کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۹۹۹
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ع‍رب‍ی‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ع‍ق‍د ض‍م‍ان‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ا
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌
ع‍روض‌ ع‍رب‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۶ ق‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -ص‍رف‌ و ن‍ح‍و
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -چ‍ن‍دزب‍ان‍ه‌
 
پدیدآور:
ن‍اج‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ح‍س‍ی‍ن‌، ق‍ص‍ی‌
ع‍ب‍دال‍دای‍م‌، اح‍م‍د م‍ح‍م‍د
ه‍واری‌، ص‍لاح‌ال‍دی‍ن‌
ج‍م‍ال‌، م‍ص‍طف‍ی‌ م‍ح‍م‍د
ی‍س‍وع‍ی‌، الاب‌ ه‍ن‍ری‍ک‍وس‌ لام‍ن‍د
اب‍ن‌ ع‍رب‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌
خ‍طی‍ب‌، ح‍س‍ام‌
رج‍ای‍ی‌، اح‍م‍د
س‍اره‌، ق‍اس‍م‌
 
ناشر:
دارال‍ع‍وده‌
دارص‍ادر
اک‍ادی‍م‍ی‍ا
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ ال‍دی‍ن‍ی‍ه‌
دارال‍ف‍ک‍ر
دار و م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ه‍لال‌
دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍م‍ص‍ری‍ه‌ ب‍ال‍ق‍اه‍ره‌
م‍ن‍ش‍ورات‌ ال‍ح‍ل‍ب‍ی‌ ال‍ح‍ق‍وق‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
معجم اکادیمیا الطبی انکلیزی -فرسنی -عربی
ساره ، قاسم ؛  بیروت اکادیمیا   ، ۱۹۹۹
شماره راهنما: ‭۶۱۰‬,‭۳‬,‭‌س۱۵۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دیوان ابن عربی
ابن عربی ، محمد بن علی ؛  بیروت دارصادر   ، ۱۹۹۹
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۴‬,‭‌ف‍لا۱۶۷د‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اوزان الالحان :بلعه العروض و توائم من القریض
رجایی ، احمد ؛  سوریه دارالفکر   ، ۱۹۹۹
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭ر۳۶۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جمهره قصص العرب
حسین ، قصی ؛  بیروت دار و مکتبه الهلال   ، ۱۹۹۹
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۰۰۸‬,‭‌ح۵۶۲‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرائد اللغه فی الفروق
یسوعی ، الاب هنریکوس لامند ؛  مکتبه الثقافه الدینیه   ، ۱۹۹۹
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۳‬,‭‌ی۵۴‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول التامین ( عقد الضمان :)دراسه مقارنه للتشریع و الفقه و القضاء فی ضوء الاسس الفنیه للتامین
جمال ، مصطفی محمد ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۱۹۹۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۷۲‬,‭‌ج۵۹۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
احلی قصائد الغزل ( العصر الاموی )
هواری ، صلاح الدین ؛  بیروت دار و مکتبه الهلال   ، ۱۹۹۹
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۰۰۸‬,‭‌ه۷۵۳‌ف‍لا‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
احلی قصائد الغزل :مختارات من العصر الحدیث
هواری ، صلاح الدین ؛  بیروت دار و مکتبه الهلال   ، ۱۹۹۹
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۰۰۸‬,‭‌ه۷۵۳‌ف‍لا‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
احلی قصائد الغزل ( مختارات من عصر النهضه الحدیثه )
هواری ، صلاح الدین ؛  بیروت دار و مکتبه الهلال   ، ۱۹۹۹
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۰۰۸‬,‭‌ه۷۵۳‌ف‍لا‍ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ابنیه الاسماء و الافعال و المصادر/لابن القطاع الصقلی
عبدالدایم ، احمد محمد ؛  قاهره دارالکتب المصریه بالقاهره   ، ۱۹۹۹
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۵‬,‭‌ع۳۳۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آفاق الادب المقارن عربیا و عالمیا
خطیب ، حسام ؛  دمشق دارالفکر   ، ۱۹۹۹
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭‌خ۶۲۹آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
دیوان ابراهیم ناجی
ناجی ، ابراهیم ؛  بیروت دارالعوده   ، ۱۹۹۹
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌ن۱۲۷د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک