کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۲۰۰۷م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -ف‍ق‍ه‌ ال‍ل‍غ‍ه‌ -ت‍اری‍خ‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۲ ق‌ -.ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ن‍ق‍د ادب‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰م‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د -ق‍رن‌۱ ق‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
ک‍ات‍ب‍ی‌ ق‍زوی‍ن‍ی‌، ن‍ج‍م‌ ال‍دی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ع‍م‍ر، ۶۰۰ - ۶۷۵ ق‌ -.ش‍م‍س‍ی‍ه‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌
رم‍ان‍ت‍ی‍س‍م‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴ - ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ع‍رب‍ی‌
ن‍واب‌، م‍ظف‍ر -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ع‍رب‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
پدیدآور:
خ‍وری‌، راغ‍ده‌
س‍ل‍ی‍م‍ان‌، س‍وزان‌ روب‍ی‍ن‌
خ‍ی‍ر، ه‍ان‍ی‌
ه‍ادی‌، م‍ی‍س‍ل‍ون‌
اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، ل‍م‍ی‌
ش‍رق‍اوی‌، م‍ح‍م‍د
ب‍اش‍ا، ع‍ب‍ی‍دو
ک‍ات‍ب‍ی‌ ق‍زوی‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ع‍م‍ر
م‍اغ‍وط، م‍ح‍م‍د
طی‍ب‌، اس‍ام‍ه‌
پ‍ی‍رزاد، زوی‍ا
م‍واف‍ی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ع‍زی‍ز
ن‍ی‍وف‌، ن‍وف‍ل‌
ض‍ام‍ن‌، ح‍ات‍م‌ ص‍ال‍ح‌
ف‍ری‍د، م‍اه‍ر ش‍ف‍ی‍ق‌
ج‍ه‍اد، ه‍لال‌
اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، ع‍ب‍ی‍رک‍ام‍ل‌
ب‍ک‍ری‍ه‌، رج‍اء
ق‍طری‍ب‌، اک‍رم‌
 
ناشر:
ال‍ه‍ی‍ئ‍ه‌ ال‍م‍ص‍ری‍ه‌ ال‍ع‍ام‍ه‌ ل‍ل‍ک‍ت‍اب‌
دار رس‍لان‌
ال‍ت‍ک‍وی‍ن‌
دار ال‍م‍دی‌
دار و م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ه‍لال‌
دارالاداب‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ش‍روق‌ ال‍دول‍ی‍ه‌
دار ال‍ن‍ه‍ض‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ل‍ل‍دراس‍ات‌ و ال‍ن‍ش‍ر
دار ال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ج‍دی‍د ال‍م‍ت‍ح‍ده‌
ل‍ل‍ت‍ال‍ی‍ف‌ و ال‍ت‍رج‍م‍ه‌ و ال‍ن‍ش‍ر
م‍دی‍ن‌
م‍ج‍ل‍س‌ الاع‍ل‍ی‌ ل‍ل‍ث‍ق‍اف‍ه‌
دار الاف‍اق‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌
دارغ‍ری‍ب‌ ل‍ل‍طب‍اع‍ه‌ و ال‍ن‍ش‍ر و ال‍ت‍وزی‍ع‌
م‍رک‍ز ال‍ث‍ق‍اف‍ی‌
دارال‍ف‍اراب‍ی‌
ای‍وان‌
م‍رک‍ز دراس‍ات‌ ال‍وح‍ده‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
شجره الذاکره مجموعه قصصیه
طیب ، اسامه ؛  بیروت دارالفارابی   ، ۲۰۰۷م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶‬,‭ط۹۶۸‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
للثلج لون آخر :مجموعه قصصیه
اسماعیل ، عبیرکامل ؛  دمشق ایوان   ، ۲۰۰۷م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶‬,‭‌ف‍لا۵۳۲‌ل‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شروح الشمسیه مجموعه حواش و تعلیقات
کاتبی قزوینی ، علی بن عمر ؛  قم مدین   ، ۲۰۰۷م
شماره راهنما: ‭۱۶۰‬,‭‌ک۱۲۱‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قبل رحیل الذاکره
اسماعیل ، لمی ؛  دمشق مرکز الثقافی   ، ۲۰۰۷م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶‬,‭‌ف‍لا۵۳۲‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اقول یا ساده تجربه الحکواتی من التقلید الی الحداثه
باشا، عبیدو ؛  بیروت دارالاداب   ، ۲۰۰۷م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۲۰۹‬,‭‌ب۲۲۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مظفر النواب شاعر المعارضه السیاسیه و الغضب القومی
خیر، هانی ؛  دمشق دار رسلان   ، ۲۰۰۷م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌ن۶۶۳/‌س‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نبوءه فرعون
هادی ، میسلون ؛  بیروت موسسه العربیه للدراسات و النشر   ، ۲۰۰۷م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶‬,‭‌ه۱۶۲‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
قصائد امیرکا
قطریب ، اکرم ؛  بیروت دار النهضه العربیه   ، ۲۰۰۷م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌ق۷۱۳‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ساطفی المصابیح
پیرزاد، زویا ؛  قاهره مکتبه الشروق الدولیه   ، ۲۰۰۷م
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌پ۸۹۹‌س‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<القاری =قاری >فی النص
سلیمان ، سوزان روبین ؛  بیروت دار الکتاب الجدید المتحده   ، ۲۰۰۷م
شماره راهنما: ‭۸۰۱‬,‭۹۵‬,‭‌س۶۸۴‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
هیا بنا نتعری
خوری ، راغده ؛  بیروت التکوین   ، ۲۰۰۷م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶‬,‭‌خ۸۵۱‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
امراه الرساله روایه
بکریه ، رجاء ؛  بیروت دارالاداب   ، ۲۰۰۷م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶‬,‭‌ب۶۱۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نظریه الرومنسیه فی الغرب
نیوف ، نوفل ؛  دمشق للتالیف و الترجمه و النشر   ، ۲۰۰۷م
شماره راهنما: ‭۸۰۹‬,‭۹۱۴۵‬,‭‌ن۹۹۳‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<المعجم = معجم >الوسیط المدرسی : قاموس عربی -عربی
بیروت دار و مکتبه الهلال   ، ۲۰۰۷م
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۳‬,‭‌م‌م۶۵۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
جمالیات الشعر العربی :دراسه فی فلسفه الجمال فی الوعی الشعری الجاهلی
جهاد، هلال ؛  بیروت مرکز دراسات الوحده العربیه   ، ۲۰۰۷م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۱۰۹‬,‭‌ج۸۹۹‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فی الادب و النقد
فرید، ماهر شفیق ؛  قاهره الهیئه المصریه العامه للکتاب   ، ۲۰۰۷م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭‌ف۶۹۲‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
<التعریب =تعریب >فی القرن الاول الهجری
شرقاوی ، محمد ؛  قاهره مجلس الاعلی للثقافه   ، ۲۰۰۷م
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭‌ش۴۲۴‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
شرق عدن غرب الله ...
ماغوط، محمد ؛  دمشق دار المدی   ، ۲۰۰۷م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌م۱۵۱‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
حرکه التجدید فی الشعر العباسی
موافی ، محمد عبدالعزیز ؛  قاهره دارغریب للطباعه و النشر و التوزیع   ، ۲۰۰۷م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۴۰۹‬,‭‌م۸۲۱‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فقه اللغه
ضامن ، حاتم صالح ؛  قاهره دار الافاق العربیه   ، ۲۰۰۷م
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭‌ض۱۷‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6