‍دن‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ج‍م‍ی‍ل‍ی‌
 
ناشر:
دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍وطن‍ی‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و م‍ش‍ر ت‍راث‌ الام‍ام‌ ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی‌( ال‍ش‍وون‌ ال‍دول‍ی‍ه‌)
دار و م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ه‍لال‌
دار ال‍ن‍ه‍ض‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍طی‍م‌ و ن‍ش‍ر ت‍راث‌ الام‍ام‌ ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، ال‍ش‍وون‌ ال‍دول‍ی‍ه‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ م‍دب‍ول‍ی‌
ال‍ش‍رک‍ه‌ ال‍ع‍ال‍م‍ی‍ه‌ ل‍ل‍ک‍ت‍اب‌
ال‍م‍ع‍ه‍د ال‍ع‍ال‍م‍ی‌ ل‍ل‍ف‍ک‍ر الاس‍لام‍ی‌
دارال‍ج‍دی‍د
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ل‍ب‍ن‍ان‌ ن‍اش‍رون‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ل‍ب‍ن‍ان‌
ال‍دار ال‍م‍ص‍ری‍ه‌ ال‍ل‍ب‍ن‍ان‍ی‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر ت‍راث‌ الام‍ام‌ ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)
دارال‍ش‍روق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<النداء = نداء >الاخیر :الوصیه السیاسیه الالهیه لقائد الثوره الاسلامیه الکبیر و موسس الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه آیه الله العظمی الامام الخمینی ( س )
خمینی ، روح الله ؛  تهران موسسه تنظیم و نشر تراث الامام الخمینی (س )   ، ۱۹۹۶
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۶‬,‭‌خ۷۴۶‌ن‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<الثوره =ثوره >فی الفکر الامام الخمینی قدس سره
اسدی ، مختار ؛  [طهران ] موسسه تنظیم و مشر تراث الامام الخمینی ( الشوون الدولیه )   ، ۱۹۹۶
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۶‬,‭‌ف‍لا۴۹۹‌ث‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
موسوعه مصطلحات علم المنطق عند العرب
بیروت مکتبه لبنان ناشرون   ، ۱۹۹۶
شماره راهنما: ‭۱۶۰‬,‭۰۳‬,‭‌م۸۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آراء و مواقف سماحه السید احمد الخمینی نجل الامام الخمینی
خمینی ، احمد ؛  تهران موسسه تنطیم و نشر تراث الامام الخمینی ، الشوون الدولیه   ، ۱۹۹۶
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۷‬,‭‌خ۷۴۶آر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
باب الاعراب عن لغه الاعراب معجم لغوی عام
فرحات ، جرمانوس ؛  بیروت مکتبه لبنان ناشرون   ، ۱۹۹۶
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۳‬,‭‌ف۳۸۹‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<المفاوضات =مفاوضات >السریه بین العرب و اسرائیل
هیکل ، محمدحسنین ؛  قاهره دارالشروق   ، ۱۹۹۶
شماره راهنما: ‭۳۲۷‬,‭۵۶۰۵۶۹۴‬,‭‌ه۹۵۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
معجم الاغلاط اللغویه المعاصره :یعالج الاغلاط اللغویه المعاصره و یبین صوابها مع الشرح والامثله
عدنانی ، محمد ؛  بیروت مکتبه لبنان   ، ۱۹۹۶
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۳‬,‭‌ع۴۸۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<القضاء=قضاء >فی لبنان
تقی الدین ، سلیمان ؛  بیروت دارالجدید   ، ۱۹۹۶
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۶۹۲۰۷۷‬,‭‌ت۶۵۵‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بیع المرابحه فی المصارف الاسلامیه
حسنین ، فیاض عبدالمنعم ؛  القاهره المعهد العالمی للفکر الاسلامی   ، ۱۹۹۶
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۷۲‬,‭‌ح۵۴۸‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
دلیل المکتبات المتخصصه فی لیبیا
جنفاوی ، احمد مصطفی ؛  طرابلس دارالکتب الوطنیه   ، ۱۹۹۶
شماره راهنما: ‭۰۲۷‬,‭۰۶۱۲‬,‭‌ج۷۱۴د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
شرح دیوان البحتری مع مقدمه فی سیرته و شعره
بحتری ، ولید بن عبید،۲۸۴-۲۰۶ ق ؛  بیروت الشرکه العالمیه للکتاب   ، ۱۹۹۶
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳‬,‭‌ب۳۳۱د‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
دیکارت و الفلسفه العقلیه
عباس ، عبدالمنعم ؛  بیروت دار النهضه العربیه   ، ۱۹۹۶
شماره راهنما: ‭۱۹۰‬,‭‌ع۲۷۵د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
<الحسن =حسن >البصری
جمیلی ؛  بیروت دار و مکتبه الهلال   ، ۱۹۹۶
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۸۹۲۴‬,‭‌ح۵۱۷/‌س‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<البیلیوجرافیا=بیلیوجرافیا >او علم الکتاب :دراسه فی اصول النظریه البیلیوجرافیه و تطبیقاتها
خلیفه ، شعبان عبدالعزیز ؛  القاهره الدار المصریه اللبنانیه   ، ۱۹۹۶
شماره راهنما: ‭۰۲۷‬,‭۰۰۹‬,‭‌خ۶۹۲‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<القرآن =قرآن >الکریم و التوراه و الانجیل و العلم :دراسه الکتب المقدسه فی ضوء المعارف الحدیثه
بوکای ، موریس ؛  القاهره مکتبه مدبولی   ، ۱۹۹۶
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۸‬,‭‌ب۷۸۲‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک