کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۹۹۸م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍راق‌ -ت‍اری‍خ‌ -ق‍رن‌۲۰
ض‍رب‌ال‍م‍ث‍ل‍ه‍ای‌ ع‍رب‍ی‌
ش‍اع‍ران‌ ع‍رب‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -م‍ص‍ر
ف‍ق‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
ح‍ق‍وق‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -ع‍راق‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -ل‍ب‍ن‍ان‌
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
م‍ال‍ک‌ ب‍ن‌ ان‍س‌،۱۷۹-۹۳ ق‌ -غ‍رائ‍ب‌ -ش‍رح‌
ح‍ق‍وق‌ اداری‌ -اردن‌
ات‍ه‍ام‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -اردن‌
ج‍غ‍راف‍ی‍ا -م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -ص‍رف‌ و ن‍ح‍و
ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌ -ع‍راق‌
م‍ع‍ام‍لات‌( ف‍ق‍ه‌)
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
ع‍دوان‍ی‌، اح‍م‍دم‍ش‍اری‌،۱۹۳۴-۱۹۰۶ - ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
ل‍ون‍گ‍وی‍گ‌، اس‍ت‍ی‍ون‌ ه‍ن‍س‍ل‍ی‌
زع‍ب‍ی‌، خ‍ال‍د
ف‍ت‍لاوی‌، ص‍اح‍ب‌ ع‍ب‍ی‍د
ع‍ب‍ی‍د، م‍وف‍ق‌ ع‍ل‍ی‌
ی‍اق‍وت‌ ح‍م‍وی‌، ی‍اق‍وت‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
خ‍وی‍ن‌، ح‍س‍ن‌ ب‍ش‍ی‍ت‌
س‍ع‍د،ن‍ب‍ی‍ل‌ اب‍راه‍ی‍م‌
ق‍ب‍ی‍لات‌، ح‍م‍دی‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‌
ب‍زار ب‍غ‍دادی‌، اب‍ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ال‍م‍ظف‍ر
ث‍ع‍ال‍ب‍ی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ل‍ک‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ع‍ب‍ی‍دی‌، ع‍ب‍اس‌ م‍رزوق‌
س‍وار، وح‍ی‍دال‍دی‍ن‌
س‍وار، م‍ح‍م‍د وح‍ی‍د ال‍دی‍ن‌
اب‍راه‍ی‍م‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ب‍اب‍ت‍ی‌، ع‍زی‍زه‌ ف‍وال‌
م‍غ‍ن‍ی‍ه‌، ح‍س‍ن‌
ع‍ب‍ودی‌، ع‍ب‍اس‌
ج‍ب‍ر، ع‍زی‍ز ک‍اظم‌
طوب‍ی‍ا، ب‍ی‍ارآم‍ی‍ل‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ج‍ائ‍زه‌ ع‍ب‍دال‍ع‍زی‍ز س‍ع‍ود ال‍ب‍اب‍طی‍ن‌
ال‍م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ح‍دی‍ث‍ه‌ ل‍ل‍ک‍ت‍اب‌
دارال‍ث‍ق‍اف‍ه‌
دار و م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ه‍لال‌
دارال‍ن‍ه‍ض‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌
دارال‍ص‍ادر
دارال‍غ‍رب‌ الاس‍لام‍ی‌
م‍ن‍ش‍ورات‌ ال‍ف‍ج‍ر
دارال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ج‍دی‍د
دارال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ ل‍ل‍ن‍ش‍ر و ال‍ت‍وزی‍ع‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ دارال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ ل‍ل‍ن‍ش‍ر و ال‍ت‍وزی‍ع‌
دارال‍ش‍وون‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ی‍ه‌ ال‍ع‍ام‍ه‌
م‍ن‍ش‍ورات‌ وزاره‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
<العراق = عراق >الحدیث :من سنه ۱۹۰۰ الی سنه ۱۹۵۰ ، تاریخ سیاسی ، اجتماعی واقتصادی
لونگویگ ، استیون هنسلی ؛  بغداد منشورات الفجر   ، ۱۹۹۸م
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۷۰۴‬,‭‌ل۷۹۴‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دوره العدوانی
ندوه الشعر و التنویر المصاحبه (ابوظبی : ۱۹۹۶) ؛  کویت موسسه جائزه عبدالعزیز سعود البابطین   ، ۱۹۹۸م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌ع۴۸۶/‌س‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<العقود = عقود >المسماه
سعد،نبیل ابراهیم ؛  بیروت دارالنهضه العربیه   ، ۱۹۹۸م
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۶۲۰۲‬,‭‌س۵۴۷‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<المبادی = مبادی >الاساسیه لادغام العقوبات فی الاجتهاد الجزائی اللبنانی
طوبیا، بیارآمیل ؛  لبنان الموسسه الحدیثه للکتاب   ، ۱۹۹۸م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۶۹۲‬,‭ط۸۵۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
غرر البلاغه فی النظم و النثر
ثعالبی ، عبدالملک بن محمد ؛  العراق دارالشوون الثقافیه العامه   ، ۱۹۹۸م
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۵‬,‭‌ث۶۳‌غ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل النصوص الادبیه :قراءات نقدیه فی السرد و الشعر
ابراهیم ، عبدالله ؛  بیروت دارالکتاب الجدید   ، ۱۹۹۸م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭‌ف‍لا۱۳۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نهج الحکم و الامثال
مغنیه ، حسن ؛  بیروت دار و مکتبه الهلال   ، ۱۹۹۸م
شماره راهنما: ‭۳۹۸‬,‭۹۹۲۷‬,‭‌م۶۹۱‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<الخزل =خزل >و الدال
یاقوت حموی ، یاقوت بن عبدالله ؛  دمشق منشورات وزاره الثقافیه   ، ۱۹۹۸م
شماره راهنما: ‭۹۱۰‬,‭۰۹۱۷۶۷۱‬,‭‌ی۲۵‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
غرائب مالک ابن انس او" ماوصله مالک مما لیس فی الموطاء"
بزار بغدادی ، ابالحسین محمد بن المظفر ؛  بیروت دارالغرب الاسلامی   ، ۱۹۹۸م
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۲۱۱‬,‭‌م۱۶۵‌غ/‌ش‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<التعبیر=تعبیر >عن الاراده فی الفقه الاسلامی :دراسه مقارنه بالفقه الغربی
سوار، وحیدالدین ؛  عمان دارالثقافه للنشر و التوزیع   ، ۱۹۹۸م
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۲‬,‭‌س۷۸۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
معجم الشعراء المخضرمین والامویین
بابتی ، عزیزه فوال ؛  بیروت دارالصادر   ، ۱۹۹۸م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۰۰۹‬,‭‌ب۱۱۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ضمانات المتهم فی الدعوی الجزائیه
خوین ، حسن بشیت ؛  عمان دارالثقافه   ، ۱۹۹۸م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۰۷۲،/۵۶۹۵‬,‭‌خ۹۳۳‌ض‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
<المسوولیه =مسوولیه >الجزائیه للاطباء عن افشاء السر المهنی
عبید، موفق علی ؛  عمان دارالثقافه للنشر و التوزیع   ، ۱۹۹۸م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۶۷‬,‭‌ع۴۳۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<الضرر=ضرر >المرتد و تعویضه فی المسولیه التقصیریه
جبر، عزیز کاظم ؛  عمان دارالثقافه للنشر و التوزیع   ، ۱۹۹۸م
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭‌ج۲۸۱‌ض‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<الرقایه = رقایه >الاداریه و المالیه علی الاجهزه الحکومیه
قبیلات ، حمدی سلیمان ؛  عمان دارالثقافه للنشر و التوزیع   ، ۱۹۹۸م
شماره راهنما: ‭۳۴۲‬,‭۵۶۹۵‬,‭‌ق۳۹۱ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ القانون
فتلاوی ، صاحب عبید ؛  عمان دارالثقافه للنشر و التوزیع   ، ۱۹۹۸م
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭‌ف۲۴۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
<الشکل =شکل >فی الفقه الاسلامی :دراسه موازنه
سوار، محمد وحید الدین ؛  عمان مکتبه دارالثقافه للنشر و التوزیع   ، ۱۹۹۸م
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۷۲‬,‭‌س۷۸۶‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<الاکتتاب = اکتتاب >فی راس مال الشرکه المساهمه
عبیدی ، عباس مرزوق ؛  عمان دارالثقافه للنشر و التوزیع   ، ۱۹۹۸م
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۶۷۰۷‬,‭‌ع۴۳۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
<المدخل =مدخل >الی علم القانون
زعبی ، خالد ؛  عمان مکتبه دارالثقافه للنشر و التوزیع   ، ۱۹۹۸م
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭ز۴۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ القانون
عبودی ، عباس ؛  بیروت دارالثقافه للنشر و التوزیع   ، ۱۹۹۸م
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭‌ع۴۳۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4