کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۲۵۳۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ی‍ل‍م‌ -ای‍ران‌ -راه‍ن‍م‍اه‍ا
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
ت‍غ‍ذی‍ه‌
دو زب‍ان‍گ‍ی‌
ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۶۷۲-۵۹۷ ق‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
ع‍ص‍ام‌، م‍ه‍دی‌
ی‍غ‍م‍ای‍ی‌، اق‍ب‍ال‌
م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ الای‍ال‍ه‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
وان‌ رای‍ش‌، اوری‍ل‌
ت‍دی‍ن‌، ب‍ه‍رام‌
 
ناشر:
ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و ع‍ل‍وم‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍رح‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر، اداره‌ ک‍ل‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و رواب‍ط س‍ی‍ن‍م‍ائ‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آذر آب‍ادگ‍ان‌
ام‍ی‍ر
اداره‌ ک‍ل‌ ن‍گ‍ارش‌ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خداوند دانش و سیاست خواجه نصیرالدین طوسی
یغمایی ، اقبال ؛  تهران اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر   ، ۲۵۳۵
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۸۹۲۴‬,‭‌خ۷۸۲/‌س‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای فیلم های برگزیده ایرانی در جشنواره های داخلی و خارجی
عصام ، مهدی ؛  [تهران ] وزارت فرهنگ و هنر، اداره کل تحقیقات و روابط سینمائی   ، ۲۵۳۵
شماره راهنما: ‭۷۹۱‬,‭۴۳۰۲۵۵۵‬,‭‌ع۸۴۸ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
برخود زبانها
وان رایش ، اوریل ؛  تبریز دانشگاه آذر آبادگان   ، ۲۵۳۵
شماره راهنما: ‭۴۰۱‬,‭و۳۲۳‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول نوین تغذیه
تدین ، بهرام ؛  تهران دانشگاه فرح پهلوی   ، ۲۵۳۵
شماره راهنما: ‭۶۴۱‬,‭۱‬,‭‌ت۴۱۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول فیزیولوژی
منتخب الایاله ، معصومه ؛  تهران انستیتو علوم بیمارستانی   ، ۲۵۳۵
شماره راهنما: ‭۶۱۲‬,‭‌م۷۸۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اسلام و آبی تازه اش باید
تهران امیر   ، ۲۵۳۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ف‍لا۵۲۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک